Top

Brig

Meithrin a chefnogi adfywio yn y Fro wledig

 

01 Medi 2016

 

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol (CAC), menter adfywio wledig Cyngor Bro Morgannwg, yn gwahodd pobl i gynnig syniadau arloesol sydd â’r potensial i arwain cymunedau a sefydliadau yn y Fro wledig at ddyfodol newydd a chyffrous.

 

Mae Cymunedau Adsefydlu Cymunedol yn gweithio gyda phobl leol i ddatblygu projectau a syniadau arloesol a fydd yn creu manteision cymdeithasol ac economaidd tymor hir ar gyfer Bro Morgannwg. Trwy weithio gyda chymunedau, mae CAC yn gobeithio rhoi pŵer i unigolion i fod yn rhan o ddyfodol eu sir.

 
Gall y tîm CAC gefnogi a datblygu eich syniadau trwy eich helpu chi i adeiladu partneriaethau newydd, a'ch helpu i dreialu a dysgu o'ch profiadau. Efallai y bydd angen nifer o fathau o gefnogaeth ar gyfer eich syniad, gan gynnwys ymchwil, astudiaethau dichonoldeb, cyngor un i un, cyngor busnes, rhwydweithio, a datblygiad.


Rhaid i’ch syniad arfaethedig gynnwys elfennau o’r meini prawf canlynol:


Mae ‘Bro Ddeniadol’ yn cwmpasu cynnal peilot ar gyfer mentrau twristiaeth newydd, neu brojectau sy'n datblygu'r hunaniaeth leol: yn manteisio ar asedau treftadaeth lleol, (datblygu gweithgareddau newydd yng nghefn gwlad neu arfordir y Fro, er enghraifft), neu archwilio ffyrdd newydd o ddefnyddio bwyd a diodydd lleol, neu gelf a chrefft, ac adnoddau eraill.


Ni waeth pa ddiwydiant rydych chi’n rhan ohono, efallai bod gennych syniadau am dreialu cynhyrchion neu brosesau newydd a chreu rhwydweithiau newydd sydd o fudd i'ch cymuned fusnes lleol.


Mae’r thema ‘Cymunedau sy’n Datblygu’ yn cynnwys syniadau sy’n diwallu anghenion y gymuned, ac yn cefnogi gofynion lleol gydag atebion arloesol ar gyfer materion bob dydd. Os gallwch wneud hyn, ac os gallwch nodi'r anghenion a’r cyfleoedd ynni yn y gymuned yn ogystal, byddech hefyd yn bodloni’r thema 'Ynni Cymunedol Gwyrdd'.

 
Yn olaf, efallai y bydd angen cymorth arnoch i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd digidol yn eich cymuned neu’ch busnes, neu efallai y bydd gennych her y gellir ei datrys gydag ateb digidol.


Mae’r fenter hon, sydd wedi’i chefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn ffurfio rhan o Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bro Morgannwg.

 
Os oes gennych syniad ar gyfer project sy’n bodloni’r meini prawf, cysylltwch ag aelod o’r tîm i drafod eich syniad ar 01446 704226, neu create@valeofglamorgan.gov.uk. Fel arall, gallwch siarad â’r tîm mewn nifer o ddigwyddiadau yn y Fro wledig trwy gydol mis Medi, gan gynnwys Penfest, Marchnad Pentref Peterston-Super-Ely, Diwrnod Hwyl Gŵyl Ymddiriedolaeth Amelia a Drws Agored Gerddi Dyffryn.  Bydd hefyd yn cynnal gweithdai yn ymwneud â phob un o'r themâu trwy'r gaeaf.


Am fwy o wybodaeth am Gymunedau Adsefydlu Cymunedol, ewch i www.CreativeRuralCommunities.co.uk