Top

Brig

Rhaid i landlordiaid ac asiantau gydymffurfio â deddfau Rhentu Doeth Cymru newydd erbyn 23 Tachwedd

13 Hydref 2016

Mae angen i unrhyw un sy’n rhentu eiddo ym Mro Morgannwg gydymffurfio â deddf newydd a fydd mewn grym ledled Cymru o fis Tachwedd ymlaen.

 

Rent Smart Wales reminder bilingual

 

Erbyn 23 Tachwedd 2016, rhaid i bob landlord ei gofrestru ei hun a’i eiddo ac mae angen i bob asiant ac unrhyw landlordiaid sydd hefyd yn rheoli eu heiddo gael trwydded.


Gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/ neu drwy ffonio llinell gymorth Rhentu Doeth Cymru ar 03000 133344. 15 munud yn unig y mae'n ei gymryd i gofrestru ar-lein ond gall gymryd wythnosau i brosesu felly mae landlordiaid yn cael eu hannog i weithredu’n gyflym ac i beidio ag aros tan y funud olaf.


Dywedodd y Cynghorydd Gwyn John, sy’n cynrychioli'r Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir dros Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg: “Cyhoeddwyd y rhwymedigaethau cyfreithiol newydd i landlordiaid ac asiantau’n gyntaf bron i 12 mis yn ôl, ond hyd yn hyn mae llai na thraean o landlordiaid y Fro wedi cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru.


“Mae’r dyddiad cau ar gyfer cydymffurfio yn agosáu ac mae’r neges i landlordiaid ac asiantau yn un glir – os ydych yn gosod eiddo i’w rentu yng Nghymru, rhaid i chi ddeall y ddeddf a'r hyn y mae'n ei olygu i chi."


Nod y ddeddfwriaeth newydd, a osodwyd gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, yw gwella safonau yn y sector rhent preifat trwy helpu i atal landlordiaid ac asiantau twyllodrus, neu hyd yn oed droseddol, rhag rheoli a phrydlesu eiddo.


Er mwyn i landlordiaid ac asiantau gael eu trwyddedu rhaid ystyried eu bod yn addas a phriodol a rhaid iddynt fod wedi ymgymryd â hyfforddiant i sicrhau eu bod yn deall eu cyfrifoldebau. Mae hefyd yn amod parhaol iddynt gydymffurfio â chod ymarfer prydlesu a rheoli sydd wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.


Dywedodd y Cynghorydd John: “Bydd deddfau Rhentu Doeth Cymru yn helpu i amddiffyn tenantiaid a byddant yn cefnogi landlordiaid ac asiantau da. Bydd unrhyw un sydd heb gofrestru erbyn 23 Tachwedd yn destun camau gweithredu ffurfiol a allai arwain at Hysbysiad Cosb Benodedig o hyd at £250 neu, mewn rhai achosion, erlyniad.”


Mae'n costio £33.50 i landlord gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru ar-lein, a gall gofrestru eiddo lluosog ar un cais. Ond, mae angen cofrestru ar wahân os yw hefyd yn rhan o unrhyw drefniadau cydberchnogaeth neu  berchnogaeth o gwmni.
Mae angen i landlordiaid sy’n rhan o dasgau prydlesu a rheoli wneud cais am drwydded sy’n costio £144 pan fyddant yn ei gwblhau ar-lein. Bydd y drwydded yn para am bum mlynedd a bydd ffioedd ychwanegol i dalu am gyrsiau hyfforddi.