Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Cinio Nadolig llwyddiannus Canolfan gymunedol Castleland - 12/12/2018

Daeth 32 o drigolion ynghyd i fwynhau cinio Nadolig Canolfan Gymunedol Castleland eleni

 

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng cymraeg newydd gwerth 7.4m i yr Barri - 12/12/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi ei fwriad i adeiladu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd gwerth 7.4m yn y Barri gyda chapasiti ar gyfer 420 o ddisgyblion yr ysgol a 96 o leoedd meithrin

 

Grwp Achub y Sili a Larnog yn Rhoi Diffibriliwr i Lynnoedd Cosmeston - 10/12/2018

Mae aelodau o Grwp Achub Sili a Larnog wedi rhoi diffibriliwr i Barc Gwledig Llynnoedd Cosmesto fel rhan o brosiect achub bywydau

 

Llyfr llofnodion or Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei arddangos yn llyfrgell Penarth - 10/12/2018

Mae arddangosfa wedi ei seilio ar lyfr llofnodion a grewyd gan nyrs Cymorth Gwirfoddol Neilltuedig o y Rhyfel Byd Cyntaf yn llyfrgell Penarth

 

Mae clybiau yr Fro yn ennill gyllid o yr Gist Gymunedol - 06/12/2018

Yn ddiweddar llwyddodd cyfanswm o 10 o sefydliadau i sicrhau gyllid y Gist Gymunedol i ddatblygu ac ymestyn cyfleoedd chwaraeon yn y Fro

 

Cyngor yn rhoi camau ar waith i ddiogelu pobl sy'n prynu tai ar y Glannau wrth i gamau gorfodi cynllunio ddechrau - 05/12/2018

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn sicrhau na chaiff y bobl sydd ar fin cwblhau'r broses o brynu tai gan ddatblygwyr yn South Quay Parkside ar Lannau'r Barri cyn y Nadolig

 

Cyfraddau salwch yn y Cyngor yn gostwng yn sylweddol - 04/12/2018

Mae lefelau salwch yng Nghyngor Bro Morgannwg wedi gostwng yn sylweddol ar ôl i'r awdurdod lleol gymryd nifer o gamau i fynd i'r afael â'r mater.

 

Myfyriwr y Fro yn ennill raffl chwarterol Pass Plus Cymru - 03/12/2018

Dewiswyd Chloe Cotter o Benarth ar hap gan Ddiogelwch ar y Ffyrdd Cymru fel enillydd y wobr chwarterol ddiweddaraf ar gyfer Pass Plus Cymru

 

Casgliadau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd - 03/12/2018

Gwybodaeth a chanllawiau ynghylch casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

 

Calendr Adfent - 03/12/2018

Tapiwch ar ddrws calendr i'w agor.

 


November 2018


Cyngor yn gweithredu i orfodi cynnydd wrth ddatblygu canol ardal y Glannau - 30/11/2018

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Bro Morgannwg wedi rhoi awdurdod i swyddogion cynllunio i gyflwyno Hysbysiad Tor-amod Gorfodi a Hysbysiad Atal i ddatblygwyr Glannau'r Barri.

 

Gwasanaeth cofrestru marwolaethau yn cael ei lansio yn Llandochau - 30/11/2018

Bydd Gwasanaeth Cofrestru Marwolaethau yn cael ei lansio yn Ysbyty Athrofaol Llandochau ym mis Ionawr.

 

Cynlluniau i Gau Ffyrdd Wrth i'r Gwaith o Adeiladu'r Lôn Bum Milltir Newydd Barhau - 29/11/2018

Mae gwaith ar y Lôn Bum Milltir (AA4226) newydd, well yn mynd rhagddo'n dda - a disgwylir y bydd y lôn yn agor ar amser yr haf nesaf yn unol â'r rhaglen.

 

Y Fro yn nodi Diwrnod Hawliau Hawliau Gofalwyr 2018 - 28/11/2018

Bydd y Fro yn nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2018 DHG gyda sesiynau galw heibio a gwybodaeth ar gael i ofalwyr ledled y sir

 

Sut i osgoi gwenwyn bwyd y Nadolig hwn - 27/11/2018

Amcangyfrifir bod tua miliwn o achosion o wenwyn bwyd yn y DU bob blwyddyn a heb roi sylw i hylendid bwyd, nid yw hyn yn dod i ben yn ystod tymor y Nadolig

 

Cartrefi yr Fro yn llofnodi addewid chi i sefyll yn erbyn cam drin domestig - 26/11/2018

Mae Cartrefir Fro wedi llofnodi addewid y Sefydliad Siartredig Tai yn erbyn cam drin domestig, gan ymuno a darparwyr tai eraill drwy yr DU

 

10 myth a chwedl ar draws Bro Morgannwg - 22/11/2018

myth a chwedl ar draws Bro Morgannwg

 

Sgwrs i godi ymwybyddiaeth o gamfanteisio dynol ym Mro Morgannwg - 19/11/2018

Yn rhan or Wythnos Genedlaethol Diogelu tynnir sylw at waith i fynd ir afael a chamfanteisio dynol ym Mro Morgannwg a Chaerdydd

 

Dyfarniad cyflog heb ei ariannu i ysgolion medd y cyngor - 16/11/2018

Yr unig ffordd o dalu am ddyfarniad cyflog cenedlaethol newydd i athrawon yw torri gwasanaethau mewn meysydd eraill yn yr ysgolion oni bai fod arian yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru meddai yr Cynghorydd Bob Penrose

 

Plant yn dysgu am beryglon gangiau cyffuriau yn rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu - 15/11/2018

Mae plant wedi bod yn dysgu am beryglon gangiau cyffuriau fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau a drefnwyd gan gynghorau Bro Morgannwg a Chaerdydd ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu.

 

Cynghorau yn galw am ymateb gan fasnachwyr canol y dref - 15/11/2018

Galwodd Cynghorau Bro Morgannwg a Thref y Barri am ymateb gan fusnesau lleol wrth iddynt ar y cyd gynnal uwchgynhadledd gyntaf canol y dref

 

Arddangosfa y Cofio yn agor yn Oriel Celf Canolog y Barri - 14/11/2018

Mae arddangosfa gelf i gofio 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ddangos yn yr Oriel Gelf Ganolog

 

Trefniadau mynediad yn Swyddfeydd Dinesig - 14/11/2018

Gofynnir i ymwelwyr â Swyddfeydd Dinesig y Cyngor ddefnyddio'r brif fynedfa i gerddwyr wrth i waith allanol gael ei wneud i flaen yr adeilad.

 

Rhybudd i drigolion y Fro yn dilyn adroddiadau am gasglwyr elusen ffug - 13/11/2018

Mae trigolion y Fro yn cael eu rhybuddio o gasglwyr elusen ffug yn dilyn adroddiadau i Heddlu De Cymru

 

Rhybudd Sgam Dŵr Cymru ac Iechyd Amgylcheddol - 09/11/2018

Mae sgamwyr wedi cysylltu â nifer o drigolion y Fro yn esgus bod o Iechyd yr Amgylchedd neu Dŵr Cymru.

 

Cyngor Bro Morgannwg i nodi Diwrnod y Cadoediad - 08/11/2018

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn dal i gefnogi'r Lleng Brydeinig Frenhinol drwy gynnal seremoni gosod torch i nodi Diwrnod y Cadoediad ar ddydd Gwener 9 Tachwedd 2018.

 

Cyfres Insport y Fro i gynnig sesiynau anabledd am ddim - 07/11/2018

Mae Tim Datblygu Chwarae Cyngor y Fro wedi trefnu diwrnod o sesiynau anabledd am ddim

 

Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2018 - 07/11/2018

Mae nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus a phroffesiynol wedi eu trefnu yn ac o amgylch y Fro ar gyfer yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol, wrth i raglen codi ymwybyddiaeth eleni ganolbwyntio ar thema cam-fanteisio.

 

Rolau Gwag Pwyllgor - 07/11/2018

Caiff Aelodau Annibynnol eu penodi am gyfnod rhwng pedwar a chwech mlynedd a gallent gael eu penodi am dymor arall pellach o hyd at 4 blynedd.

 

Y Cyngor yn ymuno â gwirfoddolwyr lleol i wneud Nadolig pob plentyn yn un arbennig - 06/11/2018

Mae'r Big Wrap yn gweithio gyda Chyngor Bro Morgannwg i roi anrhegion i blant difreintiedig ledled y sir.

 

4,000 o dunelli o halen wrth law wrth i'r Cyngor baratoi am y gaeaf - 06/11/2018

Mae fflyd o naw cerbyd graeanu bellach wrth gefn 24 awr y dydd ym Mro Morgannwg, ynghyd â stôr o 4,000 o dunelli o halen wrth i dîm cynnal a chadw'r gaeaf Bro Morgannwg baratoi i gadw'r sir i symud drwy gydol gaeaf rhewllyd arall.

 

Maer yn canmol trefnwyr y Parkrun am drefnu'r ras Gavin and Stacey gyntaf - 05/11/2018

Y Cynghorydd Leighton Rowlands wedi canmol trefnwyr Parkrun y Barri

 

Cartrefi yr Fro yn nodi llwyddiant Clwb Beicior Barri gyda noson gwobrwyo - 05/11/2018

Derbyniodd aelodau Clwb Beicio yn Nhy Iolo y Barri gwobrau am eu gwaith caled dros y flwyddyn ddiwethaf yn sesiwn olaf y clwb yn 2018

 

Llyfrgell yn datgelu llenni Pabiau i anrhydeddu dynion y Barri a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf - 02/11/2018

Mae llen pabiau wedi ei gwau a llaw yn cael ei harddangos yn Llyfrgell y Barri i anrhydeddu yr Lleng Brydeinig Frenhinol