Top

Brig

Ardal yr High Street i gael mwy o lefydd parcio a chroesfannau newydd i gerddwyr

 

Hydref 20 2016

 

Mae gwaith wedi dechrau ar ddarparu mwy o lefydd parcio a gwella diogelwch mewn ardal siopa brysur yn y Barri.


Caiff cyfanswm o 36 o lefydd parcio newydd eu creu o amgylch High Street yn y dref, gyda chroesfannau newydd i gerddwyr.


Dechreuodd cam cyntaf y gwaith yn ddiweddar, a’r nod yw ei gwblhau cyn cynnau’r goleuadau Nadolig ar ddiwedd Tachwedd.


Bydd yn effeithio ar York Place, High Street a Queen Street.


Yna bydd yr ail gam yn mynd rhagddo rhwng misoedd Ionawr ac Ebrill, ar hyd Broad Street a Broad Street Parade.


Caiff deg o’r llefydd parcio newydd eu creu ar hyd Broad Street; saith ar ffurf mannau parcio y tu allan i’r cyn-glwb RAOB.


Ac ar draws y ffordd caiff tri man eu creu y tu allan i dafarn y Sir Samuel Romilly.


Caiff 26 o lefydd pellach eu creu wedyn ar draws York Place, High Street a Queen Street.


Fel rhan o’r gwaith, mae croesfannau newydd yn cael eu hadeiladu sy’n gwella gallu'r cerddwyr i weld traffig.


Byddant hefyd yn fwy hwylus i'r rheiny ar sgwteri symudedd a’r rhai â nam ar eu golwg.


Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda masnachwyr yr ardal i’w hysbysu o’r hyn oedd yn digwydd, tra derbyniodd preswylwyr lythyrau ynghylch y project.


Bydd busnesau a phreswylwyr ar Broad Street/Broad Street Parade yn derbyn gwybodaeth ynghylch y cam nesaf yn y cynllun tua diwedd y mis.  


Yn ogystal â darparu diweddariad cyffredinol, bydd y llythyr yn cynnwys amseroedd a dyddiadau pan ellir gwneud apwyntiad gyda swyddogion i drafod unrhyw bryderon allai fod gan bobl ynghylch y gwaith.


Dywedodd y Cyng. Peter King, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Dylai’r gwaith sy’n cael ei gwblhau o amgylch High Street fod o fudd mawr i yrwyr a cherddwyr ill dau.


“Nid yn unig y bydd mwy o mwy o lefydd parcio mewn ardal siopa brysur, ond bydd mannau newydd i groesi yn sicrhau diogelwch cerddwyr.


Byddant hefyd yn fwy hwylus i'r rheiny ar sgwteri symudedd a’r rhai â nam ar eu golwg.”