Top

Brig

Plant a Phobl Ifanc y Fro’n dysgu am eu hawliau

 

26 Mai 2016

 

Mae plant a phobl ifanc ledled y Fro wedi bod yn croesawu Llysgenhadon Hawliau Gwasanaeth Ieuenctid y Fro i’w hysgolion a’u grwpiau ieuenctid yn ddiweddar.

 

Rights Ambassadors at Table

Bu’r Llysgenhadon Hawliau hyfforddedig, sy’n 11-18 oed, yn cynnal gweithdai a luniwyd ganddyn nhw i gynghorau a dosbarthiadau yn ysgolion cynradd St Illtyd, Llangan, All Saints, Sully a Victoria. Yn ogystal, bu’r Llysgenhadon Hawliau’n cynnal gweithdai  mewn digwyddiad i holl ysgolion uwchradd y Fro ac i ddau grŵp ieuenctid Gwobr Dug Caeredin yn y Bont-faen. Roedd y plant a’r bobl ifanc wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau lle buont yn dysgu am eu hawliau ac am Gytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC).

 

Eleni, mae cynllun y Llysgenhadon Hawliau, sy’n cael ei ariannu gan Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg, wedi galluogi 22 o bobl ifanc o bob rhan o’r sir i gyflawni Uned Agored Cymru achrededig ar yr UNCRC. Ar ben hynny, mae gweithwyr prosiect cymwys o’r gwasanaeth ieuenctid wedi bod yn cydweithio â’r bobl ifanc i’w helpu i ddatblygu cyfres o weithdai y maent bellach yn eu cynnal gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion ledled y Fro. Mae’r 22 gwirfoddolwyr newydd yma hefyd yn gweithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr a ymunodd â’r cynllun llynedd i gynyddu ymwybyddiaeth o hawliau plant.

 

Roedd cynyddu ymwybyddiaeth o’r UNCRC yn un o’r 16 pwynt allweddol a godwyd gan y Cenhedloedd Unedig yn eu Sylwadau Terfynol i Gymru. Mae’r gweithdai sy’n cael eu cynnal yn y sir yn cyflawni hyn drwy gynnig rhagor o wybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion am yr UNCRC a pha effaith mae’n ei gael ar eu bywydau.

 

Am wybodaeth bellach am gynllun y Llysgenhadon Hawliau, cysylltwch â thepoint@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch Geraint Evans ar 029 2070 1254.