Top

Brig

Cyfarfod eithriadol pwyllgor y Fro i drafod buddsoddiad arfaethedig mewn ysgolion

 

21 Medi 2016

 

Caiff cyfarfod eithriadol Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant Cyngor Bro Morgannwg ei gynnal ar 3 Hydref 2016 am 6:00 pm yn y Swyddfeydd Dinesig er mwyn trafod y cynigion i sefydlu dwy ysgol uwchradd gymysg newydd yn Y Barri sydd ar hyn o bryd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus. 

 

Byddai’r cynlluniau sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd yn galluogi £44 miliwn i gael ei fuddsodd mewn dwy ysgol gymysg newydd ar gyfer Y Barri. Byddai’r rhain yn cymryd lle'r ysgolion presennol, sef Ysgol Gyfun Y Barri ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren. 

 

Mae £11.5m wedi’i glustnodi ar gyfer buddsoddiad yn yr adeiladau sydd ar safle Ysgol Bryn Hafren ac mae £32.5m wedi’i glustnodi ar gyfer adeilad ysgol newydd a Chanolfan Rhagoriaeth Ymddygiadol ar safle Ysgol Gyfun Y Barri. Byddai gan y ddwy ysgol newydd 1100 o leoedd. 

 

Er mwyn cynnig llwybr arall y gall aelodau’r cyhoedd rannu eu barn ar y cynigion trwyddo, cafodd trefniadau newydd eu gwneud ar gyfer siarad cyhoeddus wedi'i ymestyn yng nghyfarfod eithriadol y pwyllgor sy'n gyfrifol am graffu ar faterion addysg yn y Fro. Bydd hyn yn galluogi rhieni a thrigolion lleol eraill i rannu eu barn gydag aelodau’r pwyllgor.

 

 Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd nad yw’n cael ei gyflogi gan y naill ysgol neu'r llall neu'n llywodraethwr, neu'n perthyn i gyflogai neu i lywodraethwr, wneud sylwadau i’r pwyllgor.  Yn ogystal, caiff sylwadau ysgrifenedig eu cyflwyno. 

 

Ar ôl y cyfarfod, gall y pwyllgor wneud argymhellion i’r cabinet iddynt eu hystyried a chaiff y rhain eu hystyried ochr yn ochr â’r ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus.  Hefyd, cafodd cynrychiolwyr undebau llafur a chadeiryddion y bwrdd llywodraethu yn yr ysgolion cyfun a’r holl ysgolion cysylltiedig sy’n eu bwydo eu gwahodd i fod yn bresennol yn y cyfarfod. 

 

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n dymuno siarad yn y cyfarfod gysylltu â Karen Bowen yn nhîm Gwasanaethau Democrataidd y Cyngor cyn 12:00 ddydd Gwener 30 Medi. Gellir gwneud hyn trwy e-bost at kbowen@valeofglamorgan.gov.uk neu trwy ffonio 01446 709856.

 

Gellir gweld y cynigion ar gyfer dyfodol addysg cyfrwng Saesneg yn Y Barri ar wefan y Cyngor. Bydd yr agenda ar gyfer y cyfarfod ar gael ar-lein o ddydd Mawrth 27 Medi.