Top

Brig

Mudiadau chwaraeon ar eu hennill drwy Gronfa’r Gist Gymunedol

 

27 Mai 2016


Mae naw mudiad ym Mro Morgannwg wedi llwyddo yn eu cais am arian gan gynllun chwaraeon y Gist Gymunedol, ac maen nhw wedi derbyn £11,195.


Caiff cynllun y Gist Gymunedol ei ariannu gan Chwaraeon Cymru a’i reoli gan Dîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg. Mae’n cynorthwyo mudiadau sy’n helpu pobl i wneud mwy o ymarfer corff yn fwy rheolaidd, neu i godi safon eu gweithgareddau cyfredol.


Ymhlith yr ymgeiswyr llwyddiannus roedd Clwb Athletwyr Criced y Barri, a dderbyniodd arian i anfon eu hyfforddwyr ar gwrs hyfforddi Lefel 2, ac Achubwyr Bywyd y Rhws, a fydd yn defnyddio’u cyllid nhw i brynu festiau achub llachar er mwyn i’r criw fod yn weladwy yn y dŵr. Bydd Clwb Gymnasteg YMCA y Barri a Chlwb Gymnasteg Penarth yn defnyddio’u cyfran nhw o’r arian i anfon eu hyfforddwyr ar gyrsiau hyfforddi.


Llwyddodd Clwb Bocsio Colcot yn eu cais am arian i gynyddu nifer y bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y gamp. Mae’r clwb wedi dod yn rhan o gynllun 5X60 Cyngor Bro Morgannwg, sy’n annog disgyblion ysgolion uwchradd i wneud mwy o ymarfer corff. Byddan nhw hefyd yn gweithio gyda throseddwyr ifanc er mwyn ceisio dargyfeirio’u sylw at focsio, ac yn ehangu cyfleoedd hyfforddi yn y clwb drwy anfon gwirfoddolwyr ar gyrsiau hyfforddi. 


Ymhlith y mudiadau llwyddiannus eraill mae Barry Athletic FC, Clwb Criced y Bont-faen, Clwb Pysgota’r Bont-faen a’r Cylch, a Sgowtiaid Môr Grŵp 11 y Barri, a fydd yn anfon gwirfoddolwyr ar gyrsiau hyfforddwyr caiacau, cychod cyflym a chychod diogelwch.


Mae Chwaraeon Cymru wedi darparu cyllid o dros £100,00 i gynllun Cist Gymunedol y Fro, i helpu mudiadau cymunedol lleol a chlybiau chwaraeon. Gall mudiadau wneud cais am hyd at £1,500 mewn cyfnod o 12 mis ar gyfer unrhyw weithgareddau sy’n cyfateb i’r meini prawf cymhwysedd. Caiff y ceisiadau eu gwerthuso gan banel y Gist Gymunedol, sy’n cynnwys gwirfoddolwyr lleol a chynrychiolwyr o Chwaraeon Cymru a Chyngor Bro Morgannwg.


Mae’r Cynghorydd Gwyn John, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweladwy, Hamdden a Rheoleiddio, wedi croesawu’r newyddion:

“Rydw i’n hynod falch o weld bod cynifer o’r clybiau wedi cyflwyno ceisiadau llwyddiannus am gyllid a fydd yn eu helpu i gynnig gweithgareddau chwaraeon a hamdden i nifer cynyddol o bobl.


“Mae angen gwaith caled ac ymdrech barhaus i redeg clwb, ac mae’n dda o beth bod help ar gael i’w cynorthwyo i gynyddu nifer yr aelodau a datblygu eu mudiadau.” 


Os oes gan eich mudiad gynllun a allai fod ar ei ennill o dderbyn cyllid, cysylltwch â Thîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg ar 01446 704793 i drafod eich cynnig cyn gwneud cais. 


Mae system gais y Gist Gymunedol wedi newid i fod yn un ar-lein erbyn hyn, felly dylai ymgeiswyr blaenorol gysylltu â’r Tîm i drafod ariannu pellach.