Top

Brig

Cynnig i uno Ysgol Gynradd ac Ysgol Feithrin Cadoxton

1 Mehefin 2016


Bydd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yn trafod cynigion i uno Ysgol Gynradd Cadoxton ac Ysgol Feithrin Cadoxton unwaith eto pan fydd yn cyfarfod dydd Llun 6 Mehefin.


Cynhaliwyd ymgynghoriad cynhwysfawr ar ddechrau 2016, a thrafodwyd adroddiad adborth yr ymgynghoriad hwnnw yng nghyfarfod y Cabinet ym mis Mawrth.


Mae’r trafodaethau cyfredol yn dilyn cynsail a osodwyd gan y Cyngor dros y blynyddoedd diwethaf o ddefnyddio model ysgol gynradd sy’n darparu addysg i blant tair i 11 oed drwy uno ysgolion babanod, meithrin a chynradd.


Os caiff y cynnig ei gymeradwyo, byddai’r ysgolion yn uno ar 1 Medi 2016, a byddai Ysgol Gynradd Cadoxton yn cael ei sefydlu fel ysgol gymunedol ar gyfer disgyblion tair i 11 oed.


Os bydd y Cyngor yn cymeradwyo’r cynnig yn ei gyfarfod dydd Llun, yr un nifer o lefydd fyddai ar gael yn yr ysgol, sef 420 o lefydd cynradd a 100 o lefydd meithrin. Buasai’n parhau i weithredu yn yr adeiladau cynradd a meithrin presennol, a buasai’r holl ddisgyblion yn cael eu trosglwyddo i’r ysgol newydd yn awtomatig. 


Pennaeth cyfredol Ysgol Gynradd Cadoxton, Janet Hayward, fyddai’n goruchwylio’r ysgolion unedig ynghyd â chorff llywodraethwyr presennol yr ysgol gynradd.


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Bydd uno Ysgol Gynradd ac Ysgol Feithrin Cadoxton yn golygu uno dwy ysgol o safon uchel a fydd yn medru rhannu a chynyddu eu cryfderau a’u gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. 


“Bydd yn gosod cynsail gadarn i addysg y plant, a bydd ganddynt gwricwlwm ac egwyddorion ysgol cyson i’w cynnal drwy’r cam pwysig hwn yn eu bywyd ysgol.”


Bydd trefniadau derbyn ar gyfer yr ysgol unedig yn aros yr un fath.