Top

Brig

Cynllun gofal cymunedol llwyddiannus i gael ei ymestyn

 

05 Medi 2016


Mae’r tîm llwyddiannus yng Ngwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro (VCRS), sy’n helpu symud pobl allan o ysbytai ac yn ôl i’w cartrefi, i gael ei ymestyn er mwyn ei alluogi i barhau i gynnig gwasanaethau saith dydd i gefnogi pobl sy'n cael eu rhyddhau o ysbytai.


Mae VCRS a ariannir yn fawr gan Gyngor Bro Morgannwg a BIP Caerdydd a’r Fro i gael ei ymestyn ar ôl buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.


Mae'r cynllun yn rhoi cymorth i bobl pan fyddant yn dod adref o'r ysbyty ac ar ôl hynny mae'n gallu gweithio i leihau'r angen yn y dyfodol i fynd yn ôl i'r ysbyty. Mae'r tîm yn defnyddio cymorth gweithredol sy'n canolbwyntio ar un person i helpu pobl i wneud cymaint ag y gallant ar eu pennau eu hunain - mae hyn yn golygu ysgogi’r person trwy wneud pethau ‘gyda' nhw a dim ‘ar eu cyfer nhw’ ac yna mae’r cymorth yn lleihau wrth iddynt ddod yn fwy hyderus.

 
Dywedodd y Cyng. Bronwen Brooks, Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd: “Mae Gwasanaeth Adnoddau Cymunedol y Fro yn enghraifft ardderchog o sefydliadau sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth i wella bywydau trigolion y Fro. Mae wedi cyflawni pethau gwych ers iddo gael ei sefydlu a nawr gall wneud hyd yn oed yn fwy gyda thîm mwy.”


Ar hyn o bryd mae'r tîm yn cynnwys therapydd galwedigaethol, ffisiotherapyddion, deietegwyr, therapyddion lleferydd ac iaith, nyrys, cydlynwyr ail-alluogi, gweithwyr cymorth ail-alluogi, technegwyr ailsefydlu, technegwyr cwympiadau a chynorthwywyr therapi.  Mae VCRS bellach am gyflogi nifer o Weithwyr Cymorth Ail-alluogi i'w alluogi i roi cymorth i hyd yn oed yn fwy o bobl yn y Fro. 


Mae diwrnod agored yn cael ei gynnal yn Ysbyty’r Barri ar 14 Medi 2016 lle y gall pobl ddysgu mwy am sut mae’r tîm yn gweithio. Bydd ffurflenni cais ar gyfer y swyddi newydd ar gael ar y dydd. Gellir gael mwy o wybodaeth  ar-lein yn www.bromorgannwg.gov.uk.