Top

Brig

Cynnig i gynyddu nifer y Llefydd mewn Ysgolion Uwchradd Cymraeg

1 Mehefin 2016

Mae posibilrwydd y gallai Ysgol Bro Morgannwg dderbyn buddsoddiad o £19.3m fel rhan o gynigion i ehangu’r ysgol er mwyn ei chynorthwyo i gyflenwi’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg. 


Bydd Cabinet Cyngor Bro Morgannwg yn ystyried wythnos nesaf a ddylid cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnig a fyddai’n cynyddu nifer disgyblion yr ysgol gan 299 o lefydd.


Ar hyn o bryd, mae 1,361 o lefydd ar gael yn yr ysgol. Mae 210 o’r rhain yn yr adran gynradd a 1,151 yn yr adran uwchradd. Mae disgwyl y bydd y cynnydd yn y galw’n golygu bydd angen i’r ysgol dderbyn 1,450 o ddisgyblion oed uwchradd. Byddai’r ysgol yn parhau i ddarparu 210 o lefydd cynradd. 


Buasai’r cynnig i ymestyn safle presennol Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn golygu y gallai’r galw cynyddol gael ei ddiwallu. Oherwydd bod y cynnig yn argymell cynyddu’r nifer gan dros 200 o lefydd, byddai gofyn gweithredu proses ymgynghorol statudol.


Ymhlith y cynigion ymestyn mae maes chwarae 3G newydd i’r ysgol, ynghyd â gwelliannau i’r dderbynfa, y meysydd parcio a’r gofodau awyr agored. 


Cynigir y dylai’r broses ymgynghori ddechrau dydd Llun 20 Mehefin a pharhau am chwe wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn, buasai cyfarfodydd yn cael eu cynnal gyda rhieni, cynrychiolwyr y disgyblion, corff y llywodraethwyr a staff yr ysgol er mwyn darparu gwybodaeth bellach.  


Dywedodd Rob Evans, Cadeirydd y Llywodraethwyr: “Ar ôl gwrando ar yr ymateb i’r ymgynghoriad diwethaf ar drawsnewid ysgolion uwchradd yn y Barri, fe benderfynom ni fod angen craffu ar y dewisiadau yn fanylach. Bu sefydlu Bwrdd Ymgynghorol Ysgolion Uwchradd Gorllewin y Barri o fudd i ni wrth ymgysylltu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid er mwyn nodi dewisiadau newydd a fydd yn diwallu anghenion addysg uwchradd yn yr ardal.”


Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg, y Cynghorydd Lis Burnett: “Rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd gwrando ar farn ein trigolion ar faterion sylfaenol megis addysg. Wrth i’r galw ar ein system addysg newid, mae’n ofynnol i ni gloriannu barn pawb sy’n ymddiddori yn y maes er mwyn i ni ddarparu’r addysg gorau posibl i’n plant ym Mro Morgannwg.”