Top

Brig

 

Mae ffigyrau yn dangos cynnydd sylweddol mewn twristiaeth ym Mro Morgannwg

 

26 Medi 2016

 

Mae Ymwelwyr yn tyrru i Fro Morgannwg, yn ôl ystadegau newydd

 

Mae ffigyrau a ryddhawyd gan STEAM (Scarborough Tourism Economic Activity Monitor) yn dangos cynnydd yn nifer y bobl sy’n anelu am yr ardal yn ystod eu hamser rhydd.


Bu i bron i bedwar miliwn o dwristiaid droi eu golygon tua’r Fro yn ystod 2015, cynnydd o 5.6 y cant ar y llynedd.


Yr union rif oedd 3.96 miliwn, ac roedd y cynnydd 1.6 y cant yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer De Ddwyrain Cymru.


Roedd hynny’n golygu cyfanswm gwerth £219 miliwn i’r economi.


Roedd 2,947 o swyddi yn cael eu cefnogi gan arian a wariwyd ar dwristiaeth, sef cynnydd o 5.7 y cant ar 2014.


Treuliwyd 5.4 miliwn o ddyddiau gan dwristiaid yn y Fro'r llynedd, sef cynnydd o 5 y cant.


Roedd hynny hefyd 1 y cant yn uwch na chyfartaledd De Ddwyrain Cymru.


Mae’r Cyngor wedi cymryd sawl cam i wneud y Fro yn fwy atyniadol i dwristiaid.


Fel rhan o fenter Cymunedau Gwledig Creadigol, datblygwyd meysydd gwersylla, llwybrau cerdded a llwybrau ceffylau newydd o amgylch y Fro.


Mae buddsoddiad ar raddfa fawr wedi bod hefyd i adfywio Ynys y Barri.


Roedd hyn yn cynnwys adnewyddu cysgodfa’r dwyrain a'r promenâd, creu gerddi newydd a mynediad haws i'r promenâd a thraeth y dwyrain.


Cafodd yr ystafelloedd newid gynt, a fu’n wag, eu gweddnewid yn gyfleusterau cyhoeddus ac adeiladwyd nodwedd niwlen ddŵr newydd ar ffurf ffosil amonit.


Ar hyd y promenâd, adeiladwyd hefyd gytiau traeth i’w defnyddio fel stondinau marchnad gan artistiaid lleol a phobl sy’n gwneud crefftau neu i’w llogi i ymwelwyr.


Adeiladwyd llwybrau cerdded newydd a ramp i’r traeth.


Gwelwyd hefyd raglen ddigwyddiadau ehangach ledled y Fro, yn enwedig yn y Barri, tra mabwysiadwyd dulliau marchnata blaengar gan y Cyngor i hyrwyddo atyniadau allweddol.


Dywedodd y Cynghorydd Lis Burnett, y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg: ”Mae’r Cyngor wrth eu bodd gyda’r ffigyrau STEAM newydd, sy’n dangos twf sylweddol yn niwydiant twristaidd y Fro dros y cyfnod asesu mwyaf diweddar.


“Rydym wedi ymrwymo cyllid ac adnoddau sylweddol i wneud yr ardal yn fwy atyniadol i ymwelwyr, yn benodol yn Ynys y Barri, sydd wedi gweld cyfnod estynedig o welliant, ac rydym wrth ein bodd fod y buddsoddiad yn talu ar ei ganfed.“Mae’r arian sydd wedi dod i mewn yn sgil twristiaeth wedi rhoi hwb sylweddol i’r economi leol.”