Top

Brig

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno i wario £100,000 i adnewyddu lle chwarae Pen y Clogwyn ym Mhenarth fel rhan o gynlluniau i wella meysydd chwarae ar hyd y Fro.

 

04 Hydref 2016

 

Fe gytunwyd y buddsoddiad hwnnw’n pan roedd Cyngor wedi cyfarfod ar ddydd Llun. 


Mae ardal chwarae Pen y Clogwyn yn un o’r mwyaf poblogaidd yn y rhanbarth, gan ddenu ymwelwyr o’r tu allan i’r ardal leol. 

 

Bydd y swm arwyddocaol fydd yn cael ei wario’n helpu i foderneiddio’r lle chwarae, gyda’r nod o'i wneud hyd yn oed yn fwy deniadol i’r cyhoedd. 


Y gobaith yw cynnwys elfennau  amlwg fydd yn tynnu sylw. 


Bydd cyfle i bobl leol awgrymu'r hyn yr hoffen nhw weld drwy lenwi arolwg ar-lein ar wefan y Cyngor


Bydd yna hefyd sesiwn galw heibio, yn rhoi cyfle i bobl mynegi eu barn.


Mae’r cynllun gwella hwn yn rhan o fuddsoddiad £200,000 gan y cyngor mewn meysydd chwarae.


Bwriedir gwella meysydd chwarae Cwrt y Vil a Peterswell Road yn ogystal. 


Dyma barhau â buddsoddiad eang diweddar mewn cyfleusterau chwarae i sicrhau bod plant yn chwarae mwy, yn fwy actif yn gorfforol ac yn well eu byd. 


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae arian sylweddol yn cael ei fuddsoddi i wella ardal chwarae Pen y Clogwyn a meysydd chwarae eraill ac mae’n rhan o raglen barhaus o fuddsoddi mewn cyfleusterau tebyg ar hyd a lled y Fro. 


“Mae’r gwelliannau hyn yn rhan o raglen uchelgeisiol i adnewyddu meysydd chwarae ym Mhenarth a’r Fro ac mae cynllun i wella rhagor o feysydd chwarae dros y deuddeng mis nesaf.


“Y gobaith yw darparu lleoedd chwarae modern, diogel a chyffrous i blant eu mwynhau. 


“Rwy’n annog pobl i gwblhau'r arolwg ar-lein neu ddod i'r sesiynau galw heibio i awgrymu syniadau ar ba fath o nodweddion fydd yn y lle chwarae.”