Top

Brig

Gerddi Gladstone y Barri yn dadorchuddio gwelliannau'r hanner tymor hwn

 

22 Chwefror 2017

 

Mae gwaith gwella ar gyfleusterau hamdden Gerddi Gladstone y Barri wedi dirwyn i ben yn foddhaol, gyda’r clwydi yn agor i’r cyhoedd yr hanner tymor hwn.

 

Image gallery unable to load.

 

Gwnaed ystod o welliannau i’r ardal, gan gynnwys gosod campfa awyr agored i oedolion, cyflwyno ardal gemau aml-ddewis (AGADD), cyrtiau tenis gwell a maes chwarae gwell yn yr ardal chwarae i blant.

 

Mae gwaith ffensio ac ail-osod wyneb i’r ardal gerllaw wedi digwydd, gan wella mynediad yn sylweddol.

 

Bydd plant y Fro nawr yn gallu chwarae mewn ardal chwarae well sy’n cynnwys tŵr chwarae a thrac reidio, Supernova, powlen droelli, si-so deirffordd, amrywiaeth o siglenni, oll wedi eu cynllunio ar thema glan y môr yn ôl dymuniad y plant lleol yn ystod ymgynghoriad a gynhaliwyd yn ystod yr haf y llynedd. 

 

Darparwyd ar gyfer plant o oedrannau amrywiol, gyda llithrennau o faint gwahanol a ‘phanel chwarae medrau trafod cyffyrddol’.

 

Chwaraeodd Barry Youth Action ran bwysig yn tynnu sylw Cyngor Bro Morgannwg at y gwelliannau posib yn y parc.  Hwylusodd y bobl ifanc weithdai ymgynghorol gyda disgyblion o ysgolion cynradd gerllaw yn ogystal â chyfrannu eu syniadau a’u hawgrymiadau eu hunain.  

 

Yn y cyfamser, efallai y bydd ymwelwyr â’r gerddi ag awydd gêm o bêl-droed neu bêl-fasged – gellir mwynhau’r ddau ar yr AGADD newydd.

 

Wrth ymyl yr AGADD saif y gampfa awyr agored drawiadol, ardal sy’n cynnig lle chwareus i hyfforddi a chymdeithasu. 

 

Mae’r fainc dipio, y barrau cyfochrog a’r hyfforddwr crog ar gael i’r rhai hynny sy’n dymuno gwella gwytnwch y cyhyrau, tra bod y gosodiadau cardio yno i’r rhai hynny sy’n dymuno gwella eu ffitrwydd aerobig.

 

Ar bwyntiau penodol yn y gampfa, gall defnyddwyr gyfeirio at fyrddau Kompan. Mae’r rhain yn dangos ystod o ymarferion ac awgrymiadau ymarfer i’r rhai sy’n defnyddio’r gampfa. 

 

Mae codau QR gan y byrddau hefyd, y gall ymwelwyr eu sganio ar eu ffonau symudol i gael mynediad at app Ffitrwydd a Chwaraeon Kompan. Mae’r app ffitrwydd yn cynnwys deunydd rhyngweithiol ar ymarferion a maetheg, a gellir ei ddefnyddio ar y cyd â’r gampfa awyr agored.

 

Mae cynlluniau ar y gweill hefyd i gynnal sesiynau agored yn y gampfa, gyda hyfforddwyr personol yn ymweld â'r safle i gynnal sesiynau hyfforddi.

 

Dechreuodd y Gwaith yng Ngerddi Gladstone ym mis Medi 2016, a hynny yn dilyn cyfnod o ymgynghori gyda’r cyhoedd, gyda’r nod o geisio canfod beth oedd dymuniad preswylwyr y Fro ar gyfer Gerddi Gladstone. 

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, y Cyng. Neil Moore a ymwelodd â’r parc yr wythnos hon: “Rwy’n falch o weld bod y gwaith yng Ngerddi Gladstone wedi bod mor llwyddiannus. Mae erbyn hyn yn cynnig ystod o weithgareddau actif a hwyliog  i’w mwynhau trwy gydol y flwyddyn.

 

“Fe alluogodd yr arolwg ar-lein a’r grwpiau ffocws, ynghyd â’r sesiynau galw heibio i breswylwyr lleol, i ni allu siapio’r ardal wych yma, felly rwy’n gobeithio y bydd y gymuned leol yn teimlo’n falch ohoni o hyn allan.

 

“Rwy’n edrych ymlaen at weld y preswylwyr, a’r ymwelwyr, yn mwynhau’r parc yn y dyfodol”.

 

Mae’r gwaith i wella’r cyfleusterau hamdden yng Ngerddi Gladstone yn rhan o raglen i wella’r Gerddi Uchaf ac Isaf ill dau.  Mae gwaith arall yn cynnwys adfer y mur addurnedig gwreiddiol, gwaith sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd, a gwelliannau i’r llwybrau troed. Mae plannu hefyd ar y gweill ar gyfer y gwanwyn a’r hydref. 

 

Mae’r £350,000 a fuddsoddwyd yn ailwampio’r parc a’r ardaloedd gerllaw yn rhan o gynllun adfywio Ardal Adnewyddu Castleland y Cyngor.