Top

Brig

Newyddion Mehefin 2016

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

 

Cyflwyno cynnig i fuddsoddi £44m yn ysgolion uwchradd Y Barri - 30 Mehefin

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn trafod cynnig a fyddai’n golygu bod £44m yn cael ei fuddsoddi mewn dwy ysgol uwchradd gymysg i ferched a bechgyn yn y Barri i gymryd lle ysgolion uwchradd presennol Barry Comprehensive a Bryn Hafren.

 

Gwledd o dennis i ysgolion lleol - 29 Mehefin

Bu dros 190 o ddisgyblion ysgolion cynradd lleol yn cymryd rhan yng Ngŵyl Tennis Cynradd y Fro yn ddiweddar.

 

Paragemau’r Fro yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd - 27 Mehefin

Cynhaliwyd digwyddiad y Paragemau yng Nghymuned Dysgu Penarth yn ddiweddar, o dan ofal staff Ysgol y Deri. Daeth dros 200 o ddisgyblion o Ysgol y Deri ac Ysgol Gynradd Gatholig St Helen’s ynghyd i gystadlu â’i gilydd.

 

Tylwyth Teg yn hedfan i mewn i Lyfrgell y Bont-faen - 27 Mehefin

Cynhaliwyd ‘Noson Tylwyth Teg Heuldro’r Haf’ yn Llyfrgell y Bont-faen yn ddiweddar, ac roedd plant a fu yno wrth eu bodd â noson o adrodd straeon hudolus a chrefftau creadigol. 

 

 

Siwrnai gwasanaeth bws B99 yn ymestyn i gynnwys Penarth - 24 Mehefin

Mae gwasanaeth newydd a phoblogaidd bws llawr uchaf awyr agored y B99 bellach yn cynnig siwrnai estynedig o Ynys y Barri cyn belled â Phenarth.

 

Traeth Ynys y Barri yw’r cyntaf yng Nghymru i gynnig Wi-fi di-dâl i ymwelwyr - 21 Mehefin 2016

Gall ymwelwyr ag Ynys y Barri syrffio’r we yn ogystal â’r tonnau o hyn ymlaen. Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhoi mynediad cyhoeddus yn rhad ac am ddim i Wi-fi ar hyd glan y môr.

 

Mae’r Ymgynghoriad ar Ehangu Darpariaeth Addysg Gymraeg wedi dechrau - 21 Mehefin 2016

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynnig i ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ei safle presennol i ddiwallu’r galw am addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg wedi dechrau.

 

Dechrau Diogel - 15 Mehefin 

Bu tîm Dechrau’n Deg Bro Morgannwg yn ymweld â’r Barri yn ddiweddar i gynnal digwyddiad diogelwch i’r teulu oedd yn targedu rhieni a gofalwyr. 

 

Canmol Cyngor Bro Morgannwg am weithredu ar frys - 14 Mehfin 

Cafodd Cyngor Bro Morgannwg ei ganmol am weithredu’n ddiymdroi pan ddechreuodd cartref preifat ym Mhenarth ddymchwel. 

 

Adfywiad i bedwar o barciau Penarth - 13 Mehefin

Bydd pedwar parc yng ngogledd Penarth ar eu hennill yn sgil buddsoddiad sylweddol gan Gyngor Bro Morgannwg. 

 

Gŵyl yn denu miloedd o bobl i Ynys y Barri - 7 Mehefin

Heidiodd torfeydd i Ynys y Barri dros y penwythnos i brofi’r bwyd, y gerddoriaeth a’r diwylliant oedd ar gael yno yn yr ŵyl benwythnos Beats, Eats and Treats gyntaf.

 

Wythnos Gofalwyr 6–12 Mehefin - 6 Mehefin

Ymgyrch flynyddol i gynyddu ymwybyddiaeth o ddarparu gofal yw Wythnos Gofalwyr. Mae’n amlygu’r heriau mae gofalwyr yn eu hwynebu ac yn cydnabod y cyfraniad maent yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU.

 

Diwrnod Rhoi ac Ennill yn y Barri - 3 Mehefin

Cymerodd rhai o weithwyr Cyngor Bro Morgannwg ran yn Niwrnod Rhoi ac Ennill (Give & Gain) Busnes yn y Gymuned dydd Gwener 20 Mai, i gefnogi achosion da yn y gymuned.

 

Cynnig i uno Ysgol Gynradd ac Ysgol Feithrin Cadoxton - 1 Mehefin

Bydd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yn trafod cynigion i uno Ysgol Gynradd Cadoxton ac Ysgol Feithrin Cadoxton unwaith eto pan fydd yn cyfarfod dydd Llun 6 Mehefin.

 

Cynnig i gynyddu nifer y Llefydd mewn Ysgolion Uwchradd Cymraeg - 1 Mehefin

Mae posibilrwydd y gallai Ysgol Bro Morgannwg dderbyn buddsoddiad o £19.3m fel rhan o gynigion i ehangu’r ysgol er mwyn ei chynorthwyo i gyflenwi’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg. 

 

Gŵyl Hoci'n Llwyddiant Ysgubol ym Mro Morgannwg - 1 Mehefin

Bu 158 o ddisgyblion o naw ysgol gynradd ledled Bro Morgannwg yn cymryd rhan yn y Gwyliau Hoci i Ysgolion Cynradd a gynhaliwyd yn y Barri ac yn y Bont-faen.