Top

Brig

Ymgynghoriad yn dechrau ar fuddsoddiad gwerth £44m yn ysgolion uwchradd Y Barri

 

05 Medi 2016

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnig a allai weld £44m yn cael ei fuddsoddi mewn dwy ysgol uwchradd rhyw cymysg yn Y Barri.

 

Os yw’r rhieni a’r disgyblion yn dangos cefnogaeth, byddai’r ysgolion newydd, a fydd yn cymryd lle Ysgol Uwchradd Y Barri ac Ysgol Uwchradd Bryn Hafren rhyw sengl, yn agor ym mis Med i 2018.

 

Datblygwyd y cynigion mewn partneriaeth â bwrdd cynghori a oedd yn cynnwys penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr y ddwy ysgol, cynrychiolwyr o ysgolion cynradd bwydo, addysg uwch a phellach, ac uwch aelodau tîm Dysgu a Sgiliau’r Cyngor. Roedd sylwadau rhieni, disgyblion a staff a gasglwyd yn yr ymgynghoriad blaenorol yn 2015 yn ganolog i’w gwaith.

 

Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: “Rydym yn gwybod bod llawer o rieni a disgyblion yn Y Barri wedi bod eisiau symud o addysg un rhyw ers amser. Bydd cynllun newydd y Cyngor i drawsnewid addysg Saesneg yn Y Barri yn gwireddu hyn a bydd hefyd yn cyflawni ein hymrwymiad parhaol i fuddsoddi yn nyfodol plant a phobl ifanc Bro Morgannwg.  

 

“Mae llwyddiant Cymuned Ddysgu Penarth yn dangos yr effaith y gall cyfleusterau o’r radd flaenaf ei gael ar gyrhaeddiad a llesiant disgyblion. Mae gwaith adeiladu ar y gweill yng Nghymuned Ddysgu Llanilltud ac os caiff y cynigion hyn eu cefnogi gan rieni a disgyblion yn ystod yr ymgynghoriad, yna bydd gwaith yn dechrau i greu cyfleusterau o'r un safon uchel yn Y Barri.”

 

Mae £11.5m wedi’i glustnodi ar gyfer cyfleusterau newydd a buddsoddiad yn yr adeiladau sydd ar safle Ysgol Bryn Hafren ac mae £32.5m wedi’i glustnodi ar gyfer adeilad ysgol newydd a Chanolfan Rhagoriaeth Ymddygiadol ar safle Ysgol Uwchradd Y Barri. 

 

Bydd gan y ddwy ysgol newydd 1100 o leoedd. Gan fod yr ysgolion presennol yn rhannu’r un dalgylch, byddai creu dwy ysgol rhyw cymysg newydd yn golygu y caiff dalgylchoedd newydd eu sefydlu.

 

Bydd yr ymgynghoriad ar agor i'r holl bartïon â diddordeb, gyda ffocws ar rieni, disgyblion, a staff a bydd yn para am chwe wythnos. Bydd rhieni'r ddwy ysgol a’r holl ysgolion bwydo yn derbyn pecyn ymgynghori yn amlinellu’r cynigion a ffurflen ymateb. Gellir cyflwyno ymatebion ar-lein yn www.valeofglamorgan.gov.uk/barryschools, yn ysgrifenedig, trwy ffonio canolfan gyswllt C1V y Cyngor neu yn un o’r sesiynau galw heibio a gynhelir yn yr ysgolion.  

 

Mae’r ymarfer hwn yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ar gynnig i fuddsoddi £19m yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Er y cafodd y ddau gynllun eu creu gan yr un bwrdd cynghori, nid yw’r ddau’n gysylltiedig a gallant symud yn eu blaen ar wahân.