Top

Brig

Aelodau o dîm arlwyo'r Fro yn cael blas ar wobrau

 

02 Tachwedd 2016

 

Daeth cynorthwy-ydd cegin sy’n gweithio yn Ysgol Gyfun St. Cyres ym Mhenarth i’r brig mewn cystadleuaeth arlwyo yn dathlu rhagoriaeth arlwyo mewn ysgolion.

 

Gareth Humphries, Celtic Creation Competition WinnerGan gystadlu yn y categori bisgedi yn y gystadleuaeth Celtic Creations, creodd Gareth Humphries bedwar math gwahanol o fisgedi blasus iawn: parmesan a theim, troellau Fienna, cwcis cacen Nadolig a bisgedi hufen cwstard.
Cafodd y rhain eu barnu yn y prynhawn yng ngwobrau dathlu rhagoriaeth y Gymdeithas Arweiniol Arlwyo mewn Addysg (LACA), ac roedd detholiad Gareth Humphries yn haeddu'r wobr aur.


Roedd pob aelod o staff arlwyo o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn gallu cymryd rhan yn y gystadleuaeth, gyda chynrychiolydd arall o Fro Morgannwg - Hayley Fellows o Ysgol y Deri - yn cael canmoliaeth am ei chacennau cwpan. 
Wrth drafod y gystadleuaeth, dywedodd Mr. Humphries: “Hoffwn ddiolch i’r tîm rheoli arlwyo am fy nghefnogi ac am gefnogi Hayley wrth i'r gystadleuaeth fynd rhagddi. Rwyf wedi bod yn gweithio yn St. Cyres ers bron dwy flynedd, ac rwy’n falch iawn o fod wedi ennill y wobr.”


Mae LACA yn cynrychioli diwydiant bwyd ysgol y wlad, a'i nod yw llywio, datblygu a chynrychioli ei haelodau drwy ystod o fentrau a gwasanaethau. Mae ei datganiad cenhadaeth yn nodi, “Gyda’n gilydd, rydym yn cyflawni rhagoriaeth mewn ysgolion”, ac roedd y digwyddiad yn amlygu’r bobl hynny sy'n cyflawni rhagoriaeth yn eu hysgolion perthnasol. 


Yn ogystal, cafodd fwy o gynrychiolwyr o Dîm Arlwyo Cyngor Bro Morgannwg ganmoliaeth am eu cyfraniadau at ragoriaeth.


Er enghraifft, roedd tîm arlwyo Ysgol Gyfun Bryn Hafren yn y rownd derfynol yn y categori Tîm Arlwyo Rheng-flaen gan arddangos lefel uchel o frwdfrydedd, blaengaredd, ymrwymiad ac ymdrech er mwyn cynnal lefel uchel iawn o safonau proffesiynol wrth gefnogi disgyblion a staff.


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae’r timau arlwyo yn ein hysgolion yn gwneud gwaith da iawn wrth gynnig prydau maethlon a blasus i ddisgyblion ledled y sir, ac rwy’n falch iawn bod aelodau unigol a thimau yn cael canmoliaeth genedlaethol am eu hymrwymiad parhaus i ragoriaeth.”