Top

Brig

Sadwrn Busnesau Bach

Ymgyrch anfasnachol i dynnu sylw at lwyddiant busnesau bach ac annog defnyddwyr i siopa’n lleol i gefnogi busnesau bach yn eu cymuned yw Sadwrn Busnesau Bach.

 

Mae’r diwrnod yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn cyntaf mis Rhagfyr bob blwyddyn, ond nod yr ymgyrch yw cael effaith tymor hir ar fusnesau bach. Eleni, bydd Sadwrn Busnesau Bach yn digwydd dydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2016

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cefnogi nifer o fusnesau bach drwy Gynllun Grant Bwrsariaeth y Fro. Diben y cynllun oedd annog arloesi, â’r pwyslais ar gefnogaeth ac anogaeth. Yn sgil llwyddiant y cynllun dwy flynedd, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi helpu i sefydlu 50 o fusnesau newydd.

 

Dyma rai o’r busnesau llwyddiannus. 

 

 

Bursry - Cobbles Kitchen and Deli

Cobbles Kitchen and Deli 

 

"Roedd yn deimlad anhygoel pan ges i wybod ’mod i wedi derbyn y fwrsariaeth. Mae’n wych gwybod fy mod yn derbyn cefnogaeth ac yn cael fy annog i geisio gwireddu breuddwyd oes. Dyw hynny ddim oherwydd yr ochr ariannol yn unig – mae gwybod bod gan bobl eraill ffydd yn eich syniad a’u bod yno i’ch helpu i sefydlu busnes yn gyfle arbennig. Rwy’n ddiolchgar iawn i dîm Ysbrydoli’r Fro am y cyfle hwnnw."

- Chloe Francis, 28

 

 

 

Cobbles

Bursaries Nicholas-Gannon-Johns

Oakwater Interiors

"Mae’r fwrsariaeth wedi galluogi i mi wireddu fy mreuddwyd o sefydlu busnes. Heb gymorth sylweddol y fwrsariaeth, fuaswn i ddim wedi gallu gwneud hynny am sawl blwyddyn arall. Bydd y cyllid hwn yn troi egin o syniad yn fusnes gweithredol. Yn fy maes i, dyw’r rhan fwyaf o gwmnïau ddim yn medru cael gafael yn yr holl offer sydd ei angen arnynt o’r dechrau’n deg, felly dydyn nhw ddim yn gallu cyflawni pob rhan o’r broses i greu’r cynnyrch perffaith. Bydd y fwrsariaeth yn rhoi mantais sylweddol i mi dros fy nghystadleuwyr."

- Nicholas Gannon-Johns, 27

Oakwater Interiors

Bursaries - Iguana Apparel

Iguana Apparel

 

"Mae bwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro wedi ein galluogi ni i ddatblygu diddordeb hamdden fel yr oedd e ar y pryd yn fusnes dichonadwy. Mae’r cyngor busnes a’r gefnogaeth ariannol rydyn ni wedi eu derbyn hyd yn hyn wedi rhoi cyfle i ni gynhyrchu dillad o’r safon uchaf a sefydlu ein label ddillad ein hunain. Yn ogystal, mae’r arian wedi golygu ein bod wedi medru treulio rhagor o amser gyda phobl a busnesau lleol yn Ne Cymru, yn cynnig gwasanaethau argraffu ar ddillad am bris rhesymol."

- Kieran Spear, 28

 

Iguana Apparel

 

 

Bursaries - Abigail Apollonio Logo

Abigail Apollonio Photography

 

"Bu sefydlu busnes yn uchelgais gen i ers i mi gymhwyso yn 2005. Gorfod i mi ohirio’r cynlluniau am gyfnod am resymau ariannol ac i fagu teulu. Ers genedigaeth fy mab, mae e wedi fy ysbrydoli i droi’r freuddwyd yn realiti, a heb gefnogaeth y fwrsariaeth, fuaswn i ddim wedi medru ariannu costau sefydlu’r busnes."

- Abigail Apollonio, 30

 

Abigail Apollonio Photography

Bursaries Jennifer-Baldry-2

Jenergy Fitness

"Mae derbyn bwrsariaeth gan y Fro wedi bod yn werth y byd i mi a fy musnes newydd. Rwyf wedi medru astudio am y cymwysterau roedd yn nod gen i eu cyflawni (a mwy na hynny), a phrynu’r offer roedd ei angen i ddechrau dosbarthiadau yn ogystal â derbyn digon o gyllid i greu gwefan. Ar ben fy nigon! Rwy mor falch ac mor ddiolchgar am y cyfle hwn gan Ysbrydoli’r Fro."

- Jennifer Baldry, 28

Jenergy Fitness

Bursaries - Bobl Bach Rhi

Bobl Bach Rhi

 

‘Roedd derbyn y fwrsariaeth yn golygu fy mod yn medru gwireddu fy mreuddwyd o fod yn ofalydd plant a rhedeg busnes ar fy liwt fy hun yn fy nghartref. Galla i brynu’r holl gyfarpar sy’n angenrheidiol i’r busnes nawr, a dwi’n methu aros i fwrw iddi.’

- Rhiannon Collins, 27

 

 

 

Bobl Bach Rhi

 

 

Sut gallwch chi fod yn rhan o’r diwrnod:

Mae Sadwrn Busnesau Bach yn dymuno i bob math o fusnesau bach fod yn rhan o’r gweithgareddau. Felly, p’un a ydych chi’n fusnes teulu, yn siop annibynnol, yn fusnes ar-lein, yn gyfanwerthwr, yn gwasanaethu busnesau neu’n wneuthurwr bach, mae Sadwrn Busnesau Bach yn eich cefnogi chi.

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan Small Business Saturday.