Top

Brig

Newyddion Medi 2016  

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

   

Cwmni adsefyd cymunedol yn cynnal gweithdai ar gymunedau'n esblygu - 28 Medi 2016 

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol (CAC), menter adfywio wledig Cyngor Bro Morgannwg, yn gwahodd pobl i gynnig syniadau arloesol sydd â’r potensial i arwain cymunedau a sefydliadau yn y Fro wledig at ddyfodol newydd a chyffrous.

 

Cymunedau yn Gyntaf y Barri i gynnal ffair swyddi - 29 Medi 2016 

Ydych chi’n chwilio am swydd neu’n edrych am gyfleoedd hyfforddi neu brentisiaeth? Ydych chi newydd orffen addysg a ddim yn siŵr beth i'w wneud nesaf? Oes angen i chi gael profiad gwaith ac efallai gwirfoddoli i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio?

 

Cau Darnau o DockView Road Dros Dro - 27 Medi 2016

Bydd darnau o Dockview Road, y Barri, ar gau o ddydd Llun 17 Hydref tan ddydd Gwener 16 Rhagfyr i bawb wrth i Wales & West Utilities wneud gwaith adnewyddu hanfodol ar bibellau nwy. Bydd y gwaith yn sicrhau bod cartrefi a busnesau yn y Barri yn parhau i dderbyn cyflenwad diogel a dibynadwy o nwy nawr ac yn y dyfodol. 

 

Mae ffigyrau yn dangos cynnydd sylweddol mewn twristiaeth ym Mro Morgannwg - 26 Medi 2016 

Mae Ymwelwyr yn tyrru i Fro Morgannwg, yn ôl ystadegau newydd

 

Dyn o Gogan yn torri tir newydd drwy ddechrau busnes gwarchod plant - 23 Medi 2016

Mae dyn o COGAN wedi gadael y safle adeiladu i dorri tir newydd mewn proffesiwn sydd gan amlaf yn llawn merched, gyda chymorth Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGiD) Cyngor Bro Morgannwg.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn buddsoddi bron £2miliwn mewn canolfannau hamdden - 22 Medi 2016  

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn buddsoddi bron £2 miliwn i uwchraddio cyfleusterau canolfannau hamdden, os cymeradwyir cynlluniau.

 

Gallai ‘Synnwyr o Le’ lywio cam nesaf adfywio Y Barri - 22 Medi 2016 

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ystyried canfyddiadau adroddiad sy’n cynnig y dylid gwneud gwaith i gymryd mantais o wybodaeth ac arbenigedd y gymuned leol i lywio adfywiad Y Barri i’r dyfodol a’i ardaloedd cyfagos.

 

Cefnogaeth fawr ar gyfer buddsoddiad arfaethedig mewn addysg cyfrwng Cymraeg yn y Fro - 22 Medi 2016 

Mae 92% o ymatebwyr i ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd gan Gyngor Bro Morgannwg wedi rhoi eu cefnogaeth i gynigion a allai olygu bod £19.3 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn Ysgol Bro Morgannwg, sef ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y Fro. 

 

Cyfarfod eithriadol pwyllgor y Fro i drafod buddsoddiad arfaethedig mewn ysgolion - 21 Medi 2016 

Caiff cyfarfod eithriadol Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant Cyngor Bro Morgannwg ei gynnal ar 3 Hydref 2016 am 6:00 pm yn y Swyddfeydd Dinesig er mwyn trafod y cynigion i sefydlu dwy ysgol uwchradd gymysg newydd yn Y Barri sydd ar hyn o bryd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus.

 

Ysgol gynradd Dinas Powys yn dathlu adroddiad Estyn - 21 Medi 2016 

Daeth Pennaeth Ysgol Gynradd Dinas Powys, Julie Thompson, staff a llywodraethwyr yr ysgol a gwesteion eraill ynghyd yn ddiweddar i ddathlu cyhoeddi adroddiad Arolwg Estyn cyntaf yr ysgol.

 

Beth am Bawennau’r Fro? - 20 Medi 2016 

Gall perchnogion cŵn a'u cŵn fwynhau dros 70 o atyniadau bellach ledled y DU, ynghyd â bwytai, llety a siopau ym Mro Morgannwg wledig, dan y neges gysurus bod croeso iddynt diolch i broject peilot Pawennau’r Fro.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal noson ddathlu Gwobr Dug Caeredin - 19 Medi 2016

YN ddiweddar, cynhaliodd Cyngor Bro Morgannwg noson ddathlu i bobl ifanc leol oedd wedi ennill Gwobr Dug Caeredin aur.

 

Llysgenhadon Hawliau yn cynnig cyfle newydd i bobl ifanc - 19 Medi 2016 

Mae pobl ifanc ledled Bro Morgannwg yn cael cyfle arall i gymryd rhan yn y project Llysgenhadon Hawliau cyffrous ac arloesol.

 

Cyngor yn ymgynghori ar y newidiadau diweddaraf i’r Cynllun Datblygu Lleol - 16 Medi 2016

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau ymgynghori ar y newidiadau diweddaraf i’w Gynllun Datblygu Lleol drafft, a wnaed yn dilyn yr archwiliad cyhoeddus diweddar ar y drafft blaenorol.

 

Adalw Caws a allai achosi E.Coli - 16 Medi 2016

Mae’r tîm Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy’n gyfrifol am wasanaethau rheoliadol ledled Bro Morgannwg, Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr yn galw ar gwsmeriaid a busnesau i fod yn ofalus yn dilyn proses adalw genedlaethol o gyflenwadau caws gan Errington Cheese Ltd, Fferm Walston Braehead, Carnwath, Lanark.

 

Porth i'r dwyrain i gael ei wella - Medi 16 2016 

Ym mis Medi a mis Hydref eleni, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn gwneud gwaith gwella amgylcheddol i’r tir wrth gyffordd Ffordd Caerdydd (A4055) a Sully Moors Road (B267).

 

Cymuned Gwenfô: dweud eich dweud! - 14 Medi 2016 

Yn dilyn llwyddiant gwaith y Peilot Mapio Cymunedol yn Sain Tathan, mae Tîm Cymunedau Adsefydlu Cymunedol Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio gyda Chyngor Cymuned Gwenfô ar broject mapio cymunedol.

 

Parciau'r Fro yn y ras ar gyfer gwobr dewis y bobl - 14 Medi 2016 

Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus i Fro Morgannwg - pan enillodd sawl Gwobr Baner Las a Baner Werdd - mae gan bobl y cyfle nawr i bleidleisio dros eu hoff barc, gan roi’r cyfle iddo gael ei enwi ymhlith y deg uchaf yn y DU yn ôl Gwobr Dewis y Bobl.

 

Llyfrgell gymunedol Gwenfô Cyf. yn dechrau gweithredu - 13 Medi 2016 

Mae gwaith rheoli Llyfrgell Gwenfô wedi’i drosglwyddo’n ffurfiol i Lyfrgell Gymunedol Gwenfô Cyf. gan ei gwneud yr ail lyfrgell gymunedol i gael ei sefydlu ym Mro Morgannwg. 

 

Gwelliannau i lwybr ym mae Dimhole - 13 Medi 2016 

Dechreuodd gwaith i uwchraddio Llwybr Arfordir Cymru ym Mae Dimhole, a leolir rhwng Llanilltud Fawr a Sain Dunwyd, ar 05 Medi.

 

Allech chi fod yn un o hyfforddwyr chwaraeon y dyfodol? - 12 Medi 2016 

A ydych chi'n adnabod rhywun rhwng 16 a 24 oed sydd â diddordeb mewn cael dyfodol ym maes hyfforddi chwaraeon?  Os felly, mae rhaglen a allai fod yn berffaith iddo.

 

Grŵp ieuenctid Penarth yn galw am aelodau - 12 Medi 2016 

Mae grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth, y cyngor ieuenctid dros Benarth, yn chwilio am aelodau newydd o ysgolion uwchradd a sefydliadau ieuenctid.

 

“Parciau iachach i bobl iachach” wrth i Gyngor y Fro osod dwy ffynnon yfed newydd ym mharc Fictoria - 09 Medi 2016 

Ddydd Mawrth 6 Medi, ymwelodd Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, Neil Moore a chyd-gynghorydd Ward Cadoc y Cynghorydd Fred Johnson, â Pharc Fictoria i gwrdd ag aelodau Cyfeillion Parc Fictoria a dadorchuddio’r ffynhonnau yfed newydd yn swyddogol.

 

Apêl am gostau cyfreithiol yn erby Cyngor Bro Morgannwg yn methu - 07 Medi 2016 

Mae cais am gostau cyfreithiol a wnaed gan Gyngor Cymuned Sili a Larnog yn erbyn Cyngor Bro Morgannwg wedi cael ei wrthod.

 

Yr oriel gelf ganolog yn dathlu ei dengmlwyddiant ym mis tachwedd - 07 Medi 2016 

Mae’r Oriel Gelf Ganolog, oriel gelf glodfawr Cyngor Bro Morgannwg yn dathlu ei dengmlwyddiant ym mis Tachwedd 2016. Agorodd yr oriel ym mis Tachwedd 2006 gyda'r arddangosiad agoriadol, ‘Agor’, ac mae’n falch o gyhoeddi y bydd yn derbyn cynigion i’w arddangos yn ystod y digwyddiad arddangos Open i ddathlu’r dengmlwyddiant.

 

Y Fro ar frig tabl cynghrair y cynghorau am yr ail flwyddyn - 07 Medi 2016 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi’i enwi fel yr awdurdod lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru am yr ail flwyddyn.   

 

Cyngor Bro Morgannwg yn talu teyrnged i aelodau o'r llynges fasnachol mewn seremoni - 07 Medi 2016 

Ar 02 Medi, bu i aelodau o Gyngor Bro Morgannwg ymgynnull wrth Gofeb y Llynges Fasnachol, yng Nghanolfan Ddinesig y Barri, i dalu teyrnged i aelodau o’r Llynges Fasnachol ac aelodau o'r cyn-Llynges Fercantalaidd.

 

Llwybr igam-ogam Penarth yn goleuo gyda'r nos - 06 Medi 2016

Mae cynllun goleuadau ar hyd y Llwybr Beicio Igam-Ogam poblogaidd, sy’n cysylltu Penarth Heights â Terra Nova Way ym Marina Penarth, bellach wedi’i gwblhau ac mae’r goleuadau wedi’u rhoi ymlaen i alluogi cerddwyr a beicwyr i weld mwy gyda’r nos.

 

Cynllun gofal cymunedol llwyddiannus i gael ei ymestyn - 05 Medi 2016

Mae’r tîm llwyddiannus yng Ngwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro (VCRS), sy’n helpu symud pobl allan o ysbytai ac yn ôl i’w cartrefi, i gael ei ymestyn er mwyn ei alluogi i barhau i gynnig gwasanaethau saith dydd i gefnogi pobl sy'n cael eu rhyddhau o ysbytai.

 

Ymgynghoriad yn dechrau ar fuddsoddiad gwerth £44m yn ysgolion uwchradd Y Barri - 05 Medi 2016 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnig a allai weld £44m yn cael ei fuddsoddi mewn dwy ysgol uwchradd rhyw cymysg yn Y Barri.

 

‘Glowminton’ i annog merched y Fro i wneud ymarfer corff - 05 Medi 2016 

Mae partneriaeth wedi’i datblygu rhwng tîm Datblygu a Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg a Badminton Wales, gyda’r nod o annog mwy o ferched i gymryd rhan mewn ymarfer corff ledled y Fro fel rhan o ymgyrch ‘Merched y Fro yn Ymarfer Corff’.

 

Meithrin a chefnogi adfywio yn y Fro wledig - 01 Medi 2016 

Mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol (CAC), menter adfywio wledig Cyngor Bro Morgannwg, yn gwahodd pobl i gynnig syniadau arloesol sydd â’r potensial i arwain cymunedau a sefydliadau yn y Fro wledig at ddyfodol newydd a chyffrous.

 

Ysgol Gynradd Holton ar ei newydd wedd - 01 Medi 2016 

Bydd gwaith glanhau ac adnewyddu yn digwydd yr haf hwn yn Ysgol Holton yn Y Barri fel rhan o’r gwaith adfywio sy’n mynd rhagddo yn Ardal Adnewyddu Castleland.