Top

Brig

Adfywiad i bedwar o barciau Penarth 

 

Bydd pedwar parc yng ngogledd Penarth ar eu hennill yn sgil buddsoddiad sylweddol gan Gyngor Bro Morgannwg. 

 

Cyhoeddwyd 13 Mehefin 2016

 

Bydd parciau Plassey Square a Paget Road a pharth agored y Dingle yn cael eu huwchraddio, ac felly hefyd yr adnoddau sglefrio ym Maes Hamdden Cogan. Maent i gyd wedi eu cynnwys yng Nghynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth.Caiff y cynlluniau adfywio diweddaraf yma eu hariannu gan gyllid Adran 106 sylweddol gan ddatblygwyr cynllun tai Penarth Height yn dilyn trafodaethau gyda’r Cyngor. 


Ymhlith y syniadau dan ystyriaeth mae uwchraddio ardaloedd chwarae, gosod llwybr ffitrwydd, plannu coed, creu ardaloedd blodau gwyllt, gosod seddi newydd ac uwchraddio’r parc sglefrio ym Maes Hamdden Cogan. Y Cyngor fydd yn gwneud y gwaith uwchraddio a harddu’r parthau agored hyn, ond bydd y cynlluniau eu hunain yn cael eu cynllunio yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus cynhwysfawr fydd yn rhedeg o ddydd Llun 13 Mehefin tan ddydd Llun 8 Awst 2016.


Yn ystod yr ymgynghoriad, bydd trigolion lleol, disgyblion ysgol a phawb arall sy’n ymddiddori yn nyfodol parthau gwyrdd Penarth yn medru mynegi eu barn drwy gwblhau’r holiadur ar-lein yma www.valeofglamorgan.gov.uk/ymgynghori neu drwy alw heibio i un o’r pedair sesiwn adborth agored fydd yn cael eu cynnal.  

 

Cynhelir y sesiynau yma fel a ganlyn: Paget Rooms, dydd Mawrth 28 Mehefin 6pm – 8pm; Tabernacl, Plassey Street, dydd Mercher 6 Gorffennaf, 3pm-5pm; The Kymin, dydd Llun 11 Gorffennaf, 5pm-7pm a Chanolfan Hamdden Penarth, dydd Iau 21 Gorffennaf, 11am-1pm.


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, ‘Hwn yw’r buddsoddiad mwyaf mewn parthau agored ym Mhenarth ers blynyddoedd lawer. Rydyn ni wedi elwa ar y cyfle i gynnig gwelliannau i nifer o barciau ar draws yr ardal. Rydyn ni’n teimlo bydd ystod y cynigion arfaethedig amrywiol yn llesol i bobl o bob oedran drwy’r trwch yn y gymuned.’