Top

Brig

Cwmni adsefyd cymunedol yn cynnal gweithdai ar gymunedau'n esblygu

 

28 Medi 2016

 

Creative-Rural-Communities-logoMae Cwmni Adsefydlu Cymunedol (CAC), menter adfywio wledig Cyngor Bro Morgannwg, yn gwahodd pobl i gynnig syniadau arloesol sydd â’r potensial i arwain cymunedau a sefydliadau yn y Fro wledig at ddyfodol newydd a chyffrous.

 

Dan y thema 'Cymunedau’n Esblygu' nod tîm Cwmni Adsefydlu Cymunedol yw cefnogi trigolion yn ardal wledig y Fro (heb gynnwys Y Barri, Penarth a Llandochau) i amlinellu anghenion eu cymunedau a rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o fodloni’r anghenion hynny.

 
Er mwyn symbylu syniadau newydd, mae'r tîm yn trefnu gweithdy ar ddydd Mercher 19 Hydref 2016 o 9.30am i 3.30pm yng Nghanolfan Gymunedol Sain Tathan, fydd yn cynnwys cinio.   Mae croeso i bawb yn ardal wledig Y Fro sy’n ymwneud â grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol, darparwyr gwasanaethau neu unigolion sy'n weithgar yn eu cymuned leol.

 
Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Mae gan dîm CAC hanes gwych o weithio gyda chymunedau lleol i ddatblygu projectau arloesol sy’n creu buddion cymdeithasol ac economaidd tymor hir i’r Fro wledig.  Mae’r fenter newydd hon yn cynnig cyfle arall eto i gymunedau nodi eu blaenoriaethau eu hunain a gweithio gyda ni i ganfod ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau.”


Os hoffech fynychu cysylltwch â thîm CAC ar 01446 704226 neu create@valeofglamorgan.gov.uk i archebu eich lle.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.CreativeRuralCommunities.co.uk.

 
Mae’r fenter hon wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bro Morgannwg.