Top

Brig

Cynllun Academi Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg ar fin dechrau


Rhagfyr 01 2016


MAE’R Cynllun Academi Chwaraeon, a gynhelir gan Gyngor Bro Morgannwg a Legacy Leisure, yn rhoi'r cyfle i ddeg o enwogion y byd chwaraeon lleol ddefnyddio cyfleusterau hamdden y Cyngor am ddim er mwyn ceisio rhoi hwb i'w llwyddiant.


Croesawir ceisiadau gan breswylwyr y Fro sydd wedi cynrychioli Cymru neu Brydain Fawr yn y flwyddyn ddiwethaf mewn chwaraeon a gydnabyddir gan Chwaraeon Cymru.


Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael mynediad am ddim at gyfleusterau hamdden y Cyngor sy’n addas i’w hanghenion hyfforddi os ydynt ar gael ac sy’n cydymffurfio â’r telerau defnyddio.


Os na chaiff llefydd eu llenwi gan gynrychiolwyr rhyngwladol presennol, caiff ceisiadau gan aelodau o sgwadiau Cymreig eu hystyried cyhyd â bod y Corff Llywodraethu yn gallu rhoi cymorth sylweddol i’r unigolyn. 


NI fydd athletwyr yn y categorïau canlynol yn gymwys i wneud cais i’r Academi:
- Unigolion sy’n cynrychioli Cymru neu Brydain mewn cystadlaethau Masters.

- Unigolion sy’n cynrychioli Cyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol mewn campau nad cydnabyddir gan Chwaraeon Cymru

- Pobl chwaraeon proffesiynol sy’n derbyn tâl am eu perfformiadau

- Unigolion gaiff eu dewis i gynrychioli ysgolion Cymru mewn camp lle nad yw hyn gyfystyr ag anrhydeddau cenedlaethol llawn. 


Oherwydd cyfyngiadau ariannol, ni all pawb yn y Fro sy'n dalentog o ran chwaraeon ddod yn aelodau o'r Academi.


Mae uchafswm o 10 o lefydd ar gael, felly dyw bodloni’r meini prawf ddim yn gwarantu y byddwch yn gymwys i gael eich derbyn ar y cynllun.


Lle bo mwy na 10 o geisiadau cymwys, byddwn yn cynnig yr aelodaethau ar sail teilyngdod a’r wybodaeth a roddir ar y ffurflen gais.


Caiff aelodaeth o’r Academi Chwaraeon ei dyfarnu’n flynyddol. Bydd cynllun 2017 yn dechrau ym mis Ionawr. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â Karen Davies, Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae'r Cyngor ar 01446 704793 neu anfonwch e-bost at KJDavies@valeofglamorgan.gov.uk