Top

Brig

Mehefin 2017 Newyddion

 

Y Newyddion Diweddaraf o'r Cyngor

 

Cyfrifwyr y Fro yn torri cost y fargen ddinesig - 30 Mehefin 2017

Mae disgwyl i Gyngor Bro Morgannwg neilltuo swm o arian yn ei gyllideb i osod yn erbyn cost y Fargen Ddinesig i’r awdurdod lleol yn y dyfodol.

 

Dros £1m i'w wario ar ail osod wyneb ffyrdd yn y Fro dan gynlluniau newydd - 30 Mehefin 2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg i ddwyn £500,000 o wariant ymlaen er mwyn cwblhau gwaith cynnal a chadw ychwanegol ar y priffyrdd. 


Judy Murray yn canmol cyfleusterau tennis Cyngor Bro Morgannwg - 30 Mehefin 2017

MAE Judy Murray wedi canmol y cyfleusterau tennis gaiff eu cynnig gan Gyngor Bro Morgannwg yn dilyn ymweliad diweddar â’r Barri.

 

Rhentu Doeth Cymru – ydych chi'n cydymffurfio? - 28 Mehefin 2017

Hoffem atgoffa landlordiaid ac asiantau gydag eiddo yn Bro Morgannwg neu unrhyw ardal arall yng Nghymru bod pwerau gorfodi Rhentu Doeth Cymru ar waith bellach. 

 

Miloedd yn mwynhau gŵyl Beats, Eats and Treats ynys y Barri - 28 Mehefin 2017

Heidiodd miloedd o bobl i Ynys y Barri’n ddiweddar ar gyfer gŵyl Beats, Eats and Treats.

 

Yr Heddlu a Chyngor Bro Morgannwg yn cyflwyno rhybuddion llym dros neidio oddi ar Drwyn y Rhws - 26 Mehefin 2016

Mae ymwelwyr i Drwyn y Rhws yn cael eu rhybuddio bod perygl o farwolaeth, anafiadau difrifol a dirwyon o hyd at £500 os ydynt yn neidio oddi ar glogwyni i'r dŵr yn ardal yr hen chwarel isod.

 

Agor Gerddi Cemetery Approach - 23 Mehefin 2017

Mae Gerddi Cemetery Approach wedi’u hagor yn swyddogol gan gynrychiolwyr Cyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg yn dilyn gwaith wedi’i ariannu gan y ddau. 

 

Y Cyngor yn cytuno ar Amcanion Gwella ar gyfer 2017-18  - 23 Mehefin 2017

Cytunodd y Cabinet ar ran 1 o Gynllun Gwella Cyngor Bro Morgannwg:Amcanion Gwella 2017-18 ar 19 Mehefin.

 

Cyngor yn annog trigolion y Fro i gofrestru i bleidleisio ar ôl i nifer fawr bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol - 22 Mehefin 2017 

Ar ôl i nifer fawr o bobl bleidleisio yn yr etholiad cyffredinol y mis hwn mae Cyngor Bro Morgannwg yn annog trigolion i gofrestru i bleidleisio os nad ydynt eisoes ar y gofrestr etholiadol. 

 

Marwolaeth y cyn Gynghorydd A.J. Williams - 22 Mehefin 2017

Gyda thristwch mawr rydym yn cyhoeddi marwlaeth un o gyn Gynghorwyr Bro Morgannwg A.J. (Tony) Williams M.B.E a’i wraig, Faith, ddydd Sul 18 Mehefin.

 

Y llygoden dŵr yn ol - mae 100 o lygod dŵr, rhywogaeth sydd mewn perygl, wedi cael eu rhyddhau ym mharc gwledig Cosmeston - 21 Mehefin 2017 

Cymerwyd cam mawr yr wythnos hon i warchod un o’r rhywogaethau prinnaf yng Nghymru pan gaiff 100 o lygod dŵr eu rhyddhau ym Mharc Gwledig Cosmeston ym Mhenarth.

 

Beats, Eats and Treats yn dychwelyd i Ynys y Barri y penwythnos hwn - 21 Mehefin 2017

Mae disgwyl i’r ŵyl llawn stondinau bwyd, cerddoriaeth a choginio syfrdanu Ynyswyr y Barri’r penwythnos hwn.

 

Disgyblio Ysgol Gynradd Yns y Barri yn bwriadu rhoi hwb i dwristiaeth gyda llwybr cod QR - 21 Mehefin 2017

Meddyliodd y plant am y syniad yn dilyn cais i ddatblygu project TGCh a fydda’i hybu eu gwaith a’u hardal leol. 

 

 

Rhybudd Diogelwch i'r Cyhoedd – Trwyn y Rhws - 20 Mehefin 2017

Hoffem rybuddio trigolion ac ymwelwyr i Fro Morgannwg am y peryglon difrifol ynghlwm wrth nofio a neidio i mewn i’r Lagwnau yn Nhrwyn y Rhws.

 

Mae tîm Chwarae a Chwaraeon y Cyngor eisiau clywed gennych chi - 20 Mehefin 2017 

Mae gan drigolion Bro Morgannwg y cyfle i ddweud eu dweud ar ba weithgareddau y dymunant iddynt gael eu cynnal yn eu cymunedau, wrth i noson wybodaeth am chwaraeon ddod i Lanilltud Fawr.

 

Arddangos gwaith celf gorau myfyrwyr lleol mewn oriel yn y Barri - 20 Mehefin 2017 

Mae arddangosfa Coleg Caerdydd a’r Fro (CCAF) 2017 bellach ar agor yn Oriel Gelf Ganolog Cyngor Bro Morgannwg yn y Barri.

 

Llewyrch i gymunedau gwledig Bro Morgannwg - 19 Mehefin 2017 

Gall cyllid o hyd at £1,000 fod ar gael ar gyfer mentrau arloesol ym Mro Morgannwg sy’n helpu i adeiladu ysbryd cymunedol yn eu hardaloedd.

 

Gwobr i athrawes yn Ysgol y Deri am waith all “newid bywyd” - 16 Mehefin 2017 

Mae athrawes yn Ysgol y Deri ar restr fer i ennill gwobr addysgu genedlaethol mawr ei bri am ei gwaith i newid bywydau drwy helpu disgyblion i gyfathrebu gan ddefnyddio technoleg gynorthwyol. 

 

 

Carers-Week

Wythnos Gofalwyr: Dydd Llun 12 - Dydd Sul 18  Mehefin 2017

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch ymwybyddiaeth blynyddol sy’n dathlu a chydnabod y cyfraniad hanfodol y mae 6.5 miliwn o ofalwyr yn ei wneud yn y DU.

 

Un Pennaeth Gweithredol i'w Benodi ar Ddwy Ysgol Uwchradd Newydd y Barri - 12 Mehefin 2017

Mae pennaeth gweithredol newydd i gael ei benodi i oruchwylio sefydlu dwy ysgol uwchradd gymysgryw newydd ar gyfer y Barri


Hyfforddiant Cynnwys yr Anabl gan dîm Chwaraeon a Chwarae’r Cyngor - 06 Mehefin 2017 

Mae grŵp sgowtiaid lleol ym Mro Morgannwg wedi ymgymryd â hyfforddiant cynhwysiant yn ddiweddar, gan gadw eu haddewid i ‘helpu pob un’.