Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau gwaith i gael gwared ar Bont Cross Common Road

 

28 Hydref 2016

 

BYDD Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau gwaith ar lwybr traffig newydd drwy Ddinas Powys yr wythnos nesaf fydd yn golygu cael gwared ar Bont Cross Common Road.

 

Bridge1Rhoddwyd cymorth ychwanegol i hen strwythur y bont ar ffurf ffrâm bren yn 2005, ac mae wedi bod yn dirywio'n araf deg ers hynny.

 

Yn hytrach na disodli’r pren, mae'r Cyngor wedi penderfynu datgymalu'r bont a chreu cyffordd newydd rhwng Cross Common Road a Ffordd Caerdydd, tua 50 medr i lawr yr afon.

 

Mae llwybr yr afon yn rhedeg i ffwrdd o'r ffordd yn y man hwn, sy'n golygu nad oes rhaid creu croesfan arall.

 

Mae preswylwyr eisoes wedi mynegi pryderon fod cymhorthion presennol y bont wedi newid llif y dŵr ac felly wedi cynyddu'r risg o lifogydd i eiddo cyfagos. 

 

Unwaith y bydd y gwaith ar y gyffordd newydd wedi’i gwblhau, bydd y bont ar gau.

 

Yna, bydd y cymhorthion yn cael eu disodli, a dec y bont yn ei dro, a disgwylir i’r gwaith hwnnw ddigwydd yn y flwyddyn newydd.Bydd creu’r gyffordd newydd yn costio oddeutu £500,000 ac mae disgwyl iddo bara tua 16 wythnos.

 

Ynghyd â dileu unrhyw risg llifogydd posib, bydd y gyffordd newydd yn lletach ac felly’n fwy diogel i yrwyr a cherddwyr.

 

Mae’r Cyngor hefyd wedi dileu’r angen i wella strwythur y bont yn y dyfodol, sy’n golygu na fydd rhaid cau’r ffordd am gyfnodau hir.

 

Rhoddwyd gwybod i breswylwyr a busnesau lleol am y gwaith drwy lythyr wythnos diwethaf.Bridge3

 

Dywedodd y Cyng. Peter King, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Rydym yn ymwybodol bod hwn yn fater pwysig i breswylwyr lleol, a dyna pam ein bod wedi gwneud yn siŵr bod y gwaith hwn yn digwydd.

 

“Dylai cael gwared ar strwythur presennol y bont leddfu unrhyw bryderon bod ei chymhorthion pren yn cyfrannu at y risg o lifogydd. Yn ogystal, dylai’r gyffordd newydd fod yn fwy diogel i yrwyr a cherddwyr, o’i chymharu â’r groesfan gul sydd yno ar hyn o bryd. Ni fydd angen cau unrhyw ffyrdd tra bydd y gwaith yn mynd yn ei flaen, gan olygu na fydd y gwaith yn effeithio ar breswylwyr."