Top

Brig

Mae eich cumuned angen chi!

 

27 Chwefror 2017


Mae Cymunedau Gwledig Creadigol (CGC), sef tîm adfywio gwledig Cyngor Bro Morgannwg, yn lansio Pecyn Cymorth Mapio Cymunedau ddydd Iau 9 Mawrth 2017, 6pm tan 8pm (bydd y siaradwyr yn dechrau am 6.30pm), Yng Ngwesty’r Arth, Y Bont-faen.  Mae croeso i bawb a bydd lluniaeth ar gael.


RSVP erbyn dydd Iau 2 Mawrth 2017 i create@valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch 01446 704226 er mwyn helpu gyda’r trefniadau arlwyo. Os hoffech gyfrannu yn Gymraeg neu os oes gennych unrhyw ofynion gofal plant, trafnidiaeth neu eraill i’ch galluogi i fynychu’r digwyddiad hwn, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn ateb. 


Bydd y noson yn rhoi cyfleoedd i gael cyngor, awgrymiadau a chymorth gan y tîm, dysgu rhagor am gyllid cymunedol sydd ar gael a rhyngweithio gydag eraill sy’n ymwneud â gweithgareddau lleol yn y Fro wledig.  Mae pecyn cymorth CGC yn llawn awgrymiadau, cyngor a thaflenni gwaith defnyddiol i’ch helpu i ymgysylltu â’ch cymuned.  Bydd pob grŵp sy’n mynychu yn gallu derbyn pecyn cymorth am ddim.  Mae croeso i bawb ddod heibio a dysgu rhagor am sut i ymgysylltu â’ch cymuned.  

 

Mae'r Cynghorydd Lis Burnett, y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet, Adfywio ac Addysg, yn gobeithio gweld cymaint o bobl â phosibl yn y digwyddiad a dywedodd

‘Mae’r project peilot mapio cymunedol wedi dod â phobl ynghyd er mwyn hyrwyddo a gyrru ymlaen gweithgareddau newydd a chael mynediad at gyfleoedd ar gyfer cyllid.  Hoffwn annog grwpiau cymunedol a gwirfoddol i roi cynnig ar fapio cymunedol er mwyn adnabod eu blaenoriaethau lleol ac arddangos y gweithgareddau yn eu hardal’ 

Bu CGC yn brysur dros y 12 mis diwethaf yn gweithio gyda grwpiau cymunedol yn Sain Tathan, Gwenfô, Y Rhws ac Ystradowen ar y project Peilot Mapio Cymunedol.  Trwy gyfres o weithgareddau ymgysylltu cymunedol ac arolygon cymunedol, mae’r grwpiau wedi llwyddo i ddysgu beth yw blaenoriaethau eu trigolion, trefnu digwyddiadau a gweithgareddau lleol a gwneud cais am gyllid.