Top

Brig

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Ffair Wirfoddoli Fawr yn cael ei henwi fel y digwyddiad mwyaf o'i fath ym Mro Morgannwg - 19/10/2017

Mynychodd mwy na 180 o bobl ar draws y sir y ffair wirfoddoli ddiweddar a gynhaliwyd gan Wasanaethau Gwirfoddol Bro Morgannwg.

 

Stoker yn hedfan i Gymru - 18/10/2017

I ddathlu 170 mlynedd ers geni'r awdur Bram Stoker, bydd Wŷr ei Nai, Dacre C. Stoker, yn hedfan i Gymru am y tro cyntaf.

 

Ethol Maer Ieuenctid Bro Morgannwg 2017 - 17/10/2017

Bwriodd pobl ifanc y Fro eu pleidlais dros eu pedwerydd Maer Ieuenctid i gynrychioli'r sir yn ystod y flwyddyn nesaf.

 

Clirio maes parcio Trwyn Nel o Deithwyr ar ôl i'r Cyngor weithredu'n gyflym - 17/10/2017

MAE'R Teithwyr a oedd ym maes parcio Trwyn Nel wedi gadael y lleoliad ar ôl i Gyngor Bro Morgannwg weithredu'n gyflym.

 

Dadorchuddio y cofeb Milwr Mud cyntaf ym Mro Morgannwg - 16/10/2017

Mae maer Bro Morgannwg, y Cyng. Janice Charles a chynrychiolwyr o HMS Cambria wedi dadorchuddio y cofeb Milwr Mud cyntaf yn y sir.

 

Pentref Iâ Cyngor Bro Morgannwg i ddychwelyd i'r Barri am yr ail flwyddyn - 16/10/2017

Ice Central will return for an extended spell this Christmas following its hugely successful introduction last year.

 

Diweddariad ar Safle Biomas - 12/10/2017

Ymhellach at yr Hysbysiadau Deddf Rheoli Llygredd a gyflwynwyd ar 28 Medi yn cyfyngu oriau gwaith swnllyd ar y safle, cred y Cyngor fod angen cynnig eglurhad.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn erlyn adeiladwr twyllodrus yn llwyddiannus - 11/10/2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi erlyn yr adeiladwr twyllodrus Ian Cottle yn llwyddiannus am gyfres o droseddau safonau masnach ar ôl ymchwiliad gan y Gwasanaethau Rheoliadol A Rennir, y corff sy'n gyfrifol am gynnig y gwasanaeth hwn ledled y Fro, Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

 

Gwaith ar lôn bum milltir newydd yn mynd yn ei flaen - 11/10/2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno ar y gontractwr llwyddiannus ar gyfer gwelliannau i ffordd yr A4226, y mae pobl yn ei hadnabod yn lleol fel y lôn bum milltir.

 

Cyngor Bro Morgannwg i gynnal ras 10 cilometr o gwmpas Ynys y Barri - 11/10/2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno cynnal ras ar y ffordd, 10 cilometr o hyd, o gwmpas Ynys y Barri yr haf nesaf a allai roi hwb gwerth £1 miliwn i'r economi leol.

 

Y Cyngor yn cymryd camau cyfreithiol yn erbyn teithwyr yn byw yn Nhrwyn Nell - 11/10/2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymryd camau brys ar ôl i deithwyr fod yn byw heb awdurdod ym maes parcio Trwyn Nell yn Ynys y Barri.

 

Cyngor yn cadarnhau codiad cyflog i'r staff ar y cyflogau isaf - 10/10/2017

Bydd cyflog dros fil o weithwyr Cyngor Bro Morgannwg, yn cynnwys glanhawyr, cynorthwywyr arlwyo a staff cartrefi gofal yn codi o 1 Rhagfyr 2017.

 

Etholiadau Maer Ieuenctid 2017 - 10/10/2017

Mae tri aelod o Gabinet Ieuenctid y Fro yn sefyll yn Etholiadau Maer Ieuenctid 2017.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn gwario £400,000 i wella cyfleuster tai gwarchod - 10/10/2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gwario bron i £400,000 wrth wella cyfleuster tai gwarchod i'r henoed yn y Bont-faen.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau'r gwaith o ail osod wyneb y ffordd yng Nghroes Cwrlwys - 09/10/2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau ar y gwaith o ail osod wyneb y ffordd yng Nghroes Cwrlwys mewn project a redir mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd gyda'r bwriad i wella un o'r llwybrau leol prysuraf.

 

Canfod rhywbeth Newydd yn Llyfrgell y Barri dros Wythnos Genedlaethol Llyfrgelloedd - 06/10/2017

Mae Llyfrgell y Barri'n gwahodd pobl o bob oedran i gymryd rhan mewn wythnos o ddigwyddiadau wrth iddi nodi Wythnos Genedlaethol Llyfrgelloedd.

 

Cyngor yn ystyried camau gweithredu brys ar dreillio Hinkley Point - 06/10/2017

Bydd adroddiad i'r Cabinet ddydd Llun 9 yn ceisio awdurdod i'r Cyng. John Thomas, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, ysgrifennu ar frys i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a Phrif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn mynegi pryderon y Cyngor a gofyn am gyfarfod i drafod gwaredu deunydd ymbelydrol wedi'i dreillio ym Môr Hafren ar safle y cyfeirir ato fel Tiroedd Caerdydd ger Penarth.

 

Y Cyngor yn ymateb i bryderon ynghylch gwaith biomas - 04/10/2017

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymateb yn ffurfiol i'r ymgynghoriad diweddaraf gan Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Allwch chi helpu i gynnig gweithgareddau newydd i deuluoedd yn y Fro? - 03/10/2017

Dymuna Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg arbrofi gyda gweithgareddau newydd i deuluoedd yn y Fro wledig.

 

Angen esgidiau fel rhoddion wrth i ddynion ar draws Bro Morgannwg gael eu hannog i helpu i roi diwedd ar gam-drin domestig yn erbyn menywod - 03/10/2017

Gwahoddir dynion o bob cwr o dde Cymru i 'Gerdded Milltir yn ei Hesgidiau Hi' yng nghanol dinas Caerdydd yn ddiweddarach y mis hwn.