Top

Brig

 

Cyngor Bro Morgannwg yn buddsoddi bron £2miliwn mewn canolfannau hamdden

 

22 Medi 2016 

 

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn buddsoddi bron £2 miliwn i uwchraddio cyfleusterau canolfannau hamdden, os cymeradwyir cynlluniau.

           

Mae’r cynigion, y bwriedir eu hystyried mewn cyfarfod o’r Cyngor cyn bo hir, yn awgrymu gwario bron £2 miliwn i wella canolfannau hamdden Penarth a’r Barri.

 

Os cymeradwyir y cynigion, caiff ystafelloedd newid y pyllau nofio yn y ddau leoliad

eu hadnewyddu’n llwyr, a hefyd yr ystafelloedd newid yn ardal chwaraeon Canolfan Hamdden Penarth.

 

Caiff llawr newydd ei roi yn neuadd Chwarae y Barri hefyd.

 

Mae gwaith ar yr ystafelloedd newid yn cynnwys gosod teils newydd yn ogystal â gosod cawodau, toiledau a loceri newydd.

 

Caiff ciwbiclau newid i'r ddau ryw eu gosod yn y pwll nofio er y bydd dal cyfle i ddynion a merched newid ar wahân.

 

Hefyd gallai’r ciwbiclau gael eu defnyddio gan un rhyw yn unig ar gyfer gweithgareddau fel y sesiynau poblogaidd i fenywod yn y Barri.

 

Yn ogystal â gosodiadau newydd, bydd technoleg arbed ynni yn cael ei gyflwyno yn yr ystafelloedd newid.

 

Yng Nghanolfan Hamdden y Barri, agorodd y cyfleusterau newid yn yr ardal chwaraeon ym 1998 a’u hadnewyddu pedair blynedd yn ôl felly nid oes angen eu huwchraddio.

 

Ond mae llawr y neuadd chwaraeon wedi treulio felly caiff wyneb newydd ei osod yn ei le.

 

I osgoi tarfu ar y cyhoedd, caiff y gwaith ar y ddwy ardal newid ym Mhenarth ei wneud ar wahân er mwyn galluogi’r ganolfan i aros ar agor fel arfer.

 

Caiff y gwaith y bwriedir ei wneud ar ystafelloedd newid pwll nofio'r Barri ei gyflawni fesul cam er mwyn sicrhau nad oes angen cau’r pwll i’w gwblhau.

 

Er mwyn rhoi llawr newydd yn y neuadd chwaraeon, bydd angen cau'r cyfleuster am gyfnod byr, ond bydd rhywfaint o’r gwaith yn cael ei wneud yn y nos i sicrhau bod y cyfnod hwn mor fyr â phosibl.

 

Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, y gobaith yw y gall y gwaith ddechrau cyn diwedd y flwyddyn.

 

Amcan gost y gwaith o wella ystafelloedd newid y pyllau nofio yw £640,000 yn y Barri a £726,000 ym Mhenarth.

 

Disgwylir y bydd y gwaith o adnewyddu cyfleusterau newid yr ardal chwaraeon ym Mhenarth yn costio tua £296,000 a’r llawr neuadd chwaraeon yn y Barri £200,000.

 

Gyda £50,000 eisoes wedi’i glustnodi fel swm wrth gefn, gallai’r Cyngor ymrwymo i wario £1,912,000 ar y project hwn.

 

Dywedodd y Cyng. Gwyn John, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoliadol, Hamdden a Gweladwy: “Mewn arolygon diweddar, mae cwsmeriaid wedi nodi bod cyflwr ystafelloedd newid y pyllau nofio ym Mhenarth ac y Barri yn un o’r prif resymau nad yw pobl yn defnyddio’r canolfannau mwyach.

 

“Mae’r Cyngor wedi gwrando ar yr adborth hwn a gallai roi swm sylweddol i wneud y gwaith gwella mawr yn y ddwy ganolfan hamdden.

 

“Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn annog mwy o bobl i ddefnyddio’r cyfleusterau, ac yn sgil hynny, gynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol, gan hybu’r syniad o fyw yn iach yn y Fro.”