Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn mynd i'r afael â sbwriel

17 Hydref 2016

Mae swyddogion gorfodi amgylcheddol wrthi’n patrolio Bro Morgannwg wrth i fesurau newydd i fynd i’r afael â sbwriel a throseddau amgylcheddol ddod i rym.

 

Enforcement team talking to dog walkers at Barry IslandBydd swyddogion arbenigol, sydd â’r grym i gyflwyno dirwyon o £75 yn y fan a’r lle, yn mynd i’r afael â sbwriel, baw cŵn a graffiti. Bydd y swyddogion, sydd wedi’u recriwtio gan Gyngor Bro Morgannwg, yn patrolio strydoedd, parciau, caeau chwarae a mannau agored drwy’r Fro ac mae ganddynt bwerau cyfreithiol i atal unrhyw un sy’n cyflawni trosedd amgylcheddol, fel taflu sbwriel. Byddant hefyd yn gweithio’n gudd i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon.


Dywedodd y Cyng. Neil Moore, Arweinydd y Cyngor, “Mae ffigurau diweddaraf Cadwch Gymru’n Daclus yn dangos bod gan Gyngor Bro Morgannwg rai o strydoedd glanaf Cymru. Ond gall troseddau amgylcheddol fel taflu sbwriel a baw cŵn dal eu hanharddu.


“Rydym bob tro’n ceisio mynd i’r afael â throseddau fel hyn drwy addysg a gwnawn lawer iawn o waith gyda chymunedau lleol ac ysgolion y Fro. Ond, pan fo troseddau’n cael eu cyflawni mae o hyd angen cymryd camau gorfodi llym. Gobeithio y bydd y mesurau newydd hyn yn atal pobl sy’n meddwl ei bod yn dderbyniol cyflawni’r mathau hyn o droseddau rhag gwneud hynny, a fydd yn ei dro’n gwneud y Fro’n lle glanach a gwyrddach i breswylwyr, gweithwyr ac ymwelwyr.


“Bydd y swyddogion yn patrolio’r Fro, ac rydym eisoes wedi nodi ardaloedd problemus a fydd yn cael eu patrolio’n amlach.”


Cllr John Cllr Moore Craig Arnold (National Operations Director of 3GS) and Enforcement TeamBydd yn rhaid i unrhyw un sy’n cael ei stopio gan y swyddogion gorfodi, a gyflogir gan y contractwyr gorfodi preifat 3GS, ac yn cael hysbysiad cosb benodedig, roi enw, cyfeiriad a phrawf adnabod. Bydd methu â gwneud hyn yn arwain at eu herlyn a gallent gael dirwy o hyd at £1000 (lefel 3), ynghyd â chollfarn droseddol. Bydd y swyddogion yn gwisgo camerâu corff a bydd recordiad o droseddwyr a gyhuddir sy’n methu â chydymffurfio â swyddogion yn cael ei rannu â’r Heddlu.


Bydd y tîm hefyd yn targedu perchenogion busnes anghyfrifol sy’n methu â sicrhau bod gwastraff yn cael ei waredu’n gywir. Yn yr achosion hyn gallwn gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig o hyd at £300.


Dywedodd Paul Buttivant, Rheolwr Gyfarwyddwr 3GS, “Mae’n fraint gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg. Hoffem sicrhau’r gymuned na fydd ein swyddogion ond yn delio â phobl sy’n torri’r gyfraith a hynny drwy gyflwyno hysbysiad cosb benodedig. Ein cenhadaeth yw helpu awdurdodau lleol lleded y DU drwy roi gwasanaeth gorfodi moesegol, urddasol, rhagweithiol ac effeithlon iddynt i fynd i’r afael â throseddau amgylcheddol a’u helpu i fod yn awdurdodau glân, gwyrdd.”


Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd roi gwybod am drosedd amgylcheddol drwy e-bostio visible@valeofglamorgan.gov.uk neu drwy ffonio 01446 700111.