Top

Brig

Cyngor y Fro yn codi ymwybyddiaeth o'r gofrestr agored

 

14 Hydref 2016

 

Fel rhan o ymgyrch gofrestru flynyddol Cyngor Bro Morgannwg, mae aelwydydd ym Mro Morgannwg wedi derbyn Ffurflenni Ymholiad Cartref sy’n gofyn i drigolion gadarnhau bod y wybodaeth sydd ar y Gofrestr Etholiadol ar gyfer y cyfeiriad hwnnw yn gywir.

 

Y nod yw sicrhau bod y Gofrestr Etholiadol yn gywir ac yn gyfredol a nodi unrhyw drigolion nad ydynt wedi cofrestru i bleidleisio (fel y gellir eu hannog i wneud hynny).


Mae’r cyfle hwn hefyd yn galluogi trigolion i newid eu Statws Cofrestr Agored. 


Mae'r Gofrestr Agored yn rhan o'r Gofrestr Etholiadol – neu’r Gofrestr Etholwyr – sy’n rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio.  Fodd bynnag, ni ddefnyddir y Gofrestr Agored ar gyfer etholiadau ond gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. 


Marchnata yw un o brif ddibenion y Gofrestr Agored. 


Caiff eich enw a’ch cyfeiriad eu cynnwys yn y Gofrestr Agored oni bai y gofynnwch iddynt gael eu tynnu oddi yno. Ni effeithir ar eich hawl i bleidleisio na'ch sgôr credyd trwy wneud hyn a gallwch optio allan o’r gofrestr ar unrhyw adeg. 


Mae mwy o fanylion am y Gofrestr Agored yn: www.valeofglamorgan.gov.uk/openregister.

 
Gall unrhyw un sydd â chwestiynau am y Gofrestr Etholiadol gysylltu â’r tîm Cofrestru Etholiadol ar 01446 700 111, neu yn electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk.