Top

Brig

Llwyddiant yng ngwobrau menter prydain i gynllun bwrsari cychwyn Cyngor Bro Morgannwg

 

13 Hydref 2016

 

Yr unig gynnig o Gymru ar restr fer Gwobrau Menter Prydain eleni oedd Cynllun Bwrsari Ysbrydoli’r Fro gan Gyngor Bro Morgannwg ac mae wedi’i ganmol yn fawr yn ei gategori. 

 

Bu’r cynllun bwrsari, wedi ei ariannu gan Sefydliad Waterloo, yn cynorthwyo entrepreneuriaid addawol Bro Morgannwg, ac fe’i gynigiwyd ar gyfer gwobr yn y categori Hyrwyddo Ysbryd Entrepreneuraidd Gwobrau Menter Prydain wedi i 49 derbynnydd bwrsari gychwyn ei fusnes llwyddiannus ei hun.


Mae’r Gwobrau Menter Prydain yn rhan o ymgais Llywodraeth y DU i gynyddu gweithgarwch entrepreneuraidd, ac fe’u rheolir gan Buddsoddi mewn Pobl Ifanc ar ran Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS). 


Enghraifft o rywun yn dangos ‘gweithgarwch entrepreneuraidd’ o’r fath yw Monique Post, Cyfarwyddwr ar y Cyd InAwe (Addysg Awtistiaeth Rhyngwladol Cymru) a chyn-dderbynnydd bwrsari Cyngor y Fro. Dywedodd: “Gwn mai rhedeg busnes a gweithio i mi fy hun fyddai orau i mi. Roeddwn i am gael bod yn annibynnol, a dysgais am fwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro, a roddodd gyfle i mi fanteisio ar gymorth ariannol, a chymorth busnes amhrisiadwy. 


“Oherwydd y cymorth a gefais gan y Cyngor, bu i mi allu bwrw ati, yn gwybod pa heriau y byddwn yn eu hwynebu fel busnes newydd. Mae fy musnes yn gwneud yn dda iawn a byddwn i’n argymell y cynllun bwrsariaeth i unrhyw un sydd am ddechrau ei fusnes ei hun.”

Cefnogir Cynllun Bwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro gan Sefydliad Waterloo. Y nod oedd cynnig bwrsariaethau i unigolion a grwpiau o bobl ifanc dan 30 oed a oedd yn bwriadu sefydlu busnes neu fenter gymdeithasol ym Mro Morgannwg.


Mae’r holl arian wedi ei roi bellach a derbyniodd yr ymgeiswyr cymwys hyd at £3000 i dalu costau sefydlu busnes, ar ôl cyflwyno cynllun busnes 3 blynedd a’i aseswyd gan banel i'w gymeradwyo.


Rhoddwyd cymorth ychwanegol i ymgeiswyr drwy weithdai, mentora a sesiynau ystafell fwrdd, i drafod y materion a’r heriau a allai effeithio ar fusnes a’i berchennog.


Roedd croeso i ymgeiswyr o bob cefndir ac â gallu dysgu gwahanol wneud cais, a rhoddwyd cymorth ac amser ychwanegol i ymgeiswyr ag anableddau dysgu.


Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Rwyf i wrth fy modd bod ein Cynllun Bwrsari Ysbrydoli’r Fro wedi ei gydnabod yng Ngwobrau Menter Prydain. 


“Yn ogystal â chymorth ariannol, cafodd derbynwyr y fwrsariaeth fanteisio ar sgiliau a phrofiad ein tîm brwd, i sicrhau eu bod yn sefydlu busnes hyfyw ac i sicrhau eu bod yn barod i ateb heriau eu dewis farchnad.”