Top

Brig

Dirwy i siop cludfwyd ym Mhorthcawl oherwydd hylendid bwyd gwael

 

27 Hydref 2016

 
Mae perchennog siop cludfwyd ym Mhorthcawl wedi’i erlyn ar ôl canfod nifer o droseddau hylendid bwyd yn ei eiddo. 


Mewn achos a gyflwynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, clywodd Llys Ynadon Caerdydd bod Swyddogion Diogelwch Bwyd wedi canfod bod y siop fwyd Indiaidd ‘Indus’ ar New Road, Porthcawl yn torri rheoliadau hylendid bwyd mewn modd difrifol, yn dilyn ymweliad ym mis Medi 2015.

 

Roedd yn rhaid i’r swyddogion a ymwelodd â’r siop ymyrryd i amddiffyn iechyd y cyhoedd ar ôl gweld arferion a oedd yn peri risg sylweddol o wenwyn bwyd. Roedd y rhain yn cynnwys:-

  • Peryglon croeshalogi megis ymdrin â chyw iâr amrwd ar yr arwyneb paratoi bwyd ‘barod i’w fwyta’ a’r arwyneb paratoi bwyd wedi’i goginio, wrth ochr salad a llysiau ‘barod i’w bwyta’ ac offer paratoi bwyd.
  • Roedd cyllell cig amrwd yn cael ei defnyddio ar y bwrdd torri ar gyfer paratoi bwyd ‘barod i’w fwyta’.
  • Roedd clytiau tamp budron yn cael eu defnyddio ar yr arwyneb paratoi cig amrwd ac ar yr arwyneb paratoi bwyd ‘barod i’w fwyta’.
  • Roedd y tymheredd yn cael ei reoli’n wael oherwydd bod bwyd yn cael ei oeri’n araf iawn, sy’n caniatáu i facteria niweidiol dyfu a thocsinau gael eu cynhyrchu.
  • Methiant i lanhau a diheintio offer sy’n cyffwrdd â bwyd yn ddigonol, gan gynnwys byrddau torri bwyd ‘barod i’w fwyta’.
  • Methiant gan y busnes i weithredu a chynnal gweithdrefnau diogelwch bwyd ysgrifenedig, gan ddangos diffyg rheolaeth a gofal. 

Plediodd perchennog y siop cludfwyd Mr Monya Miah yn euog i gyfanswm o chwe throsedd hylendid bwyd pan ymddangosodd yn y llys ar 17 Hydref, a chafodd ddirwy o £1,200 gan yr Ynadon. Cafodd hefyd ei orchymyn i dalu costau o £280.15 i’r adran, ffioedd cyfreithiol o £600 a gordal dioddefwr o £20, sy’n golygu cyfanswm taladwy o £2,100.25.

 

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Is-gadeirydd y Cydbwyllgor dros Wasanaethau Rheoledig a Rennir, yn dilyn yr achos llys: “Yn ffodus, mae achosion fel hyn yn brin ar draws yr ardal, ac mae’r rhan fwyaf o fusnesau bwyd yn gweithio’n galed i sicrhau y cynhelir y safon uchaf bosibl o hylendid bwyd. Er hynny, mae canlyniad yr achos llys hwn yn anfon neges glir y caiff camau llym eu cymryd pryd bynnag y bo eu hangen er mwyn diogelu’r cyhoedd.”

 

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yw'r gwasanaeth rheoleiddio rhanbarthol sy'n cwmpasu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae e wedi cael ei sefydlu i redeg gwasanaethau gan gynnwys safonau masnach, iechyd yr amgylchedd a thrwyddedu, a gellir cysylltu trwy ffonio 01656 643643.