Top

Brig

Newyddion Hydref 2016

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

 

Gweithiwr hir sefydlog yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot yn ymddeol ar ôl gweithio yno am 36 mlynedd - 31 Hydref 2016

Mae’r Cynorthwy-ydd Hamdden hirsefydlog, Lewis Coffey, wedi dod i ddiwedd gyrfa 36 mlynedd yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot 

 

Cyhoeddi Cynllun Gwella Rhan Dau - 31 Hydref 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi Rhan 2 ei Gynllun Gwella ar gyfer 2016.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau gwaith i gael gwared ar Bont Cross Common Road - 28 Hydref 2016

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau gwaith ar lwybr traffig newydd drwy Ddinas Powys yr wythnos nesaf fydd yn golygu cael gwared ar Bont Cross Common Road.

 

Parc Gwledig Porthceri yn cynnal digwyddiad ymgysylltu cymunedol - 28 Hydref 2016 

Daeth dros 25 aelod o’r gymuned leol ynghyd i fynychu noson ymgysylltu cymunedol yng nghaban Parc Gwledig Porthceri yn ddiweddar a dysgon nhw fwy am brojectau newydd y parc, gan gynnwys project cymorthdaledig Cronfa Dreftadaeth y Loteri “Wood to Wheel”.

 

Dirwy i siop cludfwyd ym Mhorthcawl oherwydd hylendid bwyd gwael - 27 Hydref 2016 

Mae perchennog siop cludfwyd ym Mhorthcawl wedi’i erlyn ar ôl canfod nifer o droseddau hylendid bwyd yn ei eiddo.

 

Gerddi Gladstone i ffynnu'r Hydref hwn - 26 Hydref 2016

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llwyddiannus yn gynharach eleni, ac ar ôl sicrhau mwy o arian, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithiau adnewyddu yng Ngerddi Gladstone y Barri dros y misoedd i ddod.

 

Par Gwledic Porthceri yn y Fro gyda chyfle i ennill gwobr parc godrau'r DU - 25 Hydref 2016 

Mae Parc Gwledig Porthceri wedi’i enwebu ar gyfer gwobr “Parc Gorau’r DU yn ôl eich pleidleisiau CHI! 2016” gan gyrraedd y rhestr derfynol sy’n cynnwys dros 200 o fannau gwyrdd lleol a enwebwyd o ledled y DU.

 

Cyfle i drigolion y Rhws gael dweudD eich dweud! - 24 Hydref 2016

Yn sgil y gwaith mapio cymunedol peilot a wnaed yn Sain Tathan a Gwenfô, mae Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio gyda Thîm Rheoli Llyfrgelloedd Cymuned y Rhws i ddarganfod sut mae trigolion ward y Rhws yn teimlo am ddarpariaeth gwasanaethau lleol ar hyn o bryd a'u dyheadau i'r dyfodol.

 

Corff gwobrwyo'r Faner Werdd yn canmol Promenâd Ynys y Barri - 20 Hydref 2016

MAE Promenâd Ynys y Barri wedi derbyn adborth rhagorol yn adroddiad Cadwch Gymru'n Daclus, a derbyniodd Wobr y Faner Werdd – marc ansawdd gofod awyr agored rhyngwladol.  

 

Clybiau'r Fro yn cael budd o fenter ariannu'r Cyngor - 20 Hydref 2016

Mae 13 o sefydliadau chwaraeon dros Fro Morgannwg wedi derbyn cyfran o £16,817 o gyllid yn ddiweddar i’w cynorthwyo i helpu i gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon ledled y sir.

 

Ardal yr High Street i gael mwy o lefydd parcio a chroesfannau newydd i gerddwyr - 20 Hydref 2016

Mae gwaith wedi dechrau ar ddarparu mwy o lefydd parcio a gwella diogelwch mewn ardal siopa brysur yn y Barri.

 

Cynnydd Cryf yn Ysgol Gyfun y Barri- 20 Hydref 2016

Roedd staff a disgyblion yn Ysgol Gyfun y Barri wrth eu boddau o weld adroddiad newydd gan arolygwyr ysgol ESTYN a ddangosodd fod yr ysgol wedi gwella'n sylweddol ym mhob maes ers ei harolwg llawn yn 2013.

 

Cytundeb wedi’i lofnodi i hybu defnydd cymdeithasol o’r iaith Gymraeg ym Mro Morgannwg - 19 Hydref 2016 

Mae Cyngor Bro Morgannwg a Menter Bro Morgannwg wedi llofnodi cytundeb fframwaith newydd i ddatblygu gwasanaethau newydd i gryfhau’r iaith Gymraeg yng nghymunedau’r Fro.

 

Ethol Maer ieuenctid Bro Morgannwg - 19 Hydref 2016 

Yn un o gyfarfodydd diweddar Fforwm Ieuenctid y Fro, ar ddydd Llun 17 Hydref, cyhoeddwyd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgyrch etholiadol y Maer Ieuenctid gan Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, y Cyng. Neil Moore a Maer y Cyngor, y Cyng. Stuart Egan.

 

Galwad i ailgyflwyno cynlluniau trwyddedu ar gyfer tatŵio a thyllu cosmetig - 19 Hydref 2016 

Yn ddiweddar cynhaliodd y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) fforwm busnes gyda’r nos ar gyfer tatŵyddion, artistiaid colur lled-barhaol a thyllwyr cyrff yn gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Merched y Fro yn hapus, diolch i glowminton - 19 Hydref 2016

Diolch i bartneriaeth rhwng tîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg a Badminton Wales, mae merched y Fro yn ymarfer corff mewn amgylchedd cyflym ac uwch-fioled.

 

Cyngor y Fro yn chwilio am wirfoddolwyr - 19 Hydref 2016 

Mae tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Bro Morgannwg yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig a dibynadwy i helpu i roi ei Hyfforddiant Cerddwyr Ifanc yn ysgolion cynradd Bro Morgannwg.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn mynd i'r afael â sbwriel - 17 Hydref 2016

Mae swyddogion gorfodi amgylcheddol wrthi’n patrolio Bro Morgannwg wrth i fesurau newydd i fynd i’r afael â sbwriel a throseddau amgylcheddol ddod i rym.

 

Gwasanaethau Rheoliadol A Rennir Yn Ennill Dwy Wobr RSPCA - 17 Hydref 2016

ENILLODD y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR), yr adran sy'n helpu i gyflenwi darpariaeth benodol yn ardaloedd Cyngor Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd, dwy wobr mewn seremoni wobrwyo RSPCA.

 

Cyngor y Fro yn codi ymwybyddiaeth o'r gofrestr agored - 14 Hydref 2016 

Fel rhan o ymgyrch gofrestru flynyddol Cyngor Bro Morgannwg, mae aelwydydd ym Mro Morgannwg wedi derbyn Ffurflenni Ymholiad Cartref sy’n gofyn i drigolion gadarnhau bod y wybodaeth sydd ar y Gofrestr Etholiadol ar gyfer y cyfeiriad hwnnw yn gywir.

 

Llwyddiant yng ngwobrau menter prydain i gynllun bwrsari cychwyn Cyngor Bro Morgannwg - 13 Hydref 2016

Yr unig gynnig o Gymru ar restr fer Gwobrau Menter Prydain eleni oedd Cynllun Bwrsari Ysbrydoli’r Fro gan Gyngor Bro Morgannwg ac mae wedi’i ganmol yn fawr yn ei gategori.

 

Comply with new Rent Smart Wales laws by 23 November - 13 Hydref 2016

Mae angen i unrhyw un sy’n rhentu eiddo ym Mro Morgannwg gydymffurfio â deddf newydd a fydd mewn grym ledled Cymru o fis Tachwedd ymlaen.

 

Y Fro yn llwyddiannus yng ngwobrau rhagoriaeth adeiladu Cymru - 12 Hydref 2016 

Yn dilyn buddugoliaeth yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu De Cymru, Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol Cymru yn gynharach eleni, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cystadlu gyda goreuon Gogledd Cymru i ennill dau gategori yng ngwobrau Cymru gyfan.

 

Cydnabyddiaeth i glwb badminton ieuenctid am godi niferoedd pobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon - 11 Hydref 2016 

Mae clwb  badminton ieuenctid ym Mhenarth wedi derbyn cydnabyddiaeth am gynyddu cyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon.

 

Etholiadau maer ieuenctid 2016 - 11 Hydref 2016 

Mae Wythnos Democratiaeth Leol (WDL) eleni yn digwydd yr wythnos hon - rhwng 10-14 Hydref - sydd â'r bwriad o annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth leol.

 

Canolfan Ddinesig Y Barri i’w thrawsffurfio i mewn i ddigwyddiad CANOL GAEAF y tymor hwn - 10 Hydref 2016 

Bydd Parc Canolog Y Barri yn cynnal llawr sglefrio cyntaf erioed y dref y gaeaf hwn, ynghyd â chyfres o atyniadau fel rhan o'i drawsffurfiad i GANOL GAEAF.

 

Menter i daclo twyll wrth i breswylydd ym Mhorthcawl ddod yn agos iawn at golli £3000 - 10 Hydref 2016 

Yn dilyn hanesion diweddar o breswylydd o Borthcawl yn dod yn agos iawn i golli swm enfawr o arian drwy sgam argyhoeddiadol dros y ffôn, mae'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn cefnogi'r fenter Cyfeillion yn Erbyn Sgamiau er mwyn codi ymwybyddiaeth o effaith ariannol ac emosiynol sgamiau marchnata.

 

Yr Athro Stephen Hawking yn ysbrydoli plant anabl mewn ysgol ym Mhenarth - 07 Hydref 2016

Mae’r Athro Stephen Hawking wedi neilltuo’i amser i ysbrydoli plant o Ysgol y Deri, sydd hefyd yn defnyddio technoleg i gyfathrebu.

 

Cyngor i fuddsoddi ym maes chwarae Salisbury Road - 07 Hydref 2016 

Mae cynlluniau i adnewyddu’r maes chwarae i blant yn Salisbury Road yn y Barri yn llwyr fel y bydd yn barc cyhoeddus y gall y gymuned gyfan ei fwynhau.

 

Sesiwn wybodaeth i glybiau chwaraeon a grwpiau sy'n cynnig chwaraeon - 06 Hydref 2016 

Ydych chi'n rhan o glwb chwaraeon ym Mro Morgannwg neu’n sefydliad sy’n cynnig chwaraeon i drigolion y Fro, neu ag awydd gwneud hynny?  

 

Mae llynnoedd Cosmeston yn derbyn cymorth i ddod yn fyw trwy sain - 06 Hydref 2016 

Mae Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Bro Morgannwg, wedi ei gadarnhau yn un o hoff brojectau ‘Bags of Help’ Tesco. Mae’r parc bellach wedi derbyn unedau ‘Taith Natur Sain’ a fydd yn rhoi disgrifiadau sain manwl i ymwelwyr wrth iddynt gerdded trwy'r warchodfa natur.

 

Digwyddiadau un-tro ym mae Dwnrhefn - 05 Hydref 2016 

Mae Bae Dwnrhefn, Southerndown ym Mro Morgannwg wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau un-tro yn ddiweddar, gan gynnwys gweithgareddau crefft a phenwythnos sinema awyr agored.

 

Pythefnos ar ôl i rieni gael dweud eu dweud ar gynllun arfaethedig i fuddsoddi £44m mewn ysgolion - 4 Hydref 2016 

Pythefnos sy’n weddill cyn diwedd cyfnod ymgynghori cyhoeddus Cyngor Bro Morgannwg ar gynnig a allai weld £44m yn cael ei fuddsoddi mewn dwy ysgol uwchradd rhyw gymysg yn Y Barri.

 

Arian Loteri ar gyfer project o goeden i olwyn, Porthceri - 04 Hydref 2016 

Mae Parc Gwledig Porthceri wedi cael £63,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer project cyffrous O goeden i olwyn - hanes melin.

 

Defaid ar y ffordd i lyfrgell y Barri fel rhan o wythnos Wlân Prydain - 04 Hydref 2016 

Bydd llyfrgelloedd yn y Barri, y Bont-faen a Llanilltud Fawr yn dathlu Wythnos Wlân Prydain drwy gynnal digwyddiadau sy’n brolio gwlân a’r defaid sy’n ei gynhyrchu.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn buddsoddi £100,000 mewn uwchraddio ardal chwarae Pen Y Clogwyn - 04 Hydref 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno i wario £100,000 i adnewyddu lle chwarae Pen y Clogwyn ym Mhenarth fel rhan o gynlluniau i wella meysydd chwarae ar hyd y Fro.

 

Amser siarad - 03 Hydref 2016

Ymunwch yn y sgwrs fawr am wasanaethau cyhoeddus ym Mro Morgannwg a Chaerdydd.