Top

Brig

Ysgol gynradd Dinas Powys yn dathlu adroddiad Estyn

 

21 Medi 2016

 

Daeth Pennaeth Ysgol Gynradd Dinas Powys, Julie Thompson, staff a llywodraethwyr yr ysgol a gwesteion eraill ynghyd yn ddiweddar i ddathlu cyhoeddi adroddiad Arolwg Estyn cyntaf yr ysgol.

 Julie Thompson leading Estyn report celebration event

 

Agorwyd yr ysgol gynradd yn 2015, ar ôl i Ysgol Iau Murch ac Ysgol Babanod Dinas Powys uno, ac mae wedi cynyddu'r fawr ers hynny, fel y dangoswyd yn yr adroddiad gan Estyn a gyhoeddwyd dros yr haf. 


Yn yr adroddiad, barnwyd bod rhagolygon yr ysgol o ran gwella yn rhagorol - y lefel uchaf bosibl – a dywedwyd bod gan y disgyblion safonau lles uchel a chwricwlwm eang o bynciau ysgogol i’w astudio a’u bod i gyd yn manteisio ar amgylchedd dysgu cyfoethog. Dywedwyd bod yr arweinyddiaeth wych ac addysg dda yn yr ysgol rhan annatod o hyn, a bod yr uwch dîm arweinyddiaeth hefyd yn chwarae rôl sylweddol yn y gwaith o hybu diwylliant dysgu proffesiynol.


Mewn cyflwyniad yn y digwyddiad, tynnwyd sylw at brif nodweddion Adroddiad yr Arolwg. Llongyfarchodd Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Dinas Powys, Jill Davies, bawb sy'n rhan o'r ysgol a chanmolodd eu gwaith caled yn ystod y gwaith o uno’r ddwy ysgol dros yr 18 mis diwethaf a'r arolwg ardderchog dilynol. Rhoddodd flodau i Julie Thompson i gydnabod ei harweinyddiaeth ardderchog.


Roedd Dirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ac Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg, Lis Burnett, yn ogystal â Phennaeth Cyflawniad y Cyngor, David Davies, hefyd yn bresennol yn y digwyddiad. 


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett: “Mae wedi bod yn haf gwych ar gyfer addysg ym Mro Morgannwg gan fod carfan arall o ddisgyblion wedi cael graddau ardderchog ar lefel TGAU a lefel A. Mae adroddiad Arolwg Estyn yn Ysgol Gynradd Dinas Powys yn tynnu sylw at ymrwymiad a gwaith caled y staff yn ein hysgolion cynradd sy'n sicrhau bod ein dysgwyr ledled Bro Morgannwg yn parhau i gyflawni eu llawn botensial.”


Mae’r ysgol bellach yn ei hail flwyddyn. Am fwy o wybodaeth am Ysgol Gynradd Dinas, ac ysgolion eraill ym Mro Morgannwg, ewch i Wefan y Cyngor.