Top

Brig

Galwad i ailgyflwyno cynlluniau trwyddedu ar gyfer tatŵio a thyllu cosmetig

 

19 Hydref 2016

 

Yn ddiweddar cynhaliodd y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) fforwm busnes gyda’r nos ar gyfer tatŵyddion, artistiaid colur lled-barhaol a thyllwyr cyrff yn gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.


Discussion at Busniess ForumRoedd y digwyddiad - a noddwyd gan y Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd - yn darparu hyfforddiant am ddim ar sut i reoli safonau hylendid a sut i atal heintiau, tra ar yr un pryd yn amlinellu'r math o waith gorfodi y mae GRhR yn ei wneud i atal tatŵyddion anghyfreithlon, neu ‘grafwyr’.

 
Bu Swyddogion Safonau Masnach ac Iechyd yr Amgylchedd, nyrsys ac ymgynghorwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru yn trafod y cynllun graddio hylendid tatŵio gydag ymarferwyr, a buddion y cynllun trwyddedu gweithdrefnau arbennig a gynigiwyd eisoes yn y Mesur Iechyd Cyhoeddus.

 
Roedd yna gefnogaeth unfryd i ailgyflwyno’r mesur; cytunwyd mai’r cynllun trwyddedu arfaethedig oedd yr unig ddull gorfodi a allai sicrhau chwarae teg i ymarferwyr cofrestredig, ac atal artistiaid anghyfreithlon.


Ar y noson, cafodd ymarferwyr fudd o dderbyn cyngor gan Safonau Masnach ar sut i reoli cleientiaid dan oed sy’n ceisio cuddio eu hoed. Darparodd Iechyd Cyhoeddus Cymru gyngor defnyddiol yn seiliedig ar ymchwiliadau i achosion blaenorol a rhoi cyngor hefyd ar frechiadau Hepatitis B.


Dywedodd Julie Barratt, Cyfarwyddwr Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (SSIA): “Wrth i datŵs a thyllu dyfu mewn poblogrwydd, mae’r angen i sicrhau eu bod yn cael eu darparu yn hylan a diogel yn fwyfwy pwysig. Roedd SSIA yn hapus i gefnogi’r digwyddiad Fforwm hwn.”


Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Cadeirydd Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: “Y Fforwm hwn yw’r cam cyntaf tuag at ddull gorfodi rhagweithiol gan GRhR i sicrhau bod safonau rheoli heintio cyson yn cael eu cynnal ledled y 3 awdurdod lleol. Ein prif flaenoriaeth yw diogelu iechyd y cyhoedd.”


Roedd un o’r mynychwyr ar y noson, Lee Clements (o Chimera Tatoo, a oedd yn cynrychioli Ffederasiwn Artistiaid Tatŵio Prydain) yn cytuno â’r sylwadau hyn: “Mae’n destun pryder i mi fod y broses y mae’n rhaid i swyddogion iechyd yr amgylchedd fynd drwyddi, er mwyn gallu erlyn tatŵyddion anghyfreithlon yn llwyddiannus, yn anodd iawn ac yn cymryd llawer o amser. Dyma’r prif reswm pam ein bod ni, yn Ffederasiwn Artistiaid Tatŵio Prydain, yn cefnogi’r camau gweithredu arbennig newydd, yn enwedig yr adran drwyddedu lymach fydd yn rhoi’r arfau sydd eu hangen ar Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd i fynd i’r afael â phroblem y ‘crafwyr’.”


Am wybodaeth a chyngor ar gydymffurfio ag is-ddeddfau, rheoli heintio a gwerthiant dan oed e-bostiwch GorfodiIechydaDiogelwch@caerdydd.gov.uk neu ClefydauTrosglwyddadwy@caerdydd.ac.uk