Top

Brig

Adalw Caws a allai achosi E.Coli 

 

16 Medi 2016

 

Mae’r tîm Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy’n gyfrifol am wasanaethau rheoliadol ledled Bro Morgannwg, Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr yn galw ar gwsmeriaid a busnesau i fod yn ofalus yn dilyn proses adalw genedlaethol o gyflenwadau caws gan Errington Cheese Ltd, Fferm Walston Braehead, Carnwath, Lanark. 


Heddiw (ddydd Gwener, 16 Medi), bydd swyddogion y gwasanaeth yn cysylltu â busnesau, siopau deli a siopau caws arbenigol yn benodol, ledled y tri awdurdod lleol er mwyn sicrhau nad yw'r cynnyrch heintus ar werth mwyach. 


Dechreuodd Asiantaeth Safonau Bwyd yr Alban adalw cynnyrch Errington Cheese ar frys ar 15 Medi yn dilyn achos o E.Coli O157.Bu farw merch tair oed yn Swydd Dunbarton yn ddiweddarach yn y mis – un o’r 20 o achosion o'r salwch oedd wedi'u cadarnhau a oedd yn gysylltiedig â chaws Dunsyre Blue y cwmni ym mis Gorffennaf. 


Mae holl gynnyrch Errington – Dunsyre Blue, Dunsyre Babe, Lanark Blue, Lanark Whire, Maisie’s Kebbuck a Cora Linn - wedi’i adalw erbyn hyn gan fod ffrydiau O157 ac eraill o E.coli wedi’u darganfod mewn mathau gwahanol o gaws a gynhyrchwyd gan Errington Cheese Ltd. Golyga hyn fod y cynnyrch yn risg bosib i iechyd. 


Rhoddir cyngor i'r holl gwsmeriaid sydd wedi prynu’r cynnyrch hwn i beidio â'i fwyta, ac i ddychwelyd y cynnyrch i'r lle y cafodd ei brynu.


Gall symptomau a achosir gan E.coli O157 ac E.coli arall gynnwys dolur rhydd, poen stumog, dolur rhydd gwaedlyd a syndrom wremig hemolysis, sef cyflwr difrifol a all arwain at yr arennau’n peidio â gweithio. O ystyried difrifoldeb posib y salwch a’r dos isel iawn o facteriwm sydd ei angen i achosi’r salwch, dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg a Chadeirydd Cydbwyllgor y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir, “Mae'r camau brys a chyflym y mae Timau Rheoliadol Awdurdodau Lleol yng Nghymru wedi eu cymryd yn deyrnged i'n gwasanaeth effeithiol".


Os oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, y tîm Gwasanaethau Masnachol ym Mhen-y-bont ar Ogwr 01656 643643, Bro Morgannwg 01446 709105 a Chaerdydd 02920 871128.