Top

Brig

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Cyngor Bro Morgannwg i brofi yr awyr ger y cyfleuster biomas - 21/03/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cryfhau ei weithred monitro amgylcheddol drwy brynu dwy uned er mwyn asesu ansawdd yr aer mewn lleoliadau penodol ger y cyfleuster biomas yn y Barri.

 

Arweinydd Cyngor yn ymateb i Bapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru ar Ddiwygio Llywodraeth Leol - 21/03/2018

Arweinydd Cyngor yn ymateb i Bapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru ar Ddiwygio Llywodraeth Leol

 

Rhentu Cytiau Traeth am Flwyddyn - 20/03/2018

Mae nifer gyfyngedig o gytiau traeth mawr a bach yn Ynys y Barri ar gael i'w rhentu am flwyddyn o 01 Ebrill 2018 tan 31 Mawrth 2019.

 

Landlord or Barri yn cael dirwy am beidio a chofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru - 20/03/2018

Mae landlord or Barri wedi cael dirwy am fethu a chofrestru a dod yn drwyddedig gyda Rhentu Doeth Cymru.

 

Oriel Gelf Ganolog y Barri yn arddangos gweithiau newydd gan aelodau o Gymdeithas Gelf y Menywod - 20/03/2018

Yn yr Oriel Gelf Ganolog Bro Morgannwg yn y Barri mae dros nawdeg o weithiau celf gan arlunwyr benywaidd iw gweld.

 

Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro yn croesawu ymwelwyr yn rhan o broject Hyb Affrica Cymru - 19/03/2018

Teithiodd menywod o Kenya ac Ethiopia i Gymru i dynnu sylw at eu gwaith i roi grym yn nwylo menywod a brwydro yn erbyn anffurfio organau cenhedlu menywod yn Affrica ac yn y DU.

 

Eira a tywydd gwael - 17/03/2018

Gwybodaeth am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn achos eira neu dywydd gwael

 

Datganiad Cyngor Bro Morgannwg ynghylch gwaith nwyeiddio Dociau y Barri - 16/03/2018

Mae gwaith cyn-gomisiynu wrthi'n cael ei wneud ar safle'r gwaith nwyeiddio yn Nociau'r Barri. Mae'r broses hon yn cynnwys glanhau, sy'n cynhyrchu stêm ac ychydig bach o fwg o ganlyniad i losgi diesel.

 

Ysgol Gyfun y Barri yw yr cyntaf yng Nghymru i dderbyn Gwobr Sylfaenol Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn ysgolion - 16/03/2018

Mae Ysgol Gyfun y Barri wedi cael gwobr am gyflawni elfennau sylfaenol o yr Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion.

 

Bydd sefydliadau yn y Fro yn elwa ar 76k o Gist Gymunedol - 15/03/2018

Bydd clybiau a sefydliadau trwy yr sir yn derbyn arian gan gynllun y Gist Gymunedol a ariennir gan Chwaraeon Cymru, ac fe rheolir yn lleol gan Dim Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor y Fro.

 

Diwrnodau gweithgareddau yn cynnig cyfle i deuluoedd y Fro i ddysgu ieithoedd a sgiliau - 14/03/2018

Rhoddir cyfle i deuluoedd y Fro wneud rhywbeth gwahanol gyda'i gilydd yr haf hwn fel rhan o gynllun peilot sy'n cael ei gynnal gan Dîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg.

 

Rhentu Doeth Cymru yn rhoi rhybudd i landlordiaid nad ydynt yn cydymffurfio ym Mro Morgannwg - 13/03/2018

Mae Rhentu Doeth Cymru wedi rhybuddio y bydd yn parhau i fynd i'r afael â landlordiaid sydd dal i weithredu'n anghyfreithlon drwy fethu â chofrestru eu heiddo â'r sefydliad.

 

Restructure of Youth Services in the Vale - 13/03/2018

Gallai'r ffordd y mae gwasanaethau ieuenctid yn cael eu darparu yn y Fro newid yn fuan

 

Adroddiad Estyn 2017 Ysgol Gynradd yr Hollsaint yr Eglwys - 13/03/2018

Ym mis Rhagfyr y llynedd, dywedodd adroddiad Estyn bod bron i bob disgybl yn mwynhau mynd i Ysgol Gynradd Hollsaint yr Eglwys yng Nghymru ac yn dangos agweddau rhagorol tuag at ddysgu.

 

Plant Dros Benarth - 12/03/2018

Mae aelodau o Grŵp Gweithredu Ieuenctid Penarth wedi gweithio gyda Gwyrddio Penarth i blannu perllan ffrwythau ym Mharc Wordsworth, Penarth ddydd Mercher 7 Mawrth.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Y Merched 2018 - 09/03/2018

Daeth merched o bob llun a lliw i Oriel Gelf Ganolog y Barri i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched

 

Arweinydd y Cyngor yn canmol staff am eu hymateb i'r tywydd garw - 06/03/2018

Mae'r Cyng. John Thomas, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, wedi canmol staff y Cyngor am eu hymdrechion i gadw'r Sir ar waith yn ystod y tywydd oer diweddar.

 

Ysgolion y Fro i golli allan eto medd Arweinydd y Cyngor - 06/03/2018

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg wedi rhybuddio y bydd ysgolion y sir yn dioddef toriad llwyr yn y cyllid i gefnogi disgyblion o leiafrifoedd ethnig a disgyblion sy'n sipsiwn a theithwyr

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gosod goleuadau LED ym mhob stryd preswyl - 06/03/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau gosod goleuadau LED newydd mewn strydoedd ledled y Sir yn rhan o broject £1.4 filiwn, a fydd o fudd i'r amgylchedd trwy leihau allyriadau Co2 a chostau ynni.

 

Cyngor i wario £2 filiwn ychwanegol ar osod arwynebau newydd ar ffyrdd yn 2018/19 - 01/03/2018

ydd Cyngor Bro Morgannwg yn gwario £2.1 miliwn yn ychwanegol ar osod arwynebau newydd ar ffyrdd ledled y sir os caiff cynigion ar gyfer ei gyllideb 2018/19 eu cymeradwyo'r wythnos hon.

 

Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol yn bwriadu gwella busnesau sy'n rhwydweithio yn y Sir - 01/03/2018

Mae Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio arolwg i gael gwybod sut a ble mae busnesau yn y Fro yn rhwydweithio gyda'i gilydd, a beth yr hoffent weld mwy ohono yn y dyfodol.