Top

Brig

Diwrnod Rhoi ac Ennill yn y Barri

3 Mehefin 2016

Cymerodd rhai o weithwyr Cyngor Bro Morgannwg ran yn Niwrnod Rhoi ac Ennill (Give & Gain) Busnes yn y Gymuned dydd Gwener 20 Mai, i gefnogi achosion da yn y gymuned.


Give & Gain Day 2016Bob blwyddyn, mae Busnes yn y Gymuned a’i aelodau’n dod at ei gilydd ar gyfer Diwrnod Rhoi ac Ennill i fynd i’r afael ag ystod eang o faterion sy’n helpu creu gwell gymdeithas. Maent yn gwneud y mwyaf o’r gweithwyr gwirfoddol, sy’n cynorthwyo mudiadau cymunedol, mentrau cymdeithasol ac ysgolion.


Ym Mro Morgannwg, bu gweithwyr y Cyngor ynghlwm wrth amrywiaeth o brosiectau. Yng Ngardd Gymunedol y Barri, buont wrthi’n codi ffens, yn paentio sied, yn gosod llwybr newydd at y sied a phaentio’r ffens o gwmpas y pwll. Buont yn cloddio’r gwelyau planhigion a llysiau hefyd, ac fe lwyddon nhw i gael gwared ar lwyth o chwyn.


Yn hostel Tŷ Iolo, cafodd y gegin a’r lolfa gymunedol got o baent newydd, lliwgar, ac felly hefyd waliau’r coridorau.   
Yn y fflatiau yn Gibbonsdown a Sladewood, tacluswyd a glanhawyd yr ardaloedd cymunedol, pyllau’r grisiau a’r landins, a chasglwyd sbwriel oddi ar y llawr.


Bu’r timau’n gweithio’n galed iawn, ac roedden nhw’n falch iawn o’r gwaith y llwyddon nhw i’w gyflawni.