Top

Brig

Llysgenhadon Hawliau yn cynnig cyfle newydd i bobl ifanc


19 Medi 2016

 

Mae pobl ifanc ledled Bro Morgannwg yn cael cyfle arall i gymryd rhan yn y project Llysgenhadon Hawliau cyffrous ac arloesol.

 

Mae’r project wedi bod yn rhedeg ers dwy flynedd ac mae'r rhai sy'n cymryd rhan yn dweud faint y maen nhw wedi dysgu o'u profiadau, yn ogystal â pha mor hwyliog a gwerth chweil oedd y project.


Mae’r fenter Llysgenhadon Hawliau yn galluogi pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i ddysgu am yr hawliau sydd gan bob plentyn a pherson ifanc – fel y nodir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP). Mae hwn yn dangos sut y gall hawliau plentyn effeithio ar fywyd bob dydd.


Mae Llysgenhadon Hawliau blaenorol wedi creu a chynnal amrywiaeth o weithdai ar gyfer plant, pobl ifanc a chynghorwyr ym mhob rhan o’r Fro, a hefyd wedi gweithio gyda swyddfa Comisiynydd Plant Cymru i gynnal digwyddiad ysgolion cynradd i ddisgyblion o ledled y sir. Yn ogystal, roedd y project yn rownd derfynol y Gwobrau Rhagoriaeth Ieuenctid eleni yn y categori Project Gwaith Ieuenctid Hawliau Rhagorol.

 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Bro Morgannwg yn rhedeg y project Llysgenhadon Hawliau ac mae Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg yn ei ariannu. Mae’n galluogi pobl ifanc i ennill uned achrededig gan Agored Cymru, cyflawni Gwobrau Gwirfoddolwyr y Mileniwm, a chronni oriau gwirfoddoli ar gyfer eu Gwobr Dug Caeredin. Ar ben hynny, gall pobl ifanc ddefnyddio'r project yn rhan o'u Cyfnod Allweddol 4 a’u Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru Uwch. Eleni, er enghraifft, mae’r Project Llysgenhadon Hawliau wedi galluogi 22 o bobl ifanc o ledled y Fro gwblhau Uned Agored Cymru achrededig ar y CCUHP.


Gwahoddir pobl ifanc sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am y project fynd i un o’r sesiynau cwrdd a chyfarch a fydd ym mhob rhan o Fro Morgannwg rhwng 24 Hydref a 6 Tachwedd. Am fwy o fanylion am y sesiynau hyn ac i gofrestru ar eu cyfer, mae angen i bobl ifanc gysylltu â Geraint Evans ar 02920 701254, neu e-bostiwch gdevans@valeofglamorgan.gov.uk erbyn dydd Gwener 14 Hydref 2016.