Top

Brig

Arian Loteri ar gyfer project o goeden i olwyn, Porthceri

 

04 Hydref 2016

 

Mae Parc Gwledig Porthceri wedi cael £63,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer project cyffrous O goeden i olwyn - hanes melin.

 

Mill intact - 1930Mae’r project wedi ei arwain gan y gwasanaeth ceidwaid parc ac mae wedi cynnwys y gymuned leol; bydd yn canolbwyntio ar adfeilion melin lifio Cwm Cidi a choetir Coed y Felin.  

 

Defnyddir yr arian a roddir i ddiogelu rhannau o’r hen Felin Lifio yng Nghoed y Felin ym mharc gwledig Porthceri er mwyn gallu ei hagor i ymwelwyr, yn cynnwys ysgolion lleol.


Bydd llwybr cerdded newydd yn cael ei adeiladu, grisiau’r pwll yn cael eu trwsio a llwybr newydd yn cael ei sefydlu ar hyd y ffrwd. Mae’r project hefyd â’r nod o ddangos y gellir trosi coeden fyw yn rhywbeth defnyddiol ac y gellir gwneud hyn mewn dull cynaliadwy, heb niweidio’r amgylchedd.


Pan fydd y project wedi ei gwblhau, bydd y tîm ceidwaid y parc yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn y felin wedi ei hadnewyddu, yn cynnwys llif gadwyn a dulliau torri coed traddodiadol, arddangosiadau ceffylau gwedd, gwehyddu helyg a throi coed. Mae deng ysgol eisoes wedi cofrestru er mwyn cymryd rhan ac mae dau ddiwrnod o ddigwyddiadau wedi eu cynllunio.


Mae’r tîm ym Mhorthceri nawr yn apelio i unrhyw un sy’n cofio’r felin pan oedd hi’n gweithio'r naill ai fel melin lifio neu fel cwt sgowt neu unrhyw un y mae ganddo hen luniau o’r lle.


Wrth sôn am y wobr, dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, yr Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Rwyf wrth fy modd â llwyddiant y tîm wrth ennill arian ar gyfer y project cyffrous hwn. Mae Porthceri yn Barc Gwledig pwysig yn y Fro ac mae trigolion Y Barri yn hoff iawn o’r lle. Rwy’n gobeithio y bydd cymaint o bobl leol â phosibl yn gallu bachu’r cyfle i gydweithio yn y project wrth iddo ddatblygu.”


Wrth egluro pwysigrwydd cefnogaeth gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, dywedodd pennaeth y Gronfa yng Nghymru: “Mae ein treftadaeth naturiol yn adnodd gwerthfawr iawn a, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae grantiau wedi helpu diogelu ystod wych o dirwedd, cynefinoedd a rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid. Mae’r Gronfa yn falch iawn o gynorthwyo Parc Gwledig Porthceri a fydd yn sbarduno diddordeb pobl yn y byd naturiol ac felly yn helpu iddynt ei gadw ar gyfer cenhedloedd i ddod.”


I’r rhai y mae ganddynt ddiddordeb mewn clywed rhagor am y project cyffrous hwn, bydd noson agored ym Mhorthordy’r Goedwig, Parc Gwledig Porthceri nos Iau 20 Hydref am 6.30pm.