Top

Brig

Cerddorion Bro Morgannwg yn anelu at lwyddiant ar ôl cael lle ar Broject Forte

13 Rhagfyr 2016

 

MAE dau artist o Fro Morgannwg yn ceisio gwneud enw i’w hunain yn y diwydiant cerddoriaeth ar ôl dechrau ar gynllun a gefnogir gan y Cyngor.

 

Mae Jack Ellis a Joel Alex, y ddau o'r Fro, wedi dechrau ar broject Forte ynghyd ag wyth o bobl ifanc eraill 16 - 25 mlwydd oed.

 

Mae Project Forte yn rhaglen datblygu cerddoriaeth newydd sy’n ceisio amlygu a chynorthwyo artistiaid newydd yn Ne Cymru.

 

Yn y lansiad heddiw, bydd deg artist newydd yn cychwyn ar eu hantur gerddorol unigryw eu hunain.

 

Jack EllisAr y cyd â SONIG Youth Music, ArtsConnect, PRS Foundation a Chyngor Celfyddydau Cymru, mae Project Forte yn cymryd artistiaid o ranbarthau ledled ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg yn Ne Cymru.

 

Mae’r rhain wedyn yn cael cymorth dros gyfnod o 12 mis, sy’n cynnwys:

• Mentoriaid o’r diwydiant a ddewiswyd yn arbennig i roi arweiniad a chymorth. 

• Cyfleoedd byw unigryw drwy Young Promoters Network, Orchard Entertainment, hyrwyddwr annibynnol mwyaf Cymru, a gwyliau o safon. Byddant hefyd yn cael cymorth i wneud cais i wyliau eraill ledled y DU.

 • Mynediad at gyfleoedd rhwydweithio allweddol gyda phobl broffesiynol o’r diwydiant yn rhoi cyngor da iddyn nhw mewn cysylltiad â meysydd penodol yn eu datblygiad.

• Cynyddu eu proffil fel artist drwy berfformiadau byw proffil uchel, datblygu cynulleidfaoedd a strategaethau marchnata.  

• Cyfleoedd i recordio ac rhoi cynnig ar ddeunydd newydd gyda chyfleusterau stiwdio a thechnegwyr proffesiynol.

• Profiad gwerthfawr yn gweithio gyda thechnegwyr mewn gofod ymarfer i feistroli eu technegau perfformio a ffyrdd o ymateb i sefyllfaoedd byw.

 

 

Yr artistiaid eraill sy'n cymryd rhan yn y project yw Chroma and The Pitchforks o Rondda Cynon Taf, Glass Palace a Local Enemy o Ferthyr, CWCW, Atterbury & Gibbz a Chew o Gaerffili a Rebecca Hurn o Ben-y-bont ar Ogwr.

 

Mae Jack Ellis, 25 oed o'r Rhws eisoes wedi gwneud sawl ymddangosiad proffil uchel, ond mae'n awyddus i feithrin sgiliau ymarferol ar ochr fusnes y diwydiant.

 

“Fe wnes i benderfynu mynd ar fy liwt fy hun tua 18 mis yn ôl ac mae’r flwyddyn gyntaf hon wedi bod yn eithaf gwyllt. Rydw i wedi dechrau recordio fy EP cyntaf”, meddai.

 

"Yn y diwedd cyhoeddodd fy nhad fy sengl gyntaf cyn i mi fod yn barod. Anfonodd gân at Dermot O’Leary a’i chwaraeodd ar ei sioe ar Radio 2 ac yna ychydig fisoedd yn ddiweddarach gwnes i sesiwn iddo.

 

“Nid dyma’r gân yr oeddwn i’n bwriadu ei chyhoeddi gyntaf, ond mae’n rhaid i mi ddiolch i dad oherwydd llwyddodd i dynnu sylw ataf i.

 

“Ers hynny rydw i wedi chwarae ar tua 30 neu 40 o orsafoedd radio gwahanol, yn y wlad hon yn ogystal ag yn America, Canada a Seland Newydd. Dwi wedi cefnogi Bastille hefyd. Roeddwn i'n perfformio yn yr ardal VIP felly mae'n rhaid fy mod i wedi chwarae o flaen tua 2,000 o bobl i gyd.

 

“Mae project Forte yn fy nghyffroi yn fawr. Bydd yn wych bod yng nghwmni artistiaid eraill, ac rydw i wir angen help gydag ochr fusnes y gwaith.Joel Alex

 

“Rydw i’n adnabod cymaint o gerddorion da sy’n cyhoeddi ychydig o ganeuon ar SoundCloud ac wedyn does 'na fawr ddim yn digwydd. Mae hyn yn fwy na hynny. Rydw i’n dysgu sut i redeg blog, cynnal gwefan, ond mae angen i mi ddysgu mwy am sut i hyrwyddo fy hun.”Mae Joel Alex, 21 oed, o’r Barri ar fin dechrau perfformio ar ei liwt ei hun ar ôl bod mewn nifer o fandiau.

 

“Mae fy mand presennol yn chwarae ei gig olaf yng Nghaerdydd ar Nos Galan," meddai. 

 

“Rydw i wedi bod yn y stiwdio nawr am saith neu wyth mis. Dydw i heb wneud unrhyw beth ar fy mhen fy hun o’r blaen felly rydw i’n ceisio rhoi ychydig o ganeuon da a phroffesiynol at ei gilydd i’w hanfon allan.

 

“Gwnes i gais am le ar broject Forte heb lawer o waith i’w ddangos. Gwnaethon nhw gysylltu â mi gan ddweud bod ganddynt ddiddordeb ond eu bod am glywed mwy, felly anfonais rai pethau yr oeddwn i'n gweithio arnyn nhw draw atyn nhw ac roedden nhw’n eu hoffi. Ro’n i'n mwynhau bod mewn band, ond ro'n i am fod yn fwy difrifol ac roedd hyn i'w weld yn ffordd dda o wneud hynny.

 

“Byddwn i’n disgrifio fy ngherddoriaeth fel pop gydag elfen o hip hop a bîts, nid yn annhebyg iawn i waith Michael Jackson.”