Top

Brig

Dyn o Gogan yn torri tir newydd drwy ddechrau busnes gwarchod plant 

 

23 Medi 2016 

 

Mae dyn o COGAN wedi gadael y safle adeiladu i dorri tir newydd mewn proffesiwn sydd gan amlaf yn llawn merched, gyda chymorth Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGiD) Cyngor Bro Morgannwg.

 

Roedd David James wedi arfer gweithio mewn meysydd corfforol, ond penderfynodd fynd ar ôl gyrfa gwarchod plant ar ôl dod yn rhiant sengl, gan droi at y Cyngor am gymorth.

 

Mae’r GGiD yn cynnig gwybodaeth am ofal plant, gyda’r nod o helpu rhieni, gofalwyr a’r rheiny sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn y Fro.

 

Cysylltodd Mr James â’r gwasanaeth am gymorth, ac ers hynny mae wedi dechrau busnes gwarchod plant llwyddiannus.

 

Datblygodd ddiddordeb yn y maes ar ôl cael y profiad o ofalu am ei ddau fab ifanc.

 

Ar ôl dwy flynedd o astudio, mae Mr James wedi cwblhau ei gwrs ac wedi ennill cymwysterau Datblygiad Proffesiynol Parhaus mewn meysydd megis cymorth cyntaf i blant, amddiffyn plant a hylendid bwyd.

 

Mae nawr yn gofalu am blant yn broffesiynol.

 

“Roeddwn wastad wedi gweithio i ffwrdd o gartref ar safleoedd adeiladu neu warysau" meddai. 

 

“Ond ers i mi ddod yn rhiant sengl, nid oeddwn eisiau defnyddio gofalwr plant arall a chael swydd.

 

“Yna meddyliais 'pam na alla i ofalu am blant pobl eraill?'

 

“Roeddwn ychydig yn bryderus pan benderfynais astudio am gymhwyster gofal plant. Allan o oddeutu 30 o bobl oedd yn yr ystafell, fi oedd yr unig ddyn.

 

“Ond cefais fy nhrin yr un fath â phawb arall.

 

“Roedd hyn yn waith caled, a chefais lawer o gymorth gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd o ran cwblhau’r holl waith papur oedd ynghlwm wrth ddod yn ofalwr plant.

 

“O ystyried bod fy holl swyddi eraill wedi bod yn gorfforol iawn, rwyf wrth fy modd â’r swydd newydd hon.

 

“Nawr, rwy’n cael fy nghyflogi i eistedd ar lan y môr a chael hwyl. Rwy’n dwli ar bysgota, ac rwyf wedi mynd â rhai o'r plant i hel crancod. Mae’n wych gweld eu hwynebau wrth iddynt ddala cranc ar eu llinell.

 

“Maent wrth eu boddau yn mynd i’r parc i fwydo’r elyrch neu hedfan barcud.

 

“Mae gennyf ddau o blant ac ni fyddaf yn gofalu am fwy na thri o blant eraill ar unrhyw adeg. Byddwn yn gallu gofalu am fwy, ond ansawdd yn hytrach na nifer sy'n bwysig i mi.

 

“I unrhyw ddyn sy’n ystyried gwneud yr un peth, byddwn yn dweud ‘pam lai'. Nid yw’n hawdd ond mae’n talu ar ei ganfed.” 

 

Mae’r GGiD yn wasanaeth am ddim sy’n helpu rhieni i gael mynediad at gyfleoedd hyfforddiant a chymorth.

 

Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth ar weithgareddau i blant ac yn cynhyrchu llyfryn gwyliau’r haf yn cynnwys syniadau am bethau i’w gwneud ar ôl i’r ysgol gau am yr haf.

 

Gall y GGiD gynnig manylion am unrhyw wasanaethau cymorth all fod eu hangen ar deulu, gwybodaeth am ddarpariaeth gofal plant amrywiol ac unrhyw gymorth ariannol all fod ar gael.

 

I ddarganfod sut i ddod yn ofalwr plant neu i gael mwy o wybodaeth am ofal plant yn y Fro, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01446 704704, FIS@valeofglamorgan.gov neu ewch ar y wefan 

www.valeofglamorgan.gov.uk/FIS