Top

Brig

Gweledigaeth newydd i’r Fro

16 Mai 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgan sut bydd yn cyfleu ei weledigaeth ar gyfer y pedair blynedd nesaf.

Lluniwyd Cynllun Corfforaethol newydd yr awdurdod i feithrin ‘cymunedau cryf â dyfodol disglair’ ac mae’n manylu ar y tasgau allweddol bydd y Cyngor yn ymgymryd â nhw rhwng nawr a 2020 er mwyn gwireddu’r weledigaeth ar gyfer y trigolion.

 

Yn sgil ymgynghoriad cyhoeddus, mae’r Cynllun yn adlewyrchu gwerthoedd craidd y Cyngor: Uchelgais, Bod yn Agored, Cydweithio a Balchder. Datblygwyd y Cynllun ochr yn ochr â Chynllun Ariannol Tymor Canolig y Cyngor, ac mae’n ystyried anghenion y boblogaeth leol a’r galw am wasanaethau’r Cyngor heddiw yn ogystal â gofynion cyllid y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd y Cyngor: “Mae pobl yn gweithio’n galed i gynnal eu teuluoedd a gofalu am bobl, hen ac ifanc, yn ein cymunedau, ac maent yn disgwyl ac yn haeddu gwasanaethau o safon sy’n diwallu eu hanghenion.

 

“Mae’r Cynllun hwn yn datgan sut byddwn ni’n darparu ar eu cyfer nhw yn ogystal â chyflwyno ein gweledigaeth ar gyfer Bro Morgannwg fel lle rydyn ni i gyd yn falch ohono, ac un mae pobl yn dewis byw a gweithio ynddo a mwynhau ymweld ag e, lle mae cyfleoedd i bobl o bob oed, mae pawb yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a bod y dyfodol yn un disglair.

 

“Er gwaethaf y ffaith ein bod wedi cyflawni arbedion o bron i £35m er 2010 rydyn ni wedi parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol sy’n diwallu anghenion lleol. Cyngor Bro Morgannwg berfformiodd orau fel Cyngor drwy Gymru llynedd, yn ôl ffigyrau gan Uned Ddata Cymru. Dyma pam rydyn ni’n hyderus y gallwn ni gyflenwi’r cynllun gweithredu sydd yn y cynllun hwn a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl leol.

 

“Er bod newidiadau’n anochel, byddwn ni’n dal i flaenoriaethu gwasanaethu a pharhau i gydweithio â phartneriaid, gwrando ar farn ein trigolion am y gwasanaethau maen nhw’n eu gwerthfawrogi a defnyddio hyn i lywio’r ffordd rydyn ni’n gweithredu. Rydw i’n ffyddiog bod y cynllun hwn yn datgan neges glir y byddwn ni fel Cyngor yn parhau i weini ein cymunedau lleol ac i wella llesiant lleol, heddiw ac yn y dyfodol.”

 

Mae’r Cynllun yn rhannu gweledigaeth ehangach y Cyngor yn wyth amcan llesiant: lleihau tlodi a gwaharddiad cymdeithasol; darparu cartrefi gweddus a chymunedau diogel; hyrwyddo gwaith adfer, twf economaidd a chyflogaeth; hyrwyddo datblygu cynaliadwy a diogelu ein hamgylchedd; codi safonau cyrhaeddiad yn gyffredinol; gwerthfawrogi diwylliant ac amrywiaeth; annog a hyrwyddo ffordd o fyw heini ac iach, a diogelu pobl fregus a hyrwyddo byw yn annibynnol. Mae hefyd yn datgan sut bydd Cyngor Bro Morgannwg yn cyfrannu at y saith amcan llesiant a nodwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

 

Bydd y broses o gyflenwi’r amcanion a gytunwyd yn cael ei monitro a’i diweddaru mewn adroddiad blynyddol.