Top

Brig

Gwledd o dennis i ysgolion lleol

 

29 Mehefin 2016

 

Bu dros 190 o ddisgyblion ysgolion cynradd lleol yn cymryd rhan yng Ngŵyl Tennis Cynradd y Fro yn ddiweddar.Vale Tennis Festival 2016: Group Photo

 

Cynhaliwyd yr ŵyl mewn tri chlwb tennis lleol dros gyfnod o dridiau a bu deg ysgol gynradd yn cymryd rhan ynddi. Trefnwyd y digwyddiad gan Tennis Cymru mewn partneriaeth â Thîm Datblygu Chwaraeon Bro Morgannwg, Academi Tennis y Fro a hyfforddwyr clybiau tennis lleol.

 

Ysgolion Evenlode, St Andrew’s, Dinas Powys a Fairfield a rannodd y nifer fwyaf o fuddugoliaethau. Yng ngornest Blwyddyn 3, cipiodd ysgol gynradd Dinas Powys bencampwriaethau’r merched a’r grŵp cymysg, ac ysgol gynradd Evenlode enillodd yng nghategori’r bechgyn. Yn ogystal, enillodd Evenlode gategorïau’r bechgyn a’r grŵp cymysg ym Mlynyddoedd 5 a 6. Daeth buddugoliaeth i St Andrew’s ym mhencampwriaeth Blwyddyn 5, a Fairfield aeth â hi o blith merched blwyddyn 6. Bydd yr enillwyr yn symud ymlaen i’r rownd derfynol, a gynhelir yng Nghlwb David Lloyd yng Nghaerdydd.

 

Cynllun Chwaraeon Cymru yw Campau’r Ddraig, a weinyddir yn lleol gan dîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg. Mae’n rhan o’r cynllun Pobl Ifanc Heini, a’i ddiben yw cynyddu’r nifer o blant 7-11 oed sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon. Yn sgil y digwyddiad hwn, gwelwyd tystiolaeth fod cynnydd yn y nod hwn ymhlith plant ifanc.

 

Am fanylion pellach am gyfleoedd i ymuno â chlybiau tennis i blant yn y Barri, y Bont-faen a Phenarth, cysylltwch â’r tîm Datblygu Chwaraeon ar 01446 704728.