Top

Brig

Gerddi Gladstone i ffynnu'r Hydref hwn

 

26 Hydref 2016


Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llwyddiannus yn gynharach eleni, ac ar ôl sicrhau mwy o arian, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithiau adnewyddu yng Ngerddi Gladstone y Barri dros y misoedd i ddod.


Gladstone Gardens play areaDechreuodd y broses ymgynghori ym mis Mawrth, gydag arolwg ar-lein yn cyd-daro â grwpiau ffocws yn nhai gwarchod Golau Caredig ac ysgolion lleol, yn ogystal â sesiynau galw heibio ar gyfer trigolion lleol. Diben y sesiynau hyn oedd ymgysylltu â’r cyhoedd, a chael gwybod am yr hyn a ddylai gael ei wella yng Ngerddi Gladstone yn ôl trigolion y Fro.  


Ar ôl dadansoddi canlyniadau’r arolwg ar-lein a’r sesiynau ymgysylltu wyneb i wyneb, crëwyd rhestr o welliannau wedi’u blaenoriaeth yr hoffai'r cyhoedd eu gweld. Yn ogystal â gwella'r maes chwarae, ac uwchraddio'r waliau a'r llwybrau, roedd aelodau'r cyhoedd hefyd am weld mwy o flodau a phlanhigion i ddod â lliw i'r parc. 


Gan ddefnyddio ffynonellau cyllid amrywiol, mae dros £400,000 wedi’i sicrhau a chaiff ei ddefnyddio i wneud nifer o welliannau, gan gynnwys: uwchraddio maes chwarae plant; gosod Ardal Gemau Aml-ddefnydd (AGADd) newydd; uwchraddio cyrtiau tenis, gan gynnwys wynebau a ffensys newydd; gosod Offer Campfa Awyr Agored i Oedolion; Gwaith coed - yn enwedig codi canopi’r coed a gwaredu pren wedi marw; adfywio’r waliau balwstrad, gan ffurfio perimedr y parc; uwchraddio rhai o’r terfynau, y pwll, gatiau’r fynedfa a’r dodrefn ar y safle.


Dechreuwyd y gwaith ym mis Medi gyda gwaith coed ac ar ôl hynny caiff y waliau terfyn a’r maes chwarae a chyfleusterau eraill eu hadfywio. Bydd y rhain yn digwydd rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr. Yna caiff y tirlun ei wella a chaiff seddau newydd eu gosod yn y Flwyddyn Newydd.


Yn ystod y cyfnod hwn o waith adeiladu, bydd rhaid cau rhannau penodol o'r parc er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd; ond gwneir pob ymdrech i sicrhau fod cyn lleied o amharu â phosibl. 


Dywedodd Aelodau Cabinet Cyngor Bro Morgannwg, y Cynghorydd Bronwen Brooks a’r Cynghorydd Gwyn John: “Rydym wedi gwrando'n astud ar farn trigolion lleol ac wedi sicrhau ei bod wedi’i hystyried yn y gwaith o adnewyddu'r parc pwysig a phoblogaidd hwn. Edrychwn ymlaen at weld y gwelliannau yng Ngherddi Gladstone yn mynd yn eu blaen dros y misoedd i ddod.”


Am fwy o wybodaeth am barciau a gerddi ledled Bro Morgannwg, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/parks.