Top

Brig

Adroddiadau am dwyllo dros y ffôn a thrwy'r post wrth i'r gwasanaethau rheoliadol a rennir hybu wythnos diogelu cenedlaethol

 

11 Tachwedd 2016

 

Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn parhau â’u hymrwymiad i ddiogelu cwsmeriaid sy'n agored i niwed drwy hybu Wythnos Diogelu Cenedlaethol, sy'n cael ei chynnal rhwng 14 Tachwedd ac 18 Tachwedd.

 

ScammingAr ôl ymuno â’r ymgyrch Friends Against Scams cenedlaethol yn ddiweddar sy’n diogelu ac yn atal preswylwyr rhag colli arian drwy dwyll, bydd y tîm ar gael yn y Swyddfedd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr rhwng 10am a 2pm ar 14 Tachwedd i roi cyngor ac i rybuddio preswylwyr o’r peryglon.


Pob blwyddyn, mae sgamiau’n achosi i gwsmeriaid y DU golli rhwng £5bn a £10bn. Yn ychwanegol i’r effaith ariannol, gall sgamiau gael effaith emosiynol a seicolegol difrifol ar ddioddefwyr.


Mewn wythnosau diweddar, bu i’r Gwasanaeth ymdrin â dau achos difrifol.


Cafodd dyn o Gaerdydd alwad ffôn yn nodi ei fod yn gymwys ar gyfer ad-daliad ar ei dreth gyngor. Honnodd y galwr ei fod yn dod o'r cyngor, ac roedd arno eisiau iddo dalu yn y fan a'r lle er mwyn prosesu'r achos. Rhoddodd y cwsmer diniwed fanylion ei gerdyn i’r galwr. Ers hynny, mae wedi bod yn y banc i ganslo’r cardiau a’r taliad, ond llwyddodd y twyllwr i gymryd £67 o'i gyfrif banc. Ni roddodd y galwr unrhyw fanylion cyswllt ac nid yw wedi bod mewn cysylltiad ers hynny.  

 

Mae dynes ym Mro Morgannwg, sy’n gaeth i’w chartref gan amlaf oherwydd symudedd cyfyngedig, wedi bod yn ymateb i lythyron raffl ers llawer o flynyddoedd. Dechreuodd ymateb oherwydd roedd yn rhywbeth iddi wneud, ac mae arni eisiau defnyddio’r arian i brynu offer achub bywyd i’w hysbyty leol.


Pan ymwelodd ein swyddogion â hi, daethant ar draws bocsys yn llawn eitemau yr oedd wedi’u prynu ond nad oedd eu hangen arni. Cyfaddefodd ei bod ond yn prynu’r eitemau hyn fel bod ganddi gyfle i ennill yr arian.

 

Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Cadeirydd Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: “Mae ein Tîm Diogelu yn gweithio’n ddi-baid gyda’n partneriaid megis Heddlu De Cymru, y Gwasanaethau Cymdeithasol ac elusennau lleol i ddiogelu’r preswylwyr hynny’n enwedig sy’n agored i sgamiau, Rydym yn gwybod bod yna bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg sy'n colli miloedd o bunnoedd pob dydd oherwydd twyllwyr craff. Mae’r troseddwyr hyn yn chwarae triciau seicolegol ar bobl, sy'n aml yn unig neu'n ynysig. Mae anfon siec neu drosglwyddiad banc yn dod yn rhan o drefn reolaidd, ond mae’n debyg iawn na fyddwch yn clywed gan y twyllwr eto ar ôl i'r arian redeg allan".


Yn ystod Wythnos Diogelu Cenedlaethol, bydd y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn annog preswylwyr i gysylltu â swyddogion all ddiogelu cwsmeriaid sy’n agored i niwed. Gall yr arwyddion canlynol hyn awgrymu fod aelod o’ch teulu neu gymydog yn cael ei dargedu gan sgam:

 

  • Cynnydd mewn llythyrau sothach, yn enwedig mewn amlenni wedi'u hanfon o wledydd megis yr UDA, Canada a Malaysia.
  • Galwadau ffôn mwy cyson
  • Arwyddion o ddefnyddio llyfr sieciau yn rheolaidd
  • Casgliad o gynnyrch rhad megis gemwaith neu gynnyrch iechyd, mewn modurdy neu atig?
  • Bod yn gyfrinachgar neu’n ymosodol wrth drafod arian 


Dywedodd y Cynghorydd John: “Mae ein swyddogion wedi helpu i atal cwsmeriaid hŷn rhag gwneud trosglwyddiadau banc o £25,000 i dwyllwyr yn Hong Kong yn y gorffennol. Mae gan bobl yn ein cymunedau symiau o arian sydd wedi'u casglu dros flynyddoedd o waith caled, ac mae'n drist iawn ei weld yn cael ei gymryd oddi arnynt mewn fawr ddim amser. Os na allwch ddod i’n gweld ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 14 Tachwedd, adroddwch am y mater cyn gynted â phosib."


Os ydych chi’n meddwl bod ffrind, cymydog neu berthynas yn colli arian oherwydd sgamiau, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505. Caiff pob galwad ei chofnodi a’i hanfon ymlaen at Dîm Diogelu'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar gyfer ei asesu.