Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn ymgynghori ar y newidiadau diweddaraf i’r Cynllun Datblygu Lleol

16 Medi 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau ymgynghori ar y newidiadau diweddaraf i’w Gynllun Datblygu Lleol drafft, a wnaed yn dilyn yr archwiliad cyhoeddus diweddar ar y drafft blaenorol.  

 

Mae gofyn i’r Cyngor lunio Cynllun Datblygu Lleol sy’n rhestru gweledigaeth, amcanion, strategaeth a pholisïau’r awdurdod lleol ar gyfer rheoli datblygu ym Mro Morgannwg. Mae’r cynllun yn ymwneud â’r blynyddoedd o 2011 tan 2026.

 

Yn yr ‘Archwiliad Cyhoeddus’ a gynhaliwyd yn gynharach eleni, adolygodd arolygydd cynllunio annibynnol, wedi’i benodi gan Lywodraeth Cymru, gynllun y Cyngor i sicrhau ei fod yn gadarn ac yn bodloni gofynion y ddeddfwriaeth berthnasol.

 

O ganlyniad i’r archwiliad hwn a’r cwestiynau a godwyd gan yr arolygydd, gwnaed nifer o newidiadau. Gelwir y rhain yn ‘Newidiadau Materion yn Codi’ ac maent yn amrywio o ddiweddariadau ffeithiol, i newidiadau i eiriad, a dyraniadau newydd ar gyfer datblygu.

 

Bydd y Cyngor yn ymgynghori’n ffurfiol ar y newidiadau rhwng 16 Medi a 28 Hydref 2016 a byddant yn croesawu sylwadau gan unrhyw bartïon â diddordeb. Mae amserlen y Newidiadau Materion yn Codi, ynghyd â rhagor o wybodaeth am hyn a chamau nesaf y CDLl ar gael i’w gweld ym mhrif swyddfeydd y Cyngor, ym mhob llyfrgell yn y Fro, ac ar-lein.