Top

Brig

Sesiwn wybodaeth i glybiau chwaraeon a grwpiau sy'n cynnig chwaraeon


06 Hydref 2016

 

Ydych chi'n rhan o glwb chwaraeon ym Mro Morgannwg neu’n sefydliad sy’n cynnig chwaraeon i drigolion y Fro, neu ag awydd gwneud hynny?

 

Hoffai tîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg wahodd cynrychiolwyr o'ch clwb i ddiwrnod/noson agored i glybiau cymunedol ddydd Mawrth, 18 Hydref.  

 

Bydd aelodau o’r tîm Datblygu Chwaraeon yn Hyb YMCA Y Barri, Court Road, Y Barri rhwng 3pm ac 8pm. Gall eich cynrychiolwyr alw heibio er mwyn cael sgwrs gydag aelod o'r tîm.  

 

Gall y tîm helpu gydag ystod o feysydd, yn cynnwys cyflwyno ceisiadau am Gist Cymunedol - cynllun grant sy'n rhoi cymorth ariannol i sefydliadau sydd â syniadau ar sut i gael pobl Bro Morgannwg ddod yn fwy actif, yn fwy aml - cyn y dyddiad cau, sef 10 Tachwedd. Gellir trafod meysydd cyllid eraill, ynghyd â chynllunio datblygiad y clwb a datblygu cyfleoedd ychwanegol. Mae modd trafod datblygiad cysylltiadau ysgol-clwb hefyd, a datblygu hyfforddwyr a recriwtio gwirfoddolwyr.


Meddai’r Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy: “Mae ein timoedd Datblygu Chwaraeon a Chwarae yn dwlu ar chwaraeon, ac yn frwd dros gynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a chyfleoedd chwarae ledled Bro Morgannwg. Mae digwyddiadau fel hyn yn bwysig, oherwydd mae modd i’r tîm roi gwybodaeth i unigolion/clybiau yn y Fro sydd â’r un meddylfryd ac sydd eisiau cynnig cyfleoedd chwaraeon i bobl y Fro."


Mae’r sesiwn wybodaeth yn agored i bob grŵp/sefydliad sy'n dymuno datblygu gweithgareddau chwaraeon.  Dylai unrhyw grwpiau sydd â diddordeb gysylltu â Rachel Shepherd, Datblygu Chwaraeon, ar 07730 749485 neu e-bostio rlshepherd@valeofglamorgan.gov.uk.