Top

Brig

Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal noson ddathlu Gwobr Dug Caeredin 

 

 

19 Medi 2016


YN ddiweddar, cynhaliodd Cyngor Bro Morgannwg noson ddathlu i bobl ifanc leol oedd wedi ennill Gwobr Dug Caeredin aur.


Gwnaeth Hannah Lee a Hana Fletcher Peters, disgyblion yn Ysgol Gyfun Y Bont-faen, ynghyd â James Senior, Jessica Duggan a Thomas Mullet, a fynychodd Ysgol Gyfun Stanwell, gwblhau’r cwrs.


Cynhaliwyd y cwrs gan wasanaethau Ieuenctid a Dysgu Oedolion yn y Gymuned y Cyngor.


Roedd rhaid i’r grŵp gyflawni gweithgaredd tîm mewn lleoliad preswyl, cymryd rhan mewn chwaraeon, dysgu neu ddatblygu sgil newydd, gwirfoddoli a mynd ar daith oedd yn para pedwar diwrnod.


Dywedon nhw fod cymryd rhan wedi gwella eu sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm ac arwain.


Yn ogystal, roedd wedi eu helpu i ddod yn fwy gwydn, yn drefnus ac wedi'u hannog i gymryd rhan weithredol yn y gymuned leol.


Roedd adegau mwyaf cofiadwy yr holl blant yn ystod y daith tri diwrnod, oedd yn cynnwys un ai tynnu aelodau o'r tîm allan o gors neu gerdded am filltiroedd drwy wair hir.


Bu i Grant Pointer, Swyddog Datblygu Cenedlaethol Clybiau Bechgyn a Merched Cymru, eu llongyfarch gan nodi'r hyn yr oeddynt wedi ei gyflawni a'u teithiau personol.


Rhoddodd y Cyng. Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg, y bathodynnau a’r tlysau i’r rhai oedd wedi ennill gwobr Dug Caeredin aur, cyn eu cyflwyniad brenhinol eleni ym Mhalas St. James. 


Dywedodd: “Mae eu hymrwymiad i wasanaethu’r gymuned, gweithio gydag eraill a thaclo heriau mawr yn enghraifft wych i bob un ohonom.  Gobeithiaf y byddant yn cael diwrnod ardderchog a bythgofiadwy yn eu cyflwyniad brenhinol, a hoffwn ddymuno pob hwyl iddynt yn y dyfodol."