Top

Brig

Menter i daclo twyll wrth i breswylydd ym Mhorthcawl ddod yn agos iawn at golli £3000


10 Hydref 2016

 

Yn dilyn hanesion diweddar o breswylydd o Borthcawl yn dod yn agos iawn i golli swm enfawr o arian drwy sgam argyhoeddiadol dros y ffôn, mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn cefnogi'r fenter Cyfeillion yn Erbyn Sgamiau er mwyn codi ymwybyddiaeth o effaith ariannol ac emosiynol sgamiau marchnata.


Mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn bartneriaeth rhwng Cyngor Pen-y-Bont ar Ogwr, Cyngor Caerdydd a Cyngor Bro Morgannwg, ac wedi cymryd camau i gefnogi preswylwyr sydd mewn perygl o ddioddef o sgam.


Mae hyn yn sgil benyw o Borthcawl yn cael galwad ffôn gan rhywun yn honni ei fod yn gweithio gyda Talk Talk. Rhoddodd fynediad o bell i’r person ar y ffôn at ei chyfrifiadur ar ôl iddo ddweud wrthi bod gweithgarwch anarferol ar ei modem. Dywedodd y person ar y ffôn bod rhywun wedi ceisio hacio’r modem, ac felly bod rhaid ei newid. Cynigiodd y twyllwr £200 iddi er mwyn ymddiheuro am y problem.


Gofynnodd y person ar y ffôn iddi fewngofnodi i’w chyfrif banc, lle gwelodd bod £3200 wedi'i rhoi yn y cyfrif mewn camgymeriad. Honnodd y galwr ei fod wedi gwneud camgymeriad ofnadwy, gan argyhoeddi'r preswylydd i anfon siec am £3000. Fodd bynnag, dechreuodd y fenyw amau'r peth pan gofynnodd y galwr i'r preswylydd fynd i'r swyddfa bost ac anfon archeb arian, mewn doleri, i Georgia, UDA. Aeth i gangen lleol ei banc, lle gwnaethant gadarnhau nad oedd ad-daliad wedi'i dalu i mewn i'w chyfrif.


O ganlyniad, mae'r preswylydd wedi gwrthod ateb galwadau'r person oedd yn honni ei fod yn cynrychioli Talk Talk, ac wedi cymryd camau cyfrifol eraill: sicrhau bod y banc yn monitro ei chyfrif; ychwanegu dull osgoi galwadau di-enw ar ei ffôn; sicrhau nad oedd unrhyw firws ar ei chyfrifiadur.


Mae hyn yn un o’r rhesymau pam mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, fel partner Cyfeillion yn Erbyn Sgamiau swyddogol, wedi ymuno â Thîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol mewn rhwydwaith cenedlaethol i ddiogelu ac atal pobl rhag dod yn rhan o sgamiau.

Bwriad Cyfeillion yn Erbyn Sgamiau yw galluogi pobl i amddiffyn eu hunain drwy gwella eu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau amheus, gan felly roi’r wybodaeth i gymunedau i ‘daclo sgamiau’. Mae’r Tîm Sgamiau Safonau Cenedlaethol, wrth weithio mewn partneriaeth ag asiantau eraill, yn nodi a chefnogi dioddefwyr twyll marchnata ar raddfa fawr.


Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Cadeirydd Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir: “Yn anffodus, gan amlaf y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau sy'n dioddef gyda sgamiau, gyda llawer ohonynt yn colli miloedd o bunnoedd a hyd yn oed cynilion oes. Mae sgamiau’n niweidio bywydau, a gallent effeithio ar bobl yn ariannol ac yn emosiynol, felly rydym yn falch iawn o ddod yn bartner i Dîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol, a phobl eraill, sy’n cydweithio i ysgogi gweithredu positif. 


“Mae ein Tîm Diogelu gweithgar wedi ymrwymo i ddiogelu preswylwyr ym Mhen-y-Bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, ac rydym yn gofyn i aelodau o'r teulu, ffrindiau neu gymdogion i gysylltu â ni gydag unrhyw bryderon am unigolion sydd o bosib yn derbyn nifer uchel iawn o alwadau neu'n derbyn llawer o lythyrau sothach.  Mae'r rhain yn arwyddion bod swm o arian o bosib wedi'i anfon at fusnes twyllodrus, ac mae'n rhywbeth gallent geisio ei stopio os ydym yn cael gwybod am y mater."


Mae Tîm Diogelu ac Archwiliadau Mawr y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir yn gweithio gyda phartneriaid, megis Heddlu De Cymru, i ymchwilio i ddigwyddiadau sgamio ar stepen y drws, ac hefyd yn gweithio'n agos gyda Gwasanaethau Cymdeithasol i fonitro a chefnogi cwsmeriaid sy'n agored i niwed ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

 
Os oes gennych bryderon am aelodau o’r teulu, ffrindiau neu gymdogion yn y sefyllfa hon, rhowch wybod am y mater i'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, a ffoniwch y Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506.