Top

Brig

 

Y Cyngor yn ymateb i bryderon ynghylch gwaith biomas

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymateb yn ffurfiol i’r ymgynghoriad diweddaraf gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

  • Wednesday, 04 October 2017, 11:10 AM | Vale of Glamorgan


Mae’r ymateb manwl i’w weld yma  ac mae’n nodi’r pryderon sy’n cael eu codi, sy’n ymwneud yn bennaf â sŵn o’r safle a phryderon ynghylch y ffordd y cafodd y goblygiadau o ran ansawdd aer eu hasesu. 

 

Civic O ganlyniad, mae’r Cyngor wedi penderfynu na ddylid caniatáu trwydded Amgylcheddol ar yr adeg hon.

 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cais gan Cyfoeth Naturiol Cymru, sef y sefydliad sy'n gyfrifol am symyd ymlaen â'r broses trwyddedu.

 

At hynny, a dros y dirnodau diwethaf, mae cwynion wedi’u cael am sŵn o’r gwaith adeiladu a gosod ar y safle, yn aml yn hwyr yn y nos.

 

Mae’r Cyngor wedi gweithredu’n brydlon ar bryderon gan gyflwyno hysbysiad adran 60 Deddf Rheoli Llygredd 1974 i’r contractwyr ar ddydd Mercher 28 Medi.


Rydym yn parhau i sicrhau ein bod mewn sefyllfa i ddelio ag unrhyw broblemau parhaus mewn modd prydlon ac effeithlon ac yn ymgysylltu â thrigolion a'r gymuned ehangach.  

Rhannu Hoffi