Top

Brig

Newyddion Tachwedd 2016 News

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

 

Ymwelwyr yn heidio i Bentref Iâ Cyngor Bro Morgannwg - 28 Tachwedd 2016

MAE ymwelwyr wedi bod yn heidio i Bentref Iâ poblogaidd y Barri – canolbwynt rhaglen ddigwyddiadau Cyngor Bro Morgannwg dros y gaeaf.

 

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig y Maer – Cardiau ar Werth - 28 Tachwedd 2016

Defnyddiodd ychydig dros 500 o blant o ledled Bro Morgannwg lawer o ddyfeisgarwch, gliter a chyfryngau gwahanol i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Cerdyn Nadolig y Maer.

 

Sadwrn Busnesau Bach - Tachwedd 28 2016

Ymgyrch anfasnachol i dynnu sylw at lwyddiant busnesau bach ac annog defnyddwyr i siopa’n lleol i gefnogi busnesau bach yn eu cymuned yw Sadwrn Busnesau Bach.

 

Mae Snow Business yn barod i ddod â hud a lledrith y sgrin fawr i Ice Central Y Barri - Tachwedd 25 2016

Bydd cwmni effeithiau ffilm a theledu Snow Business yn symud i Ice Central yn Y Barri yr wythnos hon, yn barod i droi’r lleoliad yn lle hwyliog rhewllyd ar gyfer yr Ŵyl.

 

Adeiladwyr llawr sglefrio Ice Central yn dechrau gwaith yn Y Barri - Tachwedd 24 2016

Bydd cyflenwyr lloriau sglefrio arbenigol 11th-hour events yn dechrau adeiladu canolbwynt Ice Central Cyngor Bro Morgannwg ddydd Llun mewn proses sy’n golygu rhewi 7,500 litr o ddŵr. 

 

Stondin wybodaeth gan Gyngor Bro Morgannwg ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr – Tachwedd 24 2016

Bydd gan Gyngor Bro Morgannwg stondin wybodaeth arbennig ar ddydd Gwener 25 Tachwedd rhwng 10am-2.30pm yn y Dderbynfa yn Ysbyty’r Barri i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr. 

 

Gwrandewch ar gerddoriaeth fyw wrth sglefrio yn nigwyddiad Canol Gaeaf Cyngor Bro Morgannwg - 22 Tachwedd 2016

GALL sglefrwyr Canol Gaeaf fwynhau cerddoriaeth wrth symud wrth i Mack Events  drosglwyddo cerddoriaeth o babell fawr i brif atyniad y safle.

 

Dwy Wobr mewn Wythnos i Bencampwr Mentergarwch y Fro - 22 Tachwedd 2016

Roedd yr wythnos ddiwethaf yn un brysur i Annette Gee, Swyddog Bwrsari Cyngor Bro Morgannwg. 

 

Digwyddiadau'r Nadolig Yn Dechrau yn y Fro - 21 Tachwedd 2016

Dechreuodd rhaglen digwyddiadau'r Nadolig Cyngor Bro Morgannwg y penwythnos hwn gyda Gŵyl Nadolig Penarth. Yr wythnos hon bydd goleuadau yn dod ymlaen ar draws gweddill y Fro a chaiff rhaglen digwyddiadau Ice Central yr edrychir ymlaen ati yn frwd ei lansio yn Y Barri. 

 

Oriel ‘Art Central’ y Barri yn dathlu pen-blwydd yn 10 oed - 16 Tachwedd 2016

Mae oriel ‘Art Central’ y Barri yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed gydag arddangosfa o fwy na 200 darn o gelf amrywiol gan dros 90 artist lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

 

Mae'r Project Forté yn ei ôl i ddarganfod artistaid addawol - 11 Tachwedd 2016 

Mae Arts Connect, sy’n broject rhwng awdurdodau lleol ar draws Bro Morgannwg, Caerffili, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr – wedi sicrhau cyllid yn ddiweddar er mwyn ail-lansio’r Project Forté.

 

 

Adroddiadau am dwyllo dros y ffôn a thrwy'r post wrth i'r gwasanaethau rheoliadol a rennir hybu wythnos diogelu cenedlaethol - 11 Tachwedd 2016 

Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn parhau â’u hymrwymiad i ddiogelu cwsmeriaid sy'n agored i niwed drwy hybu Wythnos Diogelu Cenedlaethol, sy'n cael ei chynnal rhwng 14 Tachwedd ac 18 Tachwedd.

 

Bro Morgannwg i nodi dydd y Cadoediad - 10 Tachwedd 2016 

Bydd cyrff dinesig ledled y Fro yn cynnal seremonïau i nodi Dydd y Cadoediad 2016. 

 

Newidiadau i gasgliadau gwastraff gardd ledled y Fro - 10 Tachwedd 2016 

Wrth i fisoedd y gaeaf agosáu, mae newidiadau i gasgliadau gwastraff gardd yn golygu, o fis Rhagfyr, y bydd angen i drigolion y Fro ffonio’r Cyngor i ofyn iddo gasglu eu gwastraff gardd.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cyfrannu cyfran o refeniw maes parcio i’r Clwb Rotari - 9 Tachwedd 2016

Roedd Cyngor Bro Morgannwg yn falch o roi siec o £1,000 i Glwb Rotari’r Barri, sef cyfran o’r refeniw maes parcio a godwyd ar noson Digwyddiad Tân Gwyllt Ynys y Barri y penwythnos diwethaf.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cyfrannu cyfran o refeniw maes parcio i’r Clwb Rotari - 09 Tachwedd 2016

Roedd Cyngor Bro Morgannwg yn falch o roi siec o £1,000 i Glwb Rotari’r Barri, sef cyfran o’r refeniw maes parcio a godwyd ar noson Digwyddiad Tân Gwyllt Ynys y Barri y penwythnos diwethaf.Rhodd y Cyng Gwyn John y siec i lywydd y Clwb Rotari, Robin Pitcher.

 

Y Barri yw un o bum cyrchfan gorau'r du ar gyfer siopau annibynnol - 09 Tachwedd 2016 

Y BARRI yw un o bum lleoliad gorau'r DU ar gyfer siopau annibynnol, yn ôl arolwg newydd.

 

Trydedd lyfrgell gymunedol wedi'i sefydlu ym Mro Morgannwg - 09 Tachwedd 2016 

Mae gwaith rheoli Llyfrgell Dinas Powys wedi’i drosglwyddo’n ffurfiol i Lyfrgell a Chanolfan Gweithgareddau Dinas Powys gan ei gwneud hi’r drydedd llyfrgell gymunedol i gael ei sefydlu ym Mro Morgannwg.

 

Hyb dysgu newydd yn agor yn Llyfrgell Y Barri - 08 Tachwedd 2016

Croesawodd Arweinydd ac Is-arweinydd Cyngor Bro Morgannwg y dysgwyr cyntaf i Ganolfan Ddysgu'r Fro sydd newydd ei hagor yr wythnos hon yn Llyfrgell Ganolog Y Barri. 

 

Y caffi arweinwyr yn cymryd yr awenau yng nghyngor Bro Morgannwg - 03 Tachwedd 2016 

Mae Caffi Arweinwyr Cyngor Bro Morgannwg ar y rhestr fer yng nghategori Tîm y Flwyddyn ar gyfer Gwobrau LGC 2017.

 

Nadolig Llawen o'r Fro - 02 Tachwedd 2016 

Wrth i dymor yr Ŵyl agosáu, mae cystadleuaeth cerdyn Nadolig Maer Cyngor Bro Morgannwg wedi cau a chyhoeddwyd mai’r enillydd yw Harri Evans o Ysgol Sant Curig.

 

Aelodau o dîm arlwyo'r Fro yn cael blas ar wobrau - 02 Tachwedd 2016 

Daeth cynorthwy-ydd cegin sy’n gweithio yn Ysgol Gyfun St. Cyres ym Mhenarth i’r brig mewn cystadleuaeth arlwyo yn dathlu rhagoriaeth arlwyo mewn ysgolion.