Top

Brig

Lansio cynllun prawf digwyddiadau naid ar yr arfordir – galw am geisiadau  

16 Mai 2016

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol (CGC) wedi cyflwyno cynllun prawf i gynnig cyfle i fusnesau dreialu digwyddiadau naid ym Mae Dunraven, Southerndown.

 CRC pop-up cym

Mae cynllun Cymunedau’r Arfordir yn cynnig cyfle i fusnesau a sefydliadau profiadol sy’n dymuno treialu digwyddiad ym Mae Dunraven ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg, a chynigir cymorth iddynt gyda chynllunio’r digwyddiad, trwyddedu, trefniadau ymarferol a marchnata er mwyn iddynt drefnu ac addasu eu digwyddiadau’n llwyddiannus mewn safle arfordirol.

 

Mae CGC, menter adfywio gwledig Bro Morgannwg, yn gobeithio y bydd busnesau a sefydliadau’n manteisio ar y cyfle yn ystod y cyfnod prawf, mewn meysydd megis y celfyddydau, perfformio, chwaraeon, crefftau a bwyd.

 

Mae’r cynllun yn un o nifer o brosiectau sy’n cael eu cynnal ar hyd yr Arfordir Treftadaeth gyda chymorth cyllid cynlluniau Cymunedau’r Arfordir a Datblygu Gwledig. Rhoddwyd y cyllid gan Gymunedau’r Arfordir er mwyn helpu cynyddu potensial economaidd yr ardal. Yn ogystal, bydd pum uned storio, a godwyd i annog busnesau lleol a darparwyr gweithgareddau’r traeth i sefydlu rhan o’u busnes ar yr arfordir, ar gael i’w defnyddio ger Canolfan yr Arfordir Treftadaeth. Yn ddiweddar, cwblhawyd llithrfa newydd, diwygiedig ym Mae Dunraven hefyd. Oherwydd yr hwb ariannol gan Gymunedau’r Arfordir, mae swyddog wedi’i benodi i gynnig cymorth busnes i fusnesau sefydlog a newydd Arfordir Treftadaeth Morgannwg fel ei gilydd.

 

Yn sgil llwyddiant cynyddol digwyddiadau naid, yn enwedig mewn lleoliadau Arfordir Treftadaeth eraill fel Cernyw a Dorset, mae cyfle yma i ddyblygu digwyddiadau tebyg ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Y gobaith yw y bydd digwyddiadau naid yn cyflwyno Arfordir Treftadaeth Morgannwg i ymwelwyr ac yn denu nifer cynyddol o bobl i’r ardal, yn ogystal â darparu gweithgareddau cyffrous i drigolion lleol yn yr ardal leol ac ardaloedd cyfagos.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Lis Burnett, “Rydyn ni wedi penderfynu cyflwyno cynllun prawf digwyddiadau naid ar y cyd â menter Cymunedau Arfordirol a’n cynllun datblygu lleol ni er mwyn rhoi cyfle i fusnesau dreialu digwyddiadau mewn amgylchedd unigryw. Mae digwyddiadau naid yn boblogaidd ac yn llwyddiannus iawn mewn lleoliadau arfordirol eraill yn ogystal ag ardaloedd trefol. Bydd yn wych cael gweld ardal Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn elwa ar yr un cyfle.”

 

Rydyn ni wedi cyflwyno’r cynllun prawf hwn fel rhan o’n prosiect Cymunedau Arfordirol a’n cynllun Datblygu Gwledig er mwyn helpu busnesau i dreialu gweithgareddau newydd i ardal Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Bellach, rydyn ni’n awyddus i fusnesau a sefydliadau profiadol a brwdfrydig ym Mro Morgannwg a’r ardaloedd cyfagos gysylltu â ni a nodi eu diddordeb mewn cynnal digwyddiad naid addas erbyn 30 Mai 2016. Gobeithio byddwn ni’n cynnal y digwyddiadau naid ddiwedd yr haf a dechrau’r hydref 2016.

 

Menter datblygu adfywio ac economaidd yw Cymunedau Gwledig Creadigol. Caiff ei llywio gan Gyngor Bro Morgannwg mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau cyhoeddus, preifat ac o’r sector wirfoddol. Caiff y cynllun ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd dros Ddatblygu Economaidd drwy Gronfa Datblygu Cymru 2014-20. 

 

Gallwch ddilyn hanes Cronfa Cymunedau’r Arfordir ar-lein www.bromorgannwg.gov.uk/CymunedaurArfordir.

 

I nodi eich diddordeb neu i dderbyn gwybodaeth bellach, cysylltwch â Natasha Davies ar 01446 704767 neu e-bostio natdavies@valeofglamorgan.gov.uk erbyn 30 Mai 2016.

 

Ideal l   Dylai’r sawl sy’n mynegi diddordeb yn y digwyddiadau naid gyflawni’r meini prawf isod:         

 

  • Gwybod yn fras ymhle buasent yn dymuno cynnal eu digwyddiafd ar safle Bae Dunraven.
  • Bod yn brofiadol yn y maes neu â phrif bartner sy’n brofiadol.
  • Gwybod yn fras pa ddydiad a faint o’r gloch yr hoffent gynnal eu digwyddiad rhwng 29 Awst a 31 Hydref 2016.
  • Cydweithio ar ddigwyddiad os yw’n berthnasol.
  • Cynnig syniad ymarferol ar gyfer digwyddiad naid.  
  • Croesewir ymgeiswyr lleol, ond ni fyddant o angenrhaid yn cael blaenoriaeth.
  • Cynnig digwyddiad o safon.  
  • Cynnig digwyddiad sy’n hygyrch i’r cyhoedd.