Top

Brig

Gwasanaeth Trwyddedu

Trwyddedau a gyflwynir gan Gyngor Bro Morgannwg ac yn unol â Chyfarwyddeb Gwasanaethau'r UE

  

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrifol am drwyddedu amrywiaeth eang o weithgareddau, digwyddiadau a gwasanaethau. Rydym yn dod ar draws y rhan fwyaf o’r rhain yn ystod ein bywydau o ddydd i ddydd.

 

Mae Cyfarwyddeb Gwasanaethau’r UE yn ei gwneud yn haws i ddarparwyr gwasanaeth, yn enwedig busnesau bach a chanolig, gynnig eu gwasanaethau i gwsmeriaid mewn gwledydd eraill yn yr UE, os ydynt yn sefydlu rhywle arall yn yr UE neu os ydynt yn darparu gwasanaethau o bell o'r DU. Mae'r llythrennau 'UE' wedi'u nodi ar Drwyddedau dan Gyfarwyddeb Gwasanaethau’r UE.

 

Yn ogystal â hynny, rheolir nifer o drwyddedau gan adrannau Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a’r Priffyrdd.

 

Noder: Rheolir trwyddedau gan nifer o wahanol adrannau a gwasanaethau. Ewch i'r dudalen drwyddedu berthnasol i weld y manylion cyswllt perthnasol.

 

 

Gwneud Cais

Cysylltwch â’r tîm trwyddedu i wneud cais am y trwyddedau canlynol:

 • Bridio Cŵn
 • Anifeiliaid Gwyllt Peryglus
 • Ffrwydron (Tân Gwyllt ac ati)

 

 

 

Cofrestrau Cyhoeddus

Cedwir cofrestrau cyhoeddus o drwyddedau a chofrestriadau penodol. Mae modd gweld cofrestrau ar-lein neu drwy gysylltu â'r adran berthnasol i drefnu apwyntiad.

 

 • Licensing Public Registers

   - Sefydliadau Lletya Anifeiliaid

   - Lleoliadau wedi’u cymeradwyo i gynnal Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil

   - Tystysgrifau Safleoedd Clwb – LA03

   - Sefydliadau Lletya Cartref

   - Casgliadau o Dŷ i Dŷ

   - Hypnotiaeth

   - Stondinau Marchnad

   - Anifeiliaid sy’n Perfformio

   - Siopau Anifeiliaid Anwes

   - Petrolewm

   - Cychod Pleser

   - Trwyddedau Safleoedd – LA03

   - Sefydliadau Marchogaeth

   - Tystysgrifau Diogelwch i Stondinau Rheoledig Meysydd Chwaraeon

   - Tystysgrifau Diogelwch i Feysydd Chwaraeon

   - Sefydliadau Rhyw

   - Casgliadau Stryd

   - Masnachu Stryd

   - Sefydliadau Tatŵo, Tyllu ac Electrolysis

   - Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro – LA03

   - Sŵau 

   

  Mae modd gweld Cofrestrau Cyhoeddus drwy drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

   

  Cysylltwch â’r Tîm Trwyddedu i drefnu apwyntiad:

   

  Tîm Trwyddedu

  Swyddfeydd Dinesig

  Heol Holltwn

  Y Barri

  Bro Morgannwg

  CF63 4RU

   

  Ffôn: 01446 709105

  E-bost: licensing@valeofglamorgan.gov.uk

   

 • Cofrestrau Priffyrdd Cyhoeddus

   - Trwyddedau i feddiannu’r ffordd yn rhan o waith adeiladu

   - Sgipiau ar ffordd gyhoeddus neu briffordd gyhoeddus

   - Goleuadau traffig cludadwy ar y ffordd

   - Byrddau a chadeiriau ar y palmant neu ar ffordd

   - Strwythurau uwchben y briffordd, ar ei hyd, neu oddi tani

   - Ffyrdd sydd ar gau dros dro

   - Arddangosfeydd ar strydoedd neu balmantau

   

  Mae modd gweld Cofrestrau Cyhoeddus drwy drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

   

  Cysylltwch â’r Adran Priffyrdd i drefnu apwyntiad:

   

  Adran Priffyrdd

  Gwasanaethau Gweladwy

  The Alps

  Heol y Quarry

  Gwenfô

  CF5 6AA

   

  Ffôn: 01446 700111

  E-bost: networkmanagement@valeofglamorgan.gov.uk

   

 • Cofrestrau Iechyd yr Amgylchedd Cyhoeddus 

  Mae modd gweld Cofrestrau Cyhoeddus drwy drefnu apwyntiad ymlaen llaw. Cysylltwch ag Adran Iechyd yr Amgylchedd:

   

  Adran Iechyd yr Amgylchedd

  Swyddfeydd Dinesig

  Heol Holltwn

  Y Barri

  Bro Morgannwg

  CF63 4RU

   

  Ffôn: 01446 709105

  Ffacs: 01446 709449

  E-bost: RegServ@valeofglamorgan.gov.uk

   

   - Safleoedd cymeradwy (bwyd)

   - Safleoedd gwersylla

   - Safleoedd Carafanau a Gwersylla

   - Tyrau Oeri

   - Trwyddedau Amgylcheddol

   - Cofrestriadau Safleoedd Bwyd

   - Tai Amlfeddiannaeth

   

 • Cofrestrau Safonau Masnach Cyhoeddus 

   - Symud Anifeiliaid

   - Gwasanaethau Achub Cerbyd

   - Masnachwyr Metel Sgrap

   - Gweithredwyr Pontydd Pwyso

   

  Mae modd gweld Cofrestrau Cyhoeddus drwy drefnu apwyntiad ymlaen llaw. 

   

  Cysylltwch ag adran Safonau Masnach i drefnu apwyntiad:

   

  Adran Safonau Masnach

  Swyddfeydd Dinesig

  Heol Holltwn

  Y Barri

  Bro Morgannwg

  CF63 4RU

   

  Ffôn: 01446 709105

  Ffacs: 01446 709768

  E-bost: tscomplaints@valeofglamorgan.gov.uk

 • Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn a Ddynodir  

 

Os byddwch am wneud cais am wybodaeth dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, dan Ddeddf Diogelu Data 1998 neu dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, ewch i Uned RhG Cyngor Bro Morgannwg i gael rhagor o wybodaeth.

 

Gwasanaethau Trwyddedu

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

CF63 4RU

 

 • 01446 709105

Ffacs: 01446 709808

 

 

Cownter Trwyddedu - Oriau agoriadol 

Ar gau yn dyddiol rhwng 12.00pm – 1.00pm 

 

Opening Hours
Dydd Llun 8:45am - 12.00pm 1.00pm - 4:30pm
Dydd Mawrth 8:45am – 12.00pm AR GAU - PM
Dydd Mercher 8:45am – 12.00pm 1.00pm – 4:30pm
Dydd Iau 8:45am – 12.00pm AR GAU - PM
Dydd Gwener 8:45am – 12.00pm 1.00pm – 4:00pm